PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Sağlık Bakanlığı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası (İtiraz Son Günü 25 Mart)

2022 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilanı yayınlanarak genel başvuru şartları paylaşılırken son başvuru tarihi olarak 25 Mart Cuma günü gösterildi.

Sağlık Bakanlığı 24.03.2022, 21:00 24.03.2022, 21:00 Güler Sağlam
Sağlık Bakanlığı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası (İtiraz Son Günü 25 Mart)

Sağlık Bakanlığının personel bilgi sistemi uygulaması üzerinden başvurusunu kesinleştiren adayların başvurularının değerlendirildiğini hatırlatılarak yapılan değerlendirme sonucuçlarının yine PBS üzerinden ilan ediliği belirtildi.

Başvurusu ret edilenlerin 24 Mart 2022 – 25 Mart 2022 (saat 18:00’e kadar) tarihleri arasında PBS’ye giriş yaparak değerlendirme sonucu formunda yer alan itiraz gerekçesi alanını doldurup formu kaydetmeleri ve var ise itirazla ilgili belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme

şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır.

1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve

yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı’ yapılacaktır

2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları

için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı’ yapılacaktır.

A- GENEL ESASLAR

1) Başvurular,     Sağlık    Bakanlığı    Yönetim    Hizmetleri    Genel    Müdürlüğü    internet adresinde

(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik

doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

5) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce  tutulan  nüfus  kütüğüne  kayıtlı  olduklarına  dair  belgeyi  başvuru  sistemi  üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

6) Eczacı  unvanı  dışındaki  diğer  unvan  ve  branşa  sahip  adaylar  sadece  2.  yerleştirme  için  tercih yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

Eczacı Unvanlı adaylardan bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşıyanlar 1. Yerleştirme ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı’ için başvurabileceği gibi, istekleri halinde her iki yerleştirme (1.yerleştirme ve/veya 2.yerleştirme) için tercihte bulunabileceklerdir.

Bu durumda  olan  adaylardan  1.yerleştirmede  yerleşenler  2.yerleştirmeye  dahil  edilmeyecektir.  1. yerleştirmede yerleşemeyenler ile bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşımayanların 2. yerleştirmeye ait tercihleri mevcut ise 2. yerleştirmeye katılacaklardır. Bu kişiler açılan münhallerden

yerleştirme için en fazla bir (1) adet,  2.  yerleştirme için ise en fazla on (10) adet  tercihte bulunabilecektir. 2. yerleştirmede genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir. 1.yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacaktır.

7) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 15 Mart 2022 Salı – 28 Mart 2022 Pazartesi saat 18:00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamaz.

8) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.

9) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

10) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın

başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.

11) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir

yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

12) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

13) Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

14) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar hakkında arşiv araştırması  yapılacak  olup,  arşiv  araştırmaları  sonuçlandıktan  sonra  atamaları  yapılacaktır.  Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

B- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

1) Adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinde  belirtilen  genel  şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 14 Mart 2022 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar,  (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

C- TÜRKİYE  İLAÇ  VE  TIBBİ  CİHAZ  KURUMU  İÇİN  AÇILAN  MÜNHAL  YERLERE BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN YABANCI DİL YETERLİLİK BELGESİNE VE YÜKSEK   LİSANS   VEYA   DOKTORA   PROGRAMINI   TAMAMLADIKLARINA   DAİR BELGEYE SAHİP OLMALARI GEREKMEKTEDİR.

Bu adayların ayrıca;

1) Eczacılık fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesini,

2) Yabancı  dil  sınavından  (YDS,  KPDS,  ÜDS  veya  ÖSYM  tarafından  eş  değerliği  kabul  edilen sınavlardan herhangi birinden ) en az 60 puan alındığını gösterir belgeyi,

3) Analitik Kimya, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik, Farmasötik Biyoteknoloji, Farmasötik Kimya,   Farmasötik   Teknoloji   alanlarının  herhangi   birinden   yüksek   lisans   veya  doktora programını  tamamladıklarına  dair  belgeyi,  başvuru  sistemi  üzerinden  elektronik  ortamda kaydetmeleri  gerekmektedir.   Başvuru   yapacak  olan  adaylar  bu   yüksek  lisans  veya  doktora programlarından yalnızca 1 (bir) tanesi için tercihte bulunabilecektir.

4)  Türkiye  İlaç  ve  Tıbbi  Cihaz  Kurumu  için  açılan  münhal  yerleri  tercih  edenlerden  bu  madde kapsamındaki şartları taşımayanların, bu tercihleri silinecek olup varsa diğer tercihleri dikkate alınarak kuraya alınacaktır.

D-KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR

1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar,

5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,

6) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,

7) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanlar, (PBS üzerinden başvuru yapmış olsalar dahi başvuruları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)

8) Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim durumuna uygun unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna göre başvuruda bulunanlar. (Örneğin  yan dal uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana dal uzmanlık branşına veya tabip unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş tabibi tescili olanların ise diş tabibi unvanına başvurması halinde başvuruları kabul edilmeyecektir.)

D-ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı  ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

  1. a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
  2. b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)
  1. c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.
  1. d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
  2. e) Mal bildirim
  3. f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet
  4. g) Kamu kurum ve  kuruluşlarında  sözleşmeli  çalışanlar  ve  özel  sağlık  tesislerinde  çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel  sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi  atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim )

SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM EDECEKLERDİR.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilkent    Yerleşkesi     Üniversiteler     Mahallesi     Dumlupınar     Bulvarı    6001    Cad.    No:9  06800 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 00

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA İletişim: 0 (312) 218 30 00

DİĞER   KURUMLARIN   KADRO  VE  POZİSYONLARINA  YERLEŞEN  ADAYLAR  İSE ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM EDECEKLERDİR.

Münhal Kadrolar için tıklayınız.

Yorumlar (2)
DR 2 yıl önce
MÜNHAL KADROLARI HER ZAMANKİ GİBİ EKTE SUNSALAR.
Celal sevimli 1 yıl önce
Konu dışı ama il içi tayin dönemi neden açılmıyor. Tüm iller açtı sonuçlandırdı. Konya il sağlık müdürlüğü neden yönetmeliğe uymuyor
24
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?