PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Yüksek Mahkemeden ASM ve TSM’lerde İcap Nöbet Ücreti Olmaz Kararı

Danıştay 2. Dairesi tarafından Toplum Sağlığı Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezlerinin nöbet ücreti ödenebilecek yerler arasında olmamaları gerekçesiyle icap nöbet ücreti ödeme uygulamasının yapılamayacağına hükmetti.

Mevzuat 01.11.2022, 17:09 Cansu Polat
Yüksek Mahkemeden ASM ve TSM’lerde İcap Nöbet Ücreti Olmaz Kararı

Bir aile hekimi tarafından tuttuğu adli tıp nöbetleri nedeniyle icap ücreti verilmemesi üzerine açılan dava Danıştay 2. Dairesi tarafından görüldü.

T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2019/2964 - Karar No : 2021/67

İSTEMİN KONUSU : Adana 3. İdare Mahkemesince verilen 09/05/2019 günlü, E:2019/68, K:2019/439 sayılı kararın, kısmen iptal ve kabule ilişkin kısmının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Aile hekimi olarak görev yapan davacının, 01/08/2010 ila 31/08/2014 tarihleri arasında tutmuş olduğu adli icap nöbetleri için nöbet ücreti ödenmesi istemiyle Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüne 23/07/2015 tarihli dilekçe ile yapmış olduğu başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile söz konusu döneme ilişkin nöbet ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Danıştay İkinci Dairesinin 26/04/2018 günlü, E:2016/8803, K:2018/2823 sayılı bozma kararına uyularak yeniden yapılan inceleme sonucunda verilen Adana 3. İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; 5258 sayılı Aile Hekimliği Yasasının 3. maddesinin 5. fıkrasına, 12/07/2012 günlü, 28351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6354 sayılı Yasanın 12. maddesiyle, "Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç ve zaruret hasıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında 657 sayılı Yasanın ek 33’üncü maddesinde belirtilen yerlerde nöbet görevi verilebilir ve bunlara aynı maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nöbet ücreti ödenir." cümlesinin eklendiği, aynı yasanın, 18/01/2014 günlü, 28886 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6514 sayılı Yasa'nın 52. maddesi ile değişik 3. maddesinin 5. fıkrasında da benzer nitelikte düzenlemeler yapıldığı ve "... Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına 657 sayılı Yasanın ek 33’üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari 8 saat; ihtiyaç hâlinde ise bu sürenin üzerinde nöbet görevi verilir. Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Yasanın ek 33. maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir..." hükmüne yer verildiği, buna göre 12/07/2012 gününden itibaren aile hekimlerine belli şartların oluşması durumunda nöbet ücreti ödeneceği açık olduğundan, davacının 12/07/2012 ile 31/08/2014 günleri arasında tutmuş olduğu nöbetlere ilişkin ücretlerin ödenmesi gerektiği, 01/08/2010 ile 12/07/2012 günleri arasında tutmuş olduğu nöbetlere ilişkin ücretlerin ödenmesini gerektiren herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin, davacının 12/07/2012 ile 31/08/2014 günleri arasındaki nöbetlerine ilişkin ücretleri yönünden kısmen iptaline, davacının 01/08/2010 ile 11/07/2012 günleri arasındaki nöbetlerine ilişkin ücretleri yönünden kısmen reddine, tazminat isteminin 01/08/2010 ile 11/07/2012 günlerine ilişkin kısmının reddine, 12/07/2012 ile 31/08/2014 günlerine ilişkin kısmının davanın ilk kez açıldığı tarih olan 20/10/2015 gününden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte tazmini isteminin kabulüne karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; 657 sayılı Kanun'un Ek 33 maddesine "...aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri " ibaresinin 10/09/2014 günlü, 6552 sayılı Kanun'un 69. maddesiyle eklendiği ve ilgili maddenin yürürlük tarihinin 11/09/2014 olduğu, bu tarihten önceki dönemlere ilişkin olarak ödeme yapılmasının mümkün olmadığı ileri sürülerek, Mahkeme kararının kısmen iptal ve kabule yönelik kısmının bozulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, Tetkik Hâkimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

Aile hekimi olarak görev yapan davacının, 01/08/2010 ile 31/08/2014 günleri arasında tutmuş olduğu adli icap nöbetlerine ilişkin ücretlerin ödenmemesi üzerine, söz konusu döneme ilişkin ücretlerin ödenmesi istemiyle Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüne 23/07/2015 günlü dilekçe ile başvuruda bulunduğu, bu başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile söz konusu döneme ilişkin nöbet ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT :

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 3. maddesinin 5. fıkrasında; ''Sözleşme yapılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen en yüksek brüt sözleşme ücretinin aile hekimi için (6) katını, aile sağlığı elemanı için (1,5) katını aşmamak üzere tespit edilecek tutar, çalışılan ay sonuçlarının ilgili sağlık idaresine bildiriminden itibaren onbeş gün içerisinde ödenir. Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına 657 sayılı Kanunun ek 33’üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz saat; ihtiyaç hâlinde ise bu sürenin üzerinde nöbet görevi verilir. Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 33’üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir.'' hükmüne yer verilmiştir. personel sağlık net

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun işlem tarihi itibarıyla yürürlükteki haliyle Ek 33. maddesinde; " Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler personel sağlık net için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak ayda 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz...'' hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile olayın birlikte değerlendirilmesinden, aile hekimlerine 657 sayılı Kanun'un Ek 33. maddesi hükümlerine göre nöbet ücreti ödeneceği, anılan maddenin işlem tarihinde bulunan yürürlükteki halinde ise nöbet ücreti ödenebilecek yerler arasında toplum sağlığı merkezleri ve aile sağlığı merkezlerinin yer almadığı, davacı tarafından ödenmesine karar verilmesi istenilen adli icap nöbetlerinin de maddede sayılan yerlerde tutulan nöbetlerden olmadığı anlaşılmaktadır. www.saglikpersoneli.com.tr

Bu durumda, aile hekimi olarak görev yapan davacı tarafından, tutmuş olduğu adli icap nöbetlerine ilişkin nöbet ücretlerinin tarafına ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

Adana 3. İdare Mahkemesince verilen 09/05/2019 günlü, E:2019/68, K:2019/439 sayılı kararın, kısmen iptal ve kabule ilişkin kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine,

2577 sayılı Yasa'nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/01/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar (1)
ceci 1 ay önce
eski tarihli bir dava