Sosyal Güvenlik Uzmanı Memur Vergi İndirimini Yazdı: 7 Bin Lira Alan 7700 Alacak

Haber Global canlı yayınına katılan Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, "Vergi muafiyeti memur maaşlarına nasıl yansıyacak?" sorusuna "7 bin lira maaş alan bir memurun 7700 lira gibi bir rakama ulaşacağını" söyledi.

Ekonomi 22.12.2021, 07:24 22.12.2021, 08:20 Zeynep Elmalı
Sosyal Güvenlik Uzmanı Memur Vergi İndirimini Yazdı: 7 Bin Lira Alan 7700 Alacak

Kaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ortalama bir memurun maaşını ele alırsak rakamı telaffuz edebiliriz. 7 bin civarında maaş alan aşağı yukarı 700 liralık vergi kesintisi var, demek ki, 700 lira civarında bir rakamı net olarak ortaya koyabiliriz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA DUYURMUŞTU


Vergi Muafiyeti Memura Kaç Lira Olarak Yansıyacak? - TIKLAYIN


Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir müjde de memurlara vermek istiyorum. Asgari ücrette gelir ve damga vergisi muafiyetini genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretin artmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kamu çalışanlarına getirilen 'vergi istisnası' düzenlemesinin tam metni

Değişiklik içeren kanun teklifinin son hali:

  # Personel Sağlık'ın Whatsapp Haber Bültenine abone olmak için tıklayın. Detaylı Bilgi için tıklayın.

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE I- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan "10 kW'a kadar (10 kW dahil)" ibaresi "20 kW'a kadar (20 kW dahil)"

MADDE 2- 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"18. Asgari ücretli olarak çalışıp ücret ve ücret sayılan ödemeleri toplamı aylık brüt asgari ücret tutarını aşmayan hizmet erbabının ücretleri (Şu kadar ki asgari ücretli olarak çalışmadığı veya asgari ücret üzerinde ücret aldığı halde anılan istisnadan yararlanıldığının tespiti halinde, istisna nedeniyle ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil olunur)."

MADDE 3- 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Asgari ücretin üzerinde ücret almakla birlikte net ücretleri, asgari ücretliye ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir."
MADDE 4- 193 sayılı Kanunun;
a) 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan "Diğer ücretlerde, gezici olarak çalışanların" ibaresi "Gezici olarak çalışanların" şeklinde değiştirilmiş, bentte yer alan "ücret ve" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
b) 64 üncü maddesi, 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi, 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları, 110 uncu maddesi, 118 inci maddesi ve 122 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

" M ADDE 2 - 193 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin bi rinci fıkrasına aşağıdaki bent ekl enmiştir.

" 18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıl dığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenl ik kurumu pi rimi ve işsizlik si gorta pi ri mi düşül dükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretl eri (Şu kadar ki, isti snayı aşan ücret geli rinin vergil endi ri lmesi nde verginin hesapl anacağı geli r dili m tutarl arı ve oranl arı, istisna kapsamındaki tutarl ar da di kkate alınarak beli rl eni r. Ödenecek vergi tutarı, bu suretl e bulunan vergi tutarının i çinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek sureti yl e hesapl anır. İstisna nedeni yl e alınmayacak ol an vergi il gili ayda ayl ık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergi yi aşamaz. Bi rden f azl a işverenden ücret alanlarda bu isti sna sadece en yüksek ol an ücrete uygul anır.)" "

MADDE 3- 193 sayılı Kanunun 32 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır"

"MADDE - 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan "ücretlere ilişkin kağıtlar" ibresinden sonra gelmek üzere (Bu maddenin birinci fıkrasının 18 numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır) şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir."

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
-2
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?