Döner Sermaye Ek Ödemesi Alanlara Ayrıca 375 Sayılı KHK’ya Göre Ek Ödeme Yapılamaz!

Üniversitelerde görev yapan akademisyenlere döner sermaye üzerinden döner sermaye ek ödemesi yapılan dönemlerde 375 sayılı KHK ya göre ek ödeme yapılamayacağı hususunda sayıştay daire kararı

Mevzuat 18.02.2020, 07:52 18.02.2020, 07:55 Güler Sağlam
Döner Sermaye Ek Ödemesi Alanlara Ayrıca 375 Sayılı KHK’ya Göre Ek Ödeme Yapılamaz!

Üniversitelerde görev yapan öğretim görevlileri döner sermayeye yapmış oldukları katkıları nedeniyle döner sermaye ek ödemesi almaktadırlar. Ayrıca ilgli akademik personelin maaşlarında 375 sayılı KHK ya göre ödenen ek ödeme yer almaktadır. Akademik personelin döner sermaye üzerinden ek ödeme almaları durumunda 375 sayılı KHK ya göre ödenen ek ödemeden yararlanmalarının mümkün olmadığı yönündeki sayıştay daire kararı yazımız ekindedir.

Kamu İdaresi TürüYüksek Öğretim Kurumları
Yılı2018
Dairesi 1
Karar No10764
İlam No30
Tutanak Tarihi5.11.2019
Kararın KonusuPersonel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Ek Ödeme

… öğretim elemanlarından döner sermaye gelirlerine katkılarından dolayı döner sermaye ek ödemesi yapılanlara ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 9’uncu maddesi kapsamında ek ödemede bulunulması sonucunda … TL kamu zararı oluştuğu anlaşılmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Döner sermaye” başlıklı 58’inci maddesinin;

(c) fıkrasında:

“Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin hesabında toplanan döner sermaye gelirleri bakiyesinden, bu yerlerde;

1) Gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine … ek ödeme …

2) Diğer öğretim elemanlarına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personele … aylık ek ödeme yapılır. …”
(d) fıkrasında:

TIKLAYIN


“Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ve bünyesinde atölye veya laboratuvar bulunan yükseköğretim kurumları ile sürekli eğitim merkezleri, açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner sermaye gelirlerine katkısı bulunan öğretim elemanlarına yapılacak ek ödemeler hakkında da (c) fıkrası hükümleri uygulanır.”

(f) fıkrasında;

“Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, üniversite yönetim kurulunun uygun gördüğü birimin döner sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılır. …

Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin dekan, başhekim ve enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların yardımcılarına, gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, görev yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılır. …” ve

(i) fıkrasının son paragrafında:

“Üniversitelerin (c) ve (f) fıkraları kapsamındaki personeline bu madde uyarınca her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olamaz. Bu kapsamda ek ödemeden yararlanan personele, ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ödeme yapılmaz.” hükümleri yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, üniversitelerin 2547 sayılı Kanun’un 58’inci maddesinin (c), (d) ve (f) fıkraları kapsamındaki personeline döner sermaye gelirlerine katkılarından dolayı yapılacak döner sermaye ek ödemesinin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olamaz ve bu şekilde döner sermaye ek ödemesi yapılan personele ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılamaz.

Savunmada, öğretim elemanlarına 2547 sayılı Kanun’un 58’inci maddesinin (d) fıkrası kapsamında ödeme yapıldığı, (i) fıkrasında yer alan, “Bu kapsamda ek ödemeden yararlanan personele, ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ödeme yapılamaz” hükmünün (c) ve (f) fıkralarına ilişkin olduğu (d) fıkrasını kapsamadığı, iddia edilerek (d) fıkrası kapsamında döner sermaye ek ödemesi yapılan öğretim elemanlarına mezkur Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9’uncu maddesine göre ödeme yapılacağının ileri sürüldüğü görülmüştür. Ancak Kanunun 58 inci maddesinin (d) fıkrasında, bu fıkraya göre yapılacak döner sermaye ek ödemeleri için “….. öğretim elemanlarına yapılacak ek ödemeler hakkında da (c) fıkrası hükümleri uygulanır” açık düzenlemesi bulunmaktadır. Dolayısıyla (d) fıkrası da (i) fıkrası kapsamına dahildir. Yapılan ödeme yasal dayanaktan yoksundur.

Bu itibarla, ayrıntısı aşağıdaki tabloda yazılı … TL kamu zararının Harcama Yetkilisi (Veterinerlik Fakültesi Dekanı) … ile Gerçekleştirme Görevlisi (Veterinerlik Fakültesi Sekreteri) …'e müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine,

Anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Yorumlar (0)
-1
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?