Danıştay İcra Nedeniyle Sözleşmesi Fesih Edilen Sözleşmeli Personeli Haklı Buldu!

Danıştay Onikinci Dairesi, borcundan dolayı icralık olan personelin sözleşmesinin feshine ilişkin olarak, hizmet sözleşmesinde bu yönde bir düzenleme olmadığı gerekçesiyle yapılan fesih işleminin iptaline karar verdi.

Mevzuat 10.11.2020, 12:54 10.11.2020, 13:00 Güler Sağlam
Danıştay İcra Nedeniyle Sözleşmesi Fesih Edilen Sözleşmeli Personeli Haklı Buldu!

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunda sözleşmeli personel statüsünde çalışan kişi hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, kamu zararına neden olduğu, ayrıca çeşitli kişi ve kuruluşlara olan borçlarını ödemediği, maaşına icra konulduğundan bahisle hizmet sözleşmesinin feshine karar verilmiştir.

İlk derece mahkeme tarafından verilen kararda; soruşturma raporu ve içeriğinde yer alan ifadelerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde davacının kamu zararına neden olduğu, ayrıca ödenmeyen borçları nedeniyle hakkında icra takibi başlatıldığı hususlarının sabit olduğu; sözleşmenin feshine ilişkin şartların gerçekleştiği kanaatine varılarak işlemi hukuka uygun bularak davacının başvurusunu reddetmiştir.

Danıştay 12. Dairesine temyize giden başvuru sonucunda verilen kararda özetle; soruşturma sonucu tespit edilen ve fesih işlemine dayanak alınan fiillerinin, gerek davalı idare ile imzaladığı hizmet sözleşmesinde, gerekse Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da sözleşmeye aykırı bir durum olarak yer almadığı ve sözleşme feshi sebebi olarak gösterilmediği anlaşıldığından, hizmet sözleşmesine dayanılarak tesis edilen sözleşmenin feshine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmeyerek İdare Mahkemesi kararı bozulmuştur.

DANIŞTAY 12. DAİRE Esas. 2016/7516 Karar. 2018/2718

İstemin Özeti : Hatay 1. İdare Mahkemesince verilen 26/12/2012 tarihli ve E:2011/1634, K:2012/2002 Sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; M. K. Üniversitesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olan davacı hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, davacının, kamu zararına neden olduğu, ayrıca çeşitli kişi ve kuruluşlara olan borçlarını ödemediği, maaşına icra konulduğundan bahisle hizmet sözleşmesinin feshine ilişkin 03.08.2011 tarihli ve 12179 Sayılı işlemin iptali ile mahrum kalınan alacakların yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, soruşturma raporu ve içeriğinde yer alan ifadelerin birlikte değerlendirilmesinden, davacının kamu zararına neden olduğu, ayrıca ödenmeyen borçları nedeniyle hakkında icra takibi başlatıldığı hususlarının sabit olduğu; sözleşmenin feshine ilişkin şartların gerçekleştiği kanaatine varıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinde; sözleşmeli personelin, sözleşmesinin fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usullerinin Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği düzenlenmiştir.

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 6. maddesinde, sözleşmenin feshini gerektiren sebepler belirtilmiştir.

Davacı ile davalı idare arasında imzalanan hizmet sözleşmesinin 8-a maddesinde; "İlgilinin, bu sözleşme ile 6.6.1978 gün ve 7/15754 Sayılı kararname hükümlerine aykırı davranışı tespit edildiğinde, bu durumu Kurumca ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. Tebligatta belirtilecek günden geçerli olmak üzere sözleşme sona erer." hükmü yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının 05.01.2011 tarihinden itibaren davalı idare ile 657 Sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre imzaladığı sözleşme ile sözleşmeli personel olarak göreve başladığı, önce Üniversiteye ait iktisadi işletmelerin havuzbaşı restorantında garson olarak, daha sonra da restorant sorumlusu olarak görev yapan davacı hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, davacının, görevli bulunduğu restorantta nişan yaptığı, bu yer için söz konusu nişan töreni nedeniyle herhangi bir kira bedeli ödemediği, mesai saatleri dışında nişanlısını restoranta getirip yemek yedikleri, ancak yemek bedeline ilişkin ödenmemiş adisyonları bulunduğu, böylelikle kamu zararına neden olduğu, ayrıca çeşitli kişi ve kuruluşlara olan borçlarını ödemediği ve maaşına icra konulduğundan bahisle 05.01.2011 tarihinde imzaladığı hizmet sözleşmesinin, 8-a maddesi uyarınca feshedilerek görevine son verildiği anlaşılmaktadır.

Davacı ile davalı idare arasında imzalanan hizmet sözleşmesi hükümlerine göre, sözleşmenin, 8-a maddesi uyarınca feshedilebilmesi için, davacının sözleşme hükümlerine ya da Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a aykırı davranışının tespit edilmesi gerekmektedir.

Davacının, soruşturma sonucu tespit edilen ve fesih işlemine dayanak alınan fiillerinin, gerek davalı idare ile imzaladığı hizmet sözleşmesinde, gerekse Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da sözleşmeye aykırı bir durum olarak yer almadığı ve sözleşme feshi sebebi olarak gösterilmediği anlaşıldığından, hizmet sözleşmesinin 8-a maddesine dayanılarak tesis edilen, sözleşmenin feshine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, bu işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamıştır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Mahkeme kararının BOZULMASINA, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 ( onbeş ) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 19.06.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
31
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?