Memur Can Güvenliği Mazeretiyle Başka Kuruma Tayin Talep Edebilir mi?

DPB, memurun can güvenliği mazereti sebebiyle başka kuruma tayin edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Memurun can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna bağlı olarak başka bir kuruma naklen atanıp atanamayacağı hk.( 22/04/2015-2813)

Mevzuat 31.01.2020, 10:04 Güler Sağlam
Memur Can Güvenliği Mazeretiyle Başka Kuruma Tayin Talep Edebilir mi?

Ağrı İli Tutak Belediye Başkanlığı emrinde su ve kanalizasyon müdürü olarak görev yaptığınızdan bahisle Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında can güvenliği mazereti ve engellilik durumuna bağlı olarak başka bir kuruma naklen atanmayı talep ettiğiniz ilgi dilekçe ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ''Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri'' başlıklı 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür " hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 16/08/2014 tarihli ve 29090 sayılı Resmi Gazete'de "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmış olup, bahsi geçen Yönetmelikle Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe 14/A madde ile Ek 3 üncü madde eklenmiştir. ''Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği'' başlıklı 14/A maddesinde, "Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirilmesi gerekir. Can güvenliği mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur; aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir." hükmü ile "Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı Ek 3 üncü maddesinde, "İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz " hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla,

-Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14/A maddesi ile Ek 3 üncü maddesinin memurların kurum içi yer değişikliğini düzenlediği, bu suretle söz konusu hükümlere istinaden can güvenliği mazeretine ya da engellilik durumuna bağlı olarak memurların başka bir kuruma naklinin yapılamayacağı,

-Memurların 74 üncü madde çerçevesinde 657 sayılı Kanuna tabi kurumlar arasında naklen atanmasının kurumların muvafakatı ile mümkün bulunması sebebiyle, naklen atanma talebinizi görev almak istediğiniz ilde teşkilatı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına iletmeniz gerektiği, bu hususta Başkanlığımızca yapılabilecek bir işlem bulunmadığı,

mütalaa edilmektedir.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
32
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?