Yapılan geçici görevlendirmenin Pandemi sürecinde oluşan personel ihtiyacını karşılamak amacıyla mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptıklarını mahkeme heyetine sunan İl Sağlık Müdürlüğü, hukuka uygun bir şekilde bu görevlendirmeyi yaptıklarını ve kamu yararına yönelik olarak tesis edildiği belirtselerde mahkeme heyeti sağlık çalışanını haklı buldu.

SAĞLIK MÜDÜRLERİNİN DOĞRUDAN YETKİSİ YOK

Mahkeme kararında 5442 sayılı il idaresi kanununun il memurlarının tayin usulü başlıklı maddesini hatırlatarak, " il idare Şube Başkanları yahut il müdürlerinin valinin emri altında bulunduğu, görev alanına giren işlerde valiye karşı sorumlu oldukları, İl İdare Şube başkanlarının doğrudan doğruya işlem yapma yetkilerinin bulunmadığı görülmektedir. İl idare Şube Başkanları gerekli kararları hazırlarlar ve valiye sunarlar. Hazırladıkları kararlar vali yoluyla uygulanır." tespitinde bulundu

Antalya 3. İdari Dava Mahkemesi dava dosyasının incelendiğini belirterek sağlık çalışanının, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapmakta iken Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nün 01.10.2021 tarihli 67489797 işlemi ile 01.10.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında Kepez Devlet Hastanesine geçici olarak görevlendirildiği, bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır." dedi.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEDE HUKUKA UYARLILIK YOK

Mahkeme, işlemin ihtiyaca binayen Antalya il sağlık Müdürlüğü’nün oluruyla tesis edildiğini gördüğünü, Bu durumda yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde öngörülen yetki kuralı doğrultusunda vali ya da vali vekili tarafından tesis edilmediği anlaşıldığını, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna vardığını açıkladı.

30 Haziran 2021 tarihli haberimizde Manisa'da mahkemenin verdiği benzer yönde kararı için tıklayınız.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline hükmeden mahkeme, 360,30 TL yargılama giderinin davalı idaredan alınarak davacıya verilmesine hükmederken, avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca belirlenen 2550 TL avukatlık ücretinin de davalı idareden alınarak davacıya verilmesine karar verdi.