Danıştay, Yabancı Uyruklu Tabip, Diş Tabibi ve Eczacılara Nöbet Ücreti Ödenir Dedi!

Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından verilen kararda yabancı uyruklu tabip, diş tabibi ve eczacı olarak mesleğini ifa eden sağlık personellerine nöbet ücretlerinin ödeneceği hükme bağlandı.

Mevzuat 26.04.2021, 05:25 Güler Sağlam
Danıştay, Yabancı Uyruklu Tabip, Diş Tabibi ve Eczacılara Nöbet Ücreti Ödenir Dedi!

Yabancı uyruklu uzmanlık öğrencilerine nöbet ücreti ödenir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi Başkanlığı, yabancı uyruklu tabip, diş tabibi ve eczacı olarak mesleğini icra eden meslek mensuplarına nöbet ücreti ödeneceğine hükmetti. 

Danıştay 8. Daire Başkanlığı 2020/3549 E. , 2020/5879 K.
"İçtihat Metni"

T.C. D A N I Ş T A Y SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/3549
Karar No : 2020/5879

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : … Kurumu
Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davacı) : …
İstemin Özeti : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : …
Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının gerekçesi değiştirilmek suretiyle onanması gerektiği düşünülmektedir

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, ... Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimi yapan davacı tarafından, ödenmemiş nöbet ücretinin ödenmesi istemiyle 10.10.2013 tarihinde yaptığı başvurunun cevap verilmemek suretiyle zımnen reddine ilişkin işlemin iptaline ve 15/09/2013 tarihinden itibaren ödenmeyen nöbet ücretlerinin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının yabancı uyruklu olup olmadığına bakılmaksızın tuttuğu nöbet karşılığında diğer kişiler gibi belli bir ücreti hakettiği, davacıya bu ücretin ödenmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen davaya konu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı, öte yandan, davacının 10.10.2013 tarihli başvurusu ile idareden nöbet ücreti talep ettiği ve 18.12.2013 tarihinde iş bu davayı açtığı dikkate alındığında, davacının talebiyle sınırlı kalınarak, başvurusundan geriye doğru 60 günlük süre içinde yer alan 15.09.2013 tarihinden itibaren yoksun kaldığı parasal hakların başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesinin Anayasa'nın 125. maddesinin bir gereği olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un ek 14. maddesinin 4. fıkrasında 02.01.2014 tarih 6514 sayılı Kanun'un 25. maddesi ile yapılan değişiklik ile "Tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlara, ilgili kurumun döner sermayesinden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden, vakıf üniversitelerinde ise kendi bütçelerinden (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacağı, bu ödemeden damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmayacağı" düzenlenmiştir.

26.04.2014 tarih 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile birlikte 29.06.2009 tarihli Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olup; söz konusu Yönetmeliğin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında "TUS'a tabip, eczacı, kimyager ve veterinerler; DUS'a diş tabipleri başvurabilir. Bu sınavlara girebilmek için adayın sınavlara başvuru sırasında mesleğini yapmaya yetkili olması şartı aranır. YDUS'a başvurmak için sınav yapılacak ana dalda uzman unvanını almış olmak şarttır. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır" hükmü; 14. maddesinin 1. fıkrasında, "Yabancı uyruklular; a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması, b) Ana dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye'deki tıp veya diş hekimliği fakültelerinin birinden mezun olunması veya yabancı ülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun olup YÖK'ten denklik belgesi alınmış olması; yan dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye'deki uzmanlık eğitimi veren kurumlardan uzmanlık belgesi alınmış olunması veya 23, 24 ve 25 inci maddeler çerçevesinde Bakanlıkça verilmiş bir denklik belgesine sahip olunması, c) Türkiye'de uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmaması, ç) Türkiye'de ikametlerine izin verilmiş olması, d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belgenin sunulması, e) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında ilgili programa yerleştirilmiş olunması, kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilir." hükmü; aynı maddenin 4. fıkrasında ise "Türkiye'de yabancı uyruklu olarak uzmanlık eğitimi görmekte iken Türk uyruğuna geçenlerin uzmanlık eğitimi, eğitime başladıkları statüde devam eder." düzenlemesi yapılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 33. maddesinde nöbet ücretlerinin ödenmesine ilişkin hükümler düzenleme altına alınmış, bu kanuna 10.09.2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun'un 69. maddesi ile ""(e) bendi kapsamında bulunanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar”" ibaresi eklenmiş ve nöbet ücretlerine ilişkin hükümlerin yer aldığı ek 33. maddenin 2. fıkrası, "Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır. " şeklini almıştır.

Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; gerekli şartları sağlayarak ve koşulları yerine getirerek Türkiye'de tabip, diş tabibi ve eczacı olarak uzmanlık eğitimine kabul edilen yabancı uyruklu uzmanlık eğitimi almakta olanlara, 657 sayılı Kanun'un ek 33. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen tabloya göre tabi oldukları kadro çerçevesinde gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödeneceği hüküm altına alınmış; böylece yapılan mevzuat değişiklikleri ile tabip, diş tabibi ve eczacı olarak mesleğini icra eden meslek mensupları arasında nöbet ücretleri açısından yabancı uyruklu-Türk uyruklu ayrımı ortadan kaldırılmıştır.

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe usul ve kanuna uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın yukarıda yer verilen açıklama ile onanmasına ve temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 23/12/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
31
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?