Anestezi teknikerinin yeni öğrenim durumuna göre mali ve özlük haklarında düzenleme yapılması talebi idare tarafından reddedilmesi üzerine konu Danıştay 12. Dairesi’ne taşındı. 

Kamu İhale Genel Tebliği Yönetmeliğinde Değişiklik Kamu İhale Genel Tebliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Danıştay 12. Dairesi tarafından verilen karara göre, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Lisans Bölümünden mezun olan kişinin mali ve özlük haklarının yeni öğrenim durumuna göre belirlenmesi talebiyle idareye yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlem iptal edildi.

Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji lisans bölümünden mezun olduğundan bahisle, mali ve özlük haklarının yeni öğrenim durumuna göre belirlenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca tesis edilen kararla ilgilinin mezun olduğu biyoloji bölümünün, anestezi teknikerliğinin üst öğrenimi olarak kabul edildiği dikkate alınarak, anestezi teknisyeni olarak görev yapan davacının, ........................ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden 2006 yılındaki mezuniyeti nedeniyle intibakının yapılarak, parasal ve özlük haklarının yeni öğrenim durumuna göre belirlenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığına hükmetti.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/3070 E. , 2022/1006 K.

"İçtihat Metni"

T.C. D A N I Ş T A Y ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/3070 - Karar No : 2022/1006

İSTEMİN KONUSU : …İdare Mahkemesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: ................................Devlet Hastanesinde …olarak görev yapan davacı tarafından,.........................................Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji lisans bölümünden mezun olduğundan bahisle, mali ve özlük haklarının yeni öğrenim durumuna göre belirlenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 23/05/2019 tarih ve E:2018/8111, K:2019/3971 sayılı bozma kararına uyularak; Danıştay Onikinci Daire Başkanlığı'nın 23/05/2019 tarih ve E:2018/8111, K:2019/3971 sayılı kararında yer verilen ve dava devam ederken Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca tesis edilen …tarih ve …sayılı kararla davacının mezun olduğu biyoloji bölümünün, anestezi teknikerliğinin üst öğrenimi olarak kabul edildiği dikkate alınarak, anestezi teknisyeni olarak görev yapan davacının, Dicle Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden 2006 yılındaki mezuniyeti nedeniyle intibakının yapılarak, parasal ve özlük haklarının yeni öğrenim durumuna göre belirlenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, parasal ve özlük hakkı isteminin kısmen kabulüne ve kısmen süre aşımı nedeniyle reddine, işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı özlük hakkı ile parasal hakların idareye başvuru tarihinden önceki döneme ilişkin kısmının süre aşımı nedeniyle reddine, başvuru tarihinden sonraki döneme ilişkin kısmının ise yasal faizi ile birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinde memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenlerin intibaklarının yapılabileceğinin düzenlendiği, ayrıca Yüksek Öğretim Kurumunun …tarihli …sayılı yazısında anestezi teknisyeni için hangi bölümlerin üst öğrenim olduğunun açıklandığı, biyoloji bölümünün bunlar içinde yer almadığı, dava konusu işlemden sonra Yüksek Öğretim Kurumunca verilen 13/04/2017 tarihli kararla, biyoloji bölümünün üst öğrenim olarak kabul edildiği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, taraflarca ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle dava konusu işlemin iptali, yoksun kalınan parasal ve özlük hakların idareye başvuru tarihinden sonraki döneme ilişkin kısmının yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi, başvuru tarihinden önceki döneme ilişkin kısmının ise süre aşımı nedeniyle reddi yolundaki …İdare Mahkemesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/03/2022 tarihinde o