Aylıksız İzindeki Memur Görevde Yükselme Sınavına Girebilir mi?

Doğum, askerlik yada ücretsiz izin kullanırken memurlar için düzenlenen görevde yükselme ya da unvan değişikliği sınavlarına memurlar başvurabilir mi?

Mevzuat 10.12.2019, 09:27 10.12.2019, 23:14 Güler Sağlam
Aylıksız İzindeki Memur Görevde Yükselme Sınavına Girebilir mi?

Kamu kurumlarınca çeşitli zamanlarda yapılmakta olan görevde yükselme sınavları ile unvan değişikliği sınavlarında sınavın açılmış olduğu dönemlerde aylıksız izinde olan personellerin bu sınavlara katılıp katılmayacağına ilişkin Devlet Personel Başkanlığına sorulan soruya verilen görüş yazısında ilgili sınavlar döneminde aylıksız izin kullanmakta olan memurların aylıksız izin dönemlerinde görevde yükselme sınavına ve eğitimine veya unvan değişikliği sınavına katılamayacakları yönünde görüş vermiştir.

ÖZET: Aylıksız izin kullanan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavı veya unvan değişikliği sınavına katılmasının mümkün olmadığına ilişkin 02/04/2007- 4560

Kurumunuz tarafından düzenlenecek görevde yükselme eğitimi ve sınavı veya unvan değişikliği sınavına aylıksız izin kullanan personelin katılıp katılamayacağına, katılıp başarılı olmaları halinde atanmaları hususunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” in 2’nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

TIKLAYIN

Aynı Yönetmeliğin 8’inci maddesinde, “Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için en az 75 saat olmak üzere, düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, kurumlar tarafından, zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında ise, hizmet içi eğitimin, kamu kurum ve kuruluşlarında “çalışan” personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla yaptırılan eğitim olduğu hükmü getirilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, uygulamanın istihdam edilen personelle ilgili olduğu ve aylıksız izin kullanan personelin hizmetle fiili ilişkisi kesilmiş bulunduğundan, görevde yükselme eğitimi ve sınavı veya unvan değişikliği sınavına katılmasının mümkün olmadığı ve katılıp da başarılı olanların ise, ilgili kadrolara atanamayacakları mütalaa edilmektedir.

Ancak Devlet Personel Başkanlığının vermiş olduğu görüşten sonra  KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK in 9. maddesine değişiklik olmuş ve aylıksız izinde olanların görevde yükselme sınavlarına katılmalarına imkan verilmiştir.

Duyuru ve başvuru (1)
Madde 9 – (Değişik: 6/5/2013-2013/4957 K.)

Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan önce duyurulur. İlan edilen
kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.
Kurumların personel işlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar kurumlarca resmi internet sitelerinde ilan edilir

Yorumlar (0)
7
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?