21 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Uzaktan Hasta Değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetleri başlıklı düzenlemeye yer verildi.

Sağlık Uygulama Tebliği, 21 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Uzaktan Hasta Değerlendirme düzenleme değişikliği yayımlandı. 

Yapılan yeni düzenleme, "Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı denetiminde, MHRS'den randevu almış kişilere uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirme hizmetinin verilmesini sağlamaktadır. 

Bu yeni eklemeye göre, polikliniklerde mesai saatleri içinde, sesli ve görüntülü olarak sağlık hizmeti sunulacak ve bu hizmet kapsamında muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, izlenmesi, tedavi ve ilaç yönetimi, kronik hastalık kontrolü gibi işlemler gerçekleştirilecektir.

Sistemin Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulacağı belirtilirken, uzaktan sağlık hizmetlerinin sunumuyla ilgili detaylar da tebliğde açıklanmıştır. 

Buna göre, MHRS'den randevu alan hastalara, uzman hekimler tarafından sağlık hizmeti sunulacak ve bu hizmetler, hastanın ihtiyacına göre sesli ve görüntülü iletişim araçlarıyla gerçekleştirilecektir. 

Bu kapsamda, hastaların klinik bulguları, tetkik sonuçları, izlem ve tedavi süreçleri uzaktan gerçekleştirilebilecek ve gerekli durumlarda e-reçete ve e-rapor düzenlenebilecektir. 

Bu düzenleme ile birlikte, hasta memnuniyeti ve sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılacak, özellikle uzak bölgelerde yaşayan hastaların sağlık hizmetlerine erişimi artırılmış olacak.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.4.3 .A numaralı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“4) Diş hekimliği fakülteleri bulunan Devlet/vakıf üniversite hastaneleri

5) Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 1.8.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.

a) İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında.................... 6 TL

b) Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde................ 7 TL

c) Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde......................... 7TL

ç) Diş hekimliği fakülteleri bulunan Devlet/vakıf üniversite hastaneleri.........8 TL

d)  Tıp fakülteleri bulunan Devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde............. 8 TL

e)  Tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde......... 8 TL

f) İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında.... 15 TL”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 2.1.1 numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

“2.1.1.B - Uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetleri

(1) Sağlık Bakanlığınca yayımlanan “Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik ” doğrultusunda Sağlık Bakanlığı denetiminde, MHRS’ den randevu almış ve “Uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetleri” nin takip ve kontrolünü (kimlik doğrulama, kişisel verilerin korunması vb.) yapmak üzere oluşturulmuş olan sistem tarafından Kuruma bildirilen kişilere; Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları bünyesinde polikliniklerde mesai saatleri içinde uzman hekimler tarafından, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene, tetkik sonuçlarının, klinik bulguların değerlendirilmesi, izlenmesi, tedavi ve ilaç yönetimi yapılması, teşhis edilmiş olan kronik hastalık kontrolü, e-reçete ve e-rapor düzenlenmesi olarak verilen sesli ve görüntülü sağlık hizmetleridir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 2.2.l.B numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

“2.2.1.B-4 - Uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinde ödeme

(1) Uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinde tüm branşlarca sunulan sağlık hizmetleri bedelleri SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan “520032 Uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetleri” işlem kodundan faturalandırılır. Sağlık Bakanlığına bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından yapıldığında “520032” işlem puanı bedelinin iki katı olarak faturalandırılır. Aynı sağlık hizmeti sunucusunda aynı hasta için günde en fazla bir adet “Uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmeti” bedeli Kurumca karşılanır.

(2) Reçete edilmesi halinde ilaçlar sözleşmeli eczanelerden temin edilir.

(3) Kuruma fatura edilen “Uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinde” başvuru sayısı sağlık hizmeti sunucusuna gün içindeki acil servis başvuruları hariç olmak üzere tüm branşlarda ayaktan başvuru sayısı toplamının %15’ini geçemez.

(4) Hastanın aynı sağlık hizmeti sunucusuna, acil servise başvuruları hariç olmak üzere daha önce aynı uzmanlık dalı için ayaktan başvurusunda SUT eki EK-2/A Listesinde yer alan tutarların faturalandırılması durumunda ayaktan başvurduğu gün dâhil, 10 (on) gün içinde aynı uzmanlık dalı için “520032 Uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetleri” işlemi faturalandırılamaz.

(5) Hastanın aynı sağlık hizmeti sunucusuna, acil servise başvuruları hariç olmak üzere daha önce aynı uzmanlık dalı için ayaktan başvurusunda “520032 Uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetleri” işleminin faturalandırılması halinde ayaktan başvurduğu gün dâhil, 10 (on) gün içinde aynı uzmanlık dalı için “520032 Uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetleri” işlemi ve SUT Eki EK-2/A Listesinde yer alan tutar faturalandırılamaz. Sadece SUT eki “Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılacak İşlemler Listesi (EK-2/A-2)” nde yer alan işlemlerin bedelleri faturalandırılır.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 2.2.2 numaralı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “eğitim ve araştırma” ibaresi “üçüncü basamak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 2.4.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 2.4.1.A numaralı alt maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir

“(2) Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucularında %40 ve üzeri engelli kişiler ile hafif düzeyde ve üstü özel gereksinimi var olan çocuk hastalarda genel anestezi veya sedo analjezi altında verilen diş tedavileri SUT eki EK-2/Ç Listesinde belirlenen işlem puanı bedellerinin iki katı olarak faturalandırılır. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş raporun bir örneği faturaya eklenir.

(3) Üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri tarafından %40 ve üzeri engelli kişiler ile hafif düzeyde ve üstü özel gereksinimi var olan çocuk hastalarda genel anestezi veya sedo analjezi altında verilen diş tedavilerinde bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen %50 ilave oran ayrıca uygulanmaz.”

b) 2.4.1.B-1 numaralı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “engelli kişilerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya hafif düzeyde ve üstü özel gereksinimi var olan çocukların” ibaresi ile aynı fıkrada yer alan “engellilik” ve “Engellilik” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya özel gereksinim” ibareleri eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“(4) 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş raporun bir örneği faturaya eklenir.”

c) 2.4.1.B-2 numaralı alt maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “engelli” ibarelerinden sonra gelmek üzere “kişilere veya hafif düzeyde ve üstü özel gereksinimi var olan çocuk” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Tebliğin 2.4.4.F numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 2.4.4.F-2 numaralı alt maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(12) 5510 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan afetler nedeniyle yaralanmaları sonrası “doğal afet” provizyonu ile, SUT eki EK-2/D-2 Listesindeki ampütasyon, kırık, periferik sinir, pleksus ve tendon yaralanmasına ilişkin tanılarda fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi alan kişilerin, 30 seans sonrası tedaviye devam etmesi gerektiğini belirten üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında bir defaya mahsus ilave 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması Kurumca karşılanır.”

b) 2.4.4.F-3 numaralı alt maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ayrıca birden fazla fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekiminin çalıştığı sağlık hizmeti sunucularında, hekimlerin izinli ya da raporlu olduğu süre içinde ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması başlamış olan hastaların devam eden tedavi işlemlerinin, diğer çalışan fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimlerinin Kuruma fatura edilebilecekleri fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulama sayısını aşması halinde uzman hekimin Kuruma fatura edebileceği günlük hasta işlem sayısına ilave edilerek Kuruma fatura edilir. Uzman hekimin izin/rapor durumu, tedaviyi devam ettirecek diğer uzman hekimin bilgileri sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine bildirilecektir.”

MADDE 8- Aynı Tebliğin 2.4.4.İ-2 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eğitim ve araştırma” ibaresi “üçüncü basamak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Tebliğin 3.1.2 numaralı maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) SUT eki EK-3/C-2 ve EK-3/C-3 listelerinde yer alan tıbbi malzemelerin garanti süresi dışında oluşan bakım/onarım masraflarının ayrı ayrı toplamı veya bir defada oluşacak bakım onarım masrafı, SUT’ta belirtilen istisnalar hariç, tıbbi malzeme bedelinin %75’ ini geçemez. Kurumca iade alman cihazların bakım onarım işlemlerinde ise bu maddede belirtilen cihazın garanti süresi dışında oluşan bakım/onarım masraflarının ayrı ayrı toplamı cihaz bedelinin %75’ ini geçemez hükmü dikkate alınmayacak olup, Kurumca iade alman cihazlarda bir defada oluşacak bakım onarım masrafı (Akü ve batarya tutarı bakım onarım bedelinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.) cihaz bedelinin %75’ ini geçemez.”

MADDE 10- Aynı Tebliğin 3.3.6 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “BPAP,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 3.3.6.A-l numaralı alt maddesinin başlığı ile ikinci, üçüncü, altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.3.6.A-1- Uykuda solunum bozukluğu hastalıklarında NİMV cihazları verilme ilkeleri”

“(2) NİMV cihazları verilmesine ilişkin sağlık kurulu raporlarının (tanı-titrasyon uyku testleri), bünyesinde uyku merkezi bulunan sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurullarınca düzenlenmesi gerekmektedir. Bu testlerin (tanı-titrasyon uyku testleri) aynı sağlık hizmeti sunucusunda yapılma şartı aranmaksızın, sağlık kurulu raporunun titrasyon uyku testinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenmesi gerekmektedir.

(3) Sağlık kurulu raporunda; göğüs hastalıkları, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin (aynı branştan üçünün veya farklı branştan birer kişinin veya bir branştan iki, diğer branştan bir olmak üzere toplam üç uzman hekimin) yer aldığı; hastanın çocuk olması halinde ise sağlık kurulu raporunda çocuk göğüs hastalıkları veya çocuk nöroloji uzmanlarından en az birinin yer alması ve bu hekimler tarafından reçete edilmesi zorunludur.”

“(6) Sağlık kurulu raporunda tanı ve tedavi, tedavi basıncı ile hastanın kullanacağı NİMV cihazının türü ve birlikte kullanılacak aksesuarlar (maske, nemlendirici ve ısıtıcılı nemlendirici gibi) yer almalıdır.”

“(9) Bünyesinde polisomnografi cihazı bulunan ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularının faaliyet izin belgesinde göğüs hastalıkları branşı veya nöroloji branşı (tam zamanlı göğüs hastalıkları uzmanı veya nöroloji uzmanı olan) olması halinde tanı-titrasyon uyku testleri yapılarak NİMV cihazlarının verilmesine ilişkin sağlık kurulu raporları düzenlenebilir. (Sağlık Bakanlığı “Özel Hastaneler Yönetmeliği” nde düzenleme yapılıp uyku laboratuvar ünitesi ruhsatı düzenleninceye kadar, polisomnografi cihazının faaliyet izin belgesine işlenmiş olup olmamasına bakılmayacaktır.)”

c) 3.3.6.A-2 numaralı alt maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve BPAP-S/T cihazı” ibaresi “, BPAP S/T ve BPAP S/T AV APS cihaz” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “veya BPAP-S/T’ ibaresi “, BPAP S/T veya BPAP S/T AV APS” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 3.3.6.B numaralı alt maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları, dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kronik solunum yetmezliği tedavisinde uygulanacak oksijen sistemlerinin verilmesine yönelik sağlık kurulu raporları, göğüs hastalıkları, nöroloji, anestezi ve reanimasyon ile yoğun bakım sorumlu uzman tabiplerinden; hastanın çocuk olması halinde ise çocuk göğüs hastalıkları veya çocuk nöroloji uzmanlarından birinin yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenecektir. Ancak, çocuk göğüs hastalıkları veya çocuk nöroloji uzmanı bulunmayan sağlık hizmeti sunucularında, sağlık kurulu raporunun üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenmiş olması şartıyla, kronik solunum yetmezliği tedavisinde uygulanacak oksijen sistemlerinin verilmesine yönelik sağlık kurulu raporları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurullarınca da düzenlenecek ve bu hekimlerce reçete edilecektir.”

“(3) Sağlık kurulu raporu ekinde arteriyel kan gazı tetkiki (hasta adı-soyadı ve tarihin olduğu sağlık hizmeti sunucusu laboratuvar çıktısı) ve diğer kanıtlayım belgeler eklenecektir.”

“a) Kronik solunum yetmezliği olanlarda; (istirahat veya egzersiz halinde) Pa02 (Parsiyel Oksijen Basıncı) < 55 mmHg veya Sa02 (Oksijen Saturasyonu) < %88 olması halinde,

b) Korpulmonale varlığında; Pa02’de 55-59 mmHg veya Sa02 < %89 ile birlikte EKG’de “P Pulmonale” bulgusu olması veya hematokrit > %55 veya konjestif kalp yetmezliği olması halinde,”

“(6) Taşınabilir komponenti olan oksijen tedavisi cihazları; istirahat halinde Pa02 (Parsiyel Oksijen Basıncı) > 55 mmHg veya Sa02 (Oksijen Saturasyonu) > %88 olmasına karşın egzersiz durumunda veya iş sırasında desatüre (Pa02 < 55 mmHg veya Sa02 < %88) olması (egzersiz ile %4’den fazla desatüre olan) ve bu durumunu gösterir istirahat ve efor kan gazı sonuçlarının sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve/veya rapor ekinde belgelendirilmesi halinde, yatalak olmayan ve aktif iş yaşamını sürdüren veya öğrenci olan mobilize hastalarda (Sağlık kurulu raporunda bu durum ayrıca belirtilmelidir.) bedelleri Kurumca karşılanır. Ancak, istirahatte Pa02 < 55 mmHg veya Sa02 < %88 olan hastalar için efor kan gazı sonuçları istenmeyecektir.”

MADDE 11- Aynı Tebliğin 3.3.10 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Eğitim kliniği olan üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında genel cerrahi, gastroenteroloji, nöroloji ve psikiyatri kliniklerince oluşturulacak konsey kararınca ve bu 4 (dört) branştan hekimin birlikte bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumca bedeli karşılanır.”

b) Maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Sakral sinir stimülatörlerinin üriner inkontinansta kullanımı:

a) Eğitim kliniği olan üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında üroloji, nöroloji ve psikiyatri kliniklerince oluşturulacak konsey kararınca ve bu 3 (üç) branştan hekimin birlikte bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden Kunımca bedeli karşılanır.

b) Genel Endikasyonlar;

1) 75 (yetmiş beş) yaşın altındaki hastalarda kullanılmalıdır,

2) Hasta cihaz hakkında bilgilendirilmeli ve hastanın cihazı kullanabilecek bilişsel ve psikolojik yetide olup olmadığı psikiyatri konsültasyonu ile belgelendirilmelidir,

3) Nöroloji konsültasyonu ile işeme bozukluğuna neden olabilecek bir bozukluğunun olmadığı belgelendirilmelidir,

4) Kalıcı implantasyona geçmek için, test aşamasında klinik semptom ve bulgularda en az %50 azalma saptanmış olmalıdır.

c) Tıbbi endikasyonlar;

1) Kronik üriner retansiyonu

a) Bu sürecin en az 1 (bir) yıl devam ettiği hastalara uygulanmalıdır,

b) Ürodinamik olarak

1- Mesane kapasitesi ve kompliyans normal olmalıdır,

2- İntravezikal obstrüksiyon olmamalıdır,

3- Detrüsör kontraksiyon bozukluğu olmalı ve bu durumun etyolojisinde miyojenik nedenler olmamalıdır.

2) Refraktör idyopatik aşırı aktif mesane; antimuskarinik ve intradetrüsör botulinum toksin enjeksiyonu tedavisine cevap vermeyen ve en az 2 (iki) yıldır izlemde olan hastalarda uygulanabilir.

3) Ağrılı mesane sendromu (interstisyel sistit); bu tanıyı aldıktan sonra en az 2 (iki) yıl geçmiş ve yapılan tüm oral ve intravezikal tedavilere cevap vermeyen hastalara uygulanabilir.”

MADDE 12- Aynı Tebliğ eki “Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi (EK-2/A)” nde yer alan “3199” branş kodlu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

1301

Klinik Nörofizyoloji

(Nöroloji)

168

168

168

168

168

168

88

88

88

85

85

85

85

85

85

MADDE 13- Aynı Tebliğ eki “Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılacak İşlemler Listesi (EK-2/A-2)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listeye “800841” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

800843

Kardiyak Amiloidoz Sintigrafisi (99mTc-PYP, DPD veya HMDP ile)

b) Listeye “801364” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

801365

Onkolojik PET (Ga-68 işaretli PSMA)

c) Listeye “801410” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

Plastik Cerrah Prof. Dr. Serhat Özbek Hayatını Kaybetti Plastik Cerrah Prof. Dr. Serhat Özbek Hayatını Kaybetti

801412

Radyonüklid İşaretleme ile Lezyon Saptama

ç) Listede yer alan “801351” ve “801364” SUT kodlu işlem satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

801351

Tüm Vücut Tarama, tedavi sonrası (Gama kamera veya PET)

801364

Onkolojik PET (Ga-68 işaretli somatostatin analog peptid bileşikler)

d) Listede yer alan “L107610” SUT kodlu işlem satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır, a) Listeye “520030” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

520032

Uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetleri

Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılması halinde faturalandırılır. Tüm tetkik, tahlil, işlem dahil. SUT' un 2.1.l.B ve 2.2.1.B-4 maddesine bakınız.

141,65

b) Listeye “704930” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

704931

Adsorbtif Sitaferez 1 Seans

704680, 704870 ile birlikte fatura edilemez.

463,45

c) Listeye “800841” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

800843

Kardiyak Amiloidoz Sintigrafisi (99mTc-PYP, DPD veya HMDP ile)

Sadece üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından faturalandırılır.

658,44

ç) Listeye “801364” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

801365

Onkoloiik PET (Ga-68 işaretli PSMA)

SUT eki EK-2/D-l’e bakınız.

PET sırasında atenüasyon düzeltmesi ve anatomik haritalama amacıyla çekilen BT/MR ayrıca faturalandırılmaz. Sadece üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucuları tarafından faturalandırılır.

42.520,24

d) Listeye “801410” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

801412

Radyonüklid İşaretleme ile Lezyon Saptama

Sadece üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından faturalandırılır.

841,03

a) Listede yer alan “704680”, “704870”, “800640”, “800661”, “800671”, “800735”, “800770”, “800781”, “800800”, “800810”, “800861”, “800900”, “800942”, “801031”, “801110”, “801191”, “801331”, “801341”, “801351”, “801361”, “801363”, “801364”, “801381”, “801383”, “801391”, “801401”, “801431”, “908111”,  “908114”, “908121”, “908122”, “908130”, “908140”, “908142”, “908200”, “908231”, “908320”, “908333”, “908335”, “908336”, “908337”, “908338”, “G100400”, “G100410”, “G100420”, “G100430”, “G101010”, “G101020”, “G101030”, “G101040”, “G101830”, “G101840”, “G101850”, “G101860” ve “G101870” SUT kodlu işlem satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

.............................................

MADDE 30- Bu Tebliğin;

a) 1 inci, 2 nci, 5 inci, 6 ncı, S ilâ 16 ncı, 18 inci, 19 uncu, 20 nci maddesinin (a) bendi, 22 nci maddesinin (c) ve (ç) bentleri, 24 üncü, 26 ilâ 28 inci maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

b) 3 üncü, 4 üncü, 7 nci maddeleri yayımı tarihinden 20 iş günü sonra,

c) 17 nci, 20 nci maddesinin (b) ve (c) bentleri, 21 inci, 22 nci maddesinin (a) ve (b) bentleri, 23 üncü, 25 inci maddeleri 20/8/2024 tarihinde,

ç) 29 uncu maddesinde düzenlenen ekli listede; listeye giriş tarihi, aktiflenme tarihi veya pasiflenme tarihi bulunan ilaçlar belirtilen tarihlerde, listeye giriş tarihi, aktiflenme tarihi veya pasiflenme tarihi bulunmayan ilaçlar yayımları tarihlerinde, ilaç isminin yanında (*) işareti bulunan ilaçlar yayımı tarihinden 5 iş günü sonra, d) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 31- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

SUT değişiklik Tebliği ve ekleri için tıklayınız