Danıştay Yüksek Lisans Yapan Ebeye 3600 Ödenemez Dedi!

Danıştay 12. Dairesi, Devlet Hastanesinde 3000 ek gösterge rakamı üzerinden ebe olarak görev yapan sağlık personelinin, sağlık kurumları işletmeciliği yüksek lisans mezunu olması nedeniyle ek göstergesinin 3600 rakamına yükseltilmesi talebinin zımnen reddedilmesi işleminin mevzuata aykırılık teşkil etmediğine karar verdi.

Mevzuat 26.04.2021, 05:31 27.04.2021, 00:56 Güler Sağlam
Danıştay Yüksek Lisans Yapan Ebeye 3600 Ödenemez Dedi!

Sağlık kurumları işletmeciliğinde yüksek lisans yapan ebeye 3600 ek gösterge verilebilir mi?

Devlet Hastanesinde 3000 ek gösterge rakamı üzerinden ebe olarak görev yapan personel tarafından, sağlık kurumları işletmeciliği yüksek lisans mezunu olduğundan bahisle ek göstergesinin 3600 rakamına yükseltilmesi talebiyle yapılan başvurunun zımnen reddedilmesi işleminin mevzuata aykırlık teşkil etmediğine karar verildi.

"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/5117
Karar No : 2020/3514

TEMYİZ EDEN (DAVACI): …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI): … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … ili, … ilçesi, … Devlet Hastanesinde 3000 ek gösterge rakamı üzerinden ebe olarak görev yapan davacı tarafından, sağlık kurumları işletmeciliği yüksek lisans mezunu olduğundan bahisle ek göstergesinin 3600 rakamına yükseltilmesi talebiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile ek göstergesinin 3600 yükseltilmesine ve uğranılan maddi zararın giderilmesine karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ekli I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin 4969 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen Sağlık Hizmetleri Sınıfına ilişkin III-a bendinde sayılan görev ve ünvanlar arasında ebe ünvanı sayılmadığından, davacının ek göstergesinin aynı maddenin (a) bendi uyarınca 3600 ek göstergeye yükseltilmesi istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, … Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünde yüksek lisans yaptığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca ek göstergesinin 3600 yükseltilmesi gerektiği, yüksek lisans mezunu olmasına rağmen lisans mezunları ile aynı ek göstergeye tabi tutulmasının Anayasa'da belirtilen eşitlik ilkesine aykırı olduğu, ayrıca liyakat ve kariyer ilkeleri ile de bağdaşmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, temyiz isteminin reddi ile hukuka uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ :Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 203. maddesi uyarınca, … Kurumu yerine … Bakanlığı hasım mevkiine alınarak,Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;
1.Davacının temyiz isteminin reddine,
2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3.Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4.Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5.2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 05/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (1)
ebe 4 ay önce
yüksek lisans yapan ebe 3000 lisans mezunu olan pratisyene 3600

haksızlık değil de ne
33
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?