102.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Yerleşenler Listesi Yayımlandı!

102. dhy kurasına ait yerleşenler listesi yhgm web sitesi aracılığıyla yayımlanarak adaylara duyuruldu. 102.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Münhal Kadroların ardından yerleşenler belli oldu.

Sağlık Bakanlığı 30.12.2021, 08:06 30.12.2021, 09:32 Zeynep Elmalı
102.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Yerleşenler Listesi Yayımlandı!

102.DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ MAZERET (EŞ VE SAĞLIK) KURASI YERLEŞENLER LİSTESİ YAYIMLANDI

102. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASI İLAN METNİ

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

A- GENEL ESASLAR

1) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü atamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacaktır.
2) Kura yeri ve saati, kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.
3) Tebligat yerine geçecek ilan, Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde yayınlanacaktır. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları ilan tarihinden itibaren yapılmış sayılacaktır.
4) Devlet Hizmeti Yükümlüsü olanların göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri dikkate alınacaktır.
5) Devlet Hizmeti Yükümlüsü olanlardan, ataması yapılan veya göreve başlayanların atanma şartlarına haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
6) Devlet Hizmeti Yükümlüsü olan personel, mevzuatta belirlenen mazeret ve zorunlu haller dışında yükümlülükleri bitmeden başka yerlere atanamazlar. Bu görevlerini tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini icra edemezler.
7) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü süresinin hesaplanmasında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Yıllık, mazeret ve hastalık nedeni ile izinli geçirilen günler yükümlülük süresine ilave edilecektir.

B- BAŞVURU ESASLARI

1) Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.
2) Kuraya başvuracak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.
3) Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca Bakanlığa gönderilmeyecektir.
5) Adaylar adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçelerini veya (www.turkiye.gov.tr) internet adresi üzerinden temin edecekleri Adli Sicil Belgesini başvuru formuna ek olarak başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.
6) Tercih bildirmeyen, tercihlerini kesinleştirmeyen, tercihlerine yerleştirilemeyen ve tercihleri geçersiz sayılanlar boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.
7) Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken yerleştikleri birime teslim edilecektir. (**)

C- DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ MAZERET DURUMU (EŞ VE SAĞLIK) KURASINA BAŞVURU ESASLARI

1) Mazereti nedeniyle atama talebinde bulunanlar ilan edilen takvim çerçevesinde PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurasına başvuracaklardır.
2) Başvuru yapacak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yaparak DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurası Ön Başvuru Formunu doldurduktan sonra, mazeretlerini belirtir tüm belgeleri de (*) sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyerek kaydedeceklerdir. Eksik belge yükleyenler, başvuru formu hatalı olanlar, mazereti uygun görülmeyenler, ilan edilen takvim çerçevesinde sistem üzerinden kayıt yapmayanlar ve mazeret belgelerini sisteme yüklemeyenler “A-GENEL ESASLAR” ve “B-BAŞVURU ESASLARINA” göre genel kuraya dâhil edileceklerdir.
3) Mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yer listesi ekteki takvim çerçevesinde internet adresinde ilan edilecek ve bu kişiler PBS üzerinden açılan münhal yerlerden tercihte bulunabileceklerdir.

*D-MAZERET DURUMU (EŞ VE SAĞLIK) KURASI İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAKLARIN SİSTEM ÜZERİNDEN YÜKLEMESİ GEREKEN BELGELER:

a) Eş durumu mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunanlar PBS Ön Başvuru Formunu doldurduktan sonra;
1) Eşi Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapanlar; eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak onaylı görev yeri belgesi,
2) Eşi diğer kurumlarda görev yapanlar; eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı, tarih ve sayılı onaylı görev yeri belgesi ve hizmet cetveli,

  # Personel Sağlık'ın Whatsapp Haber Bültenine abone olmak için tıklayın. Detaylı Bilgi için tıklayın.

3) Eşi başasistan veya asistan olanlar; eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan eğitim sürelerini gösterir fakülte sekreteri veya ilgili başhekimlik onaylı görev yeri belgesini sisteme yükleyeceklerdir.(Asistanlık süresi uzatılanların uzatılma gerekçeleri yüklenen belgede belirtilmelidir. Alınmış olan istirahat raporları, ücretli ve ücretsiz izinlerin başlayış ve bitiş tarihleri açıkça belirtilmelidir.)
4) Evli olunduğuna dair belge MERNİS üzerinden komisyon tarafından alınacaktır. Ancak PBS başvurusu esnasında evli oldukları MERNİS kayıtlarından tespit edilemeyenlerin noter onaylı evlenme cüzdanı örneğini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
b) Sağlık durumu mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunanlar PBS Ön Başvuru Formunu doldurduktan sonra;
1) Sağlık kurulu raporu başvuru sahibine ait ise; Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya sağlık kurulu raporunun verildiği hastane tarafından onaylı örneği sisteme yüklenecektir.
2) Sağlık kurulu raporu başvuru sahibinin eşine, annesine, babasına, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşine ait ise;
a) Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya sağlık kurulu raporunun verildiği hastane tarafından onaylı örneği,
b) Bu kişilere ait T.C. Kimlik Numaraları ve yerleşim yeri bilgilerini içeren başvuran tarafından yazılmış beyan dilekçesi,
c) Sağlık raporu sunulan kişi veya kişilerin, “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu” (e-Devlet üzerinden alınabilir.),
d) Vasilik kararının aslı veya onaylı örneği sisteme yüklenecektir.

**E-GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA ESAS BELGELER:

1) Mal Bildirim Formu
2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)
3) Askerlik Durum Belgesi
4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi
5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)
6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edeceklerdir.

LÜTFEN DİKKAT

1. Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya Bakanlık adına üniversite hastanelerinde tamamlayıp bu kura sonucunda Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler mazeret belgeleri dışında atamaya esas belge vermeyeceklerdir.
2. Kura sonucunda Bakanlığımız dışında diğer kurumlara yerleşen tabip ve uzman tabiplerin atamaya esas işlemler için yerleştikleri kurumla irtibata geçmeleri gerekmektedir.
3. 6756 Sayılı kanunun 107. Maddesi gereği Türk Silahlı Kuvvetlerinden tüm mali ve sosyal haklarıyla Sağlık Bakanlığına devredilen personelin, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi hariç diğer kurum ve kuruluşlara yerleşmeleri durumunda mali ve sosyal açıdan hak kaybına uğrayacakları hususu ilgililere duyurulur.
4. Kura sonucunda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum tarafından ataması yapılmayanların veya yalnızca erkek hekimlerin tercih edebileceği münhal kadrolara genel kura ile kadın hekimlerin yerleşmesi halinde bu kişilerin mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Bakanlığımızca atamaya esas gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu münhallere yapılacaktır.

UZMAN TABİP LİSTESİ

ABDULLAH ERHAN ACİL TIP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ADNAN HOCAOĞLU ACİL TIP GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AHMET BURAK URFALIOĞLU ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ADANA ŞEHİR HASTANESİ
AKTUĞ ÇAKMAKÇI ACİL TIP TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ALİCAN ÖZÜAĞ ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANIL ARDIÇ ACİL TIP ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYŞE ŞULE AKAN ACİL TIP ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BARIŞ ONUR SARGIN ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BERNA TAHTA ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BURAK KURTOĞLU ACİL TIP ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BUŞRA ALTINKÖK ŞENTÜRK ACİL TIP ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BÜŞRA BEKTAŞ ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BÜŞRA ÖZTÜRK ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
CEM DEMİREL ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
CEMİLE BOZDEMİR ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
DAVUT DAĞLIOĞLU ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ENES KALINTAŞ ACİL TIP ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ERDİNÇ BALCI ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ERTUĞ DİNÇER ACİL TIP ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FADİME KARA ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
FATİH GÜN ACİL TIP MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
FATİH CEMAL TEKİN ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONYA ŞEHİR HASTANESİ
GÜÇLÜHAN UÇAR ACİL TIP DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÜL AYHAN TÜLÜBAŞ ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
GÜLCE TUNÇ ACİL TIP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
HALİS CAHİT ACERCE ACİL TIP GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASAN BASRİ ALKAN ACİL TIP CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HATİCE MERT ACİL TIP YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HAZAL SELVİ YILDIRIM ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
HUDA ALMADHOUN ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İBRAHİM KORKMAZ ACİL TIP İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İLKER ESKİ ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSMAİL UZKUÇ ACİL TIP CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KEREM YILDIRIM ACİL TIP RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MEHMET ALİ AK ACİL TIP EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEHMET HÜSEYİN VAROL ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONYA ŞEHİR HASTANESİ
MEHMET SELİM ÖZBİLEN ACİL TIP TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEHMET ŞİRİN NAS ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
MERVE ÖZTÜRK YILMAZ ACİL TIP ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MERVE YAZLA ACİL TIP GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MERVE NİLAY ENGİN ACİL TIP AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMET YÜKSEL ACİL TIP RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MUHAMMET ALİ ERİNMEZ ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONYA ŞEHİR HASTANESİ
MUHAMMET FATİH BEŞER ACİL TIP KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MURAT ARAS ACİL TIP KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MURAT MERCAN ACİL TIP CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA ERTEN ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MUSTAFA SİVRİ ACİL TIP GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA KORAY YILDIRIM ACİL TIP AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NURETTİN KORKMAZ ACİL TIP İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖMER FARUK ÇETİN ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÖZGE KOÇAK ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÖZGE HAFİZE AKGÜN ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ
PERVİN SAĞDIÇ ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONYA ŞEHİR HASTANESİ
RAMAZAN SARAL ACİL TIP AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
RAMİ BEKTAŞLI ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
REBİ DURAN ACİL TIP MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ
REŞAD BEYOĞLU ACİL TIP PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SADETTİN ÇAĞRI ERYURT ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
SERHAT TAŞ ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SÜEDA ZAMAN ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ŞEYMA ERDEMLİ ACİL TIP ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TAHİR ŞAŞMAZ ACİL TIP KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TUGAY USTA ACİL TIP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
TURAB SAMİ ALTAY ACİL TIP SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÜMRAN DOĞRU ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
YASEMİN YILDIZ ACİL TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
YUNUS ESEN ACİL TIP HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ABDULLAH MERT ÜNSAL ADLİ TIP İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ALİ MURAT YILDIZ ADLİ TIP MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EMİR DERKUŞ ADLİ TIP DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EMİR BAYRAM MALCI ADLİ TIP ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÜLİSLAM AĞACAN ADLİ TIP GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÜRHAN KOLLU ADLİ TIP DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MELİKŞAH RAŞİT DEMİRCAN ADLİ TIP SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MURAT ÇAVUŞOĞLU ADLİ TIP ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
RAMAZAN BUĞDAYCI ADLİ TIP DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SELİN ÇABUK ADLİ TIP SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SERTAÇ DALGIÇ ADLİ TIP GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SEZER ÇEKİÇ ADLİ TIP MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SILA YAZKAN HIRA ADLİ TIP GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ŞEYMA TUĞÇE ÜNALDI ADLİ TIP DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
VAHAP GÖÇÜK ADLİ TIP FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YEŞİM YETİŞ ADLİ TIP ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ABDULLAH ÇALIŞKAN AİLE HEKİMLİĞİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ALİ ÇİFTÇİOĞLU AİLE HEKİMLİĞİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ASLI ÇIN AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
AYÇA DAĞDELEN AİLE HEKİMLİĞİ TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYŞE ELİF ÖZMEN ÖZSOY AİLE HEKİMLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYŞE NUR GÜL AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ADANA ŞEHİR HASTANESİ
AYŞE NUR IŞIK AİLE HEKİMLİĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYŞEGÜL USLUKAYA AİLE HEKİMLİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYŞENUR KANAT AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ADANA ŞEHİR HASTANESİ
BETÜL GONCAGÜL KEÇEBAŞ AİLE HEKİMLİĞİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BİRSEL ZENGİN OLKUN AİLE HEKİMLİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BURAK KANAT AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ADANA ŞEHİR HASTANESİ
BURCU ARIK BAŞ AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ
BURCU GÜNEY AİLE HEKİMLİĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BURCU MENGÜŞOĞLU FİDAN AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BÜŞRA BARAN AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONYA ŞEHİR HASTANESİ
BÜŞRA ÇİMEN KORKMAZ AİLE HEKİMLİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BÜŞRA ERDİ IŞIK AİLE HEKİMLİĞİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
BÜŞRA ERMUMCU AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ
BÜŞRA ÖZSARAY AİLE HEKİMLİĞİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BÜŞRA SULTAN ATEŞ DOĞAN AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
CEM KUTLU AİLE HEKİMLİĞİ İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DERYA EZGİ ŞENER AİLE HEKİMLİĞİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EBRU KILIÇ AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ
ECE YILDIZ OPÇİN AİLE HEKİMLİĞİ İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ELİF SOYBELLİ KONTAŞ AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EMİNE UZDİL AİLE HEKİMLİĞİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
ESMA AĞCAKAYA AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ESRA COŞAR ÇOBANLAR AİLE HEKİMLİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ESRA FİDANLIGÜL AİLE HEKİMLİĞİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ESRA NUR ERBAŞ AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EZGİ TOK SEYHAN AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ
FADİME ÖZBAHÇE AİLE HEKİMLİĞİ İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
FATİH CANIMOĞLU AİLE HEKİMLİĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FATMA KILIÇ AİLE HEKİMLİĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FATMA RAHMET YILDIRIMER AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONYA ŞEHİR HASTANESİ
FEYZA NUR ORAKCI AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
FİRDEVS BEDEL ASLAN AİLE HEKİMLİĞİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ
FURKAN KAMIŞLI AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
GÖKÇENUR ASLAN AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ
GÜLPINAR BULUZ AİLE HEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
HASAN YAĞMUR AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
HATİCE ALKAYA KOL AİLE HEKİMLİĞİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HİKMET KAZIM COŞAR AİLE HEKİMLİĞİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HİLAL YALÇIN AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
HÜSEYİN ÖLMEZ AİLE HEKİMLİĞİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İLKNUR ÇALIŞKAN ERGÜNENÇ AİLE HEKİMLİĞİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
İREM ÖNLEN AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İYİGÜN GEDİK AİLE HEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
KAĞAN UTKU CAN AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KEVSER PALA AİLE HEKİMLİĞİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
LALE DEMİRHAN AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MELİH CEVHERTAŞ AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MERT BARDAKCI AİLE HEKİMLİĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MERVE DURMAZ AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MİRAÇ KOÇOĞLU AİLE HEKİMLİĞİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUHSİN GÜREL AİLE HEKİMLİĞİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA GEZER AİLE HEKİMLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA KARABULUT AİLE HEKİMLİĞİ AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA ŞEKER AİLE HEKİMLİĞİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NESLİHAN ÖZDOĞAN AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
NİHAL BANU ÜSTÜNEL AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
NİLSU ATABAY AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
NUR TAŞKIN AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONYA ŞEHİR HASTANESİ
NURAY KIVANÇ TERZİ AİLE HEKİMLİĞİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NURÇİÇEK MUTLU AİLE HEKİMLİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖMER OKAN ALPARSLAN AİLE HEKİMLİĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖZGE ALDURAN AİLE HEKİMLİĞİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖZGE ÖZOKCU GÜREL AİLE HEKİMLİĞİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖZGE YANGÖZ AİLE HEKİMLİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
RABİA ESRA YALÇIN AİLE HEKİMLİĞİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
RECEP KUŞ AİLE HEKİMLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
RIDVAN YAVUZ YÜCE AİLE HEKİMLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SEDA PARLAK AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SEMA GÖKSU AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SEMA NUR KOÇ AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SERAP ATEŞ NENG AİLE HEKİMLİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SEVİLAY ASLAN AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SUNAY AKBİYİK AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ŞERİFE ÜNVER AİLE HEKİMLİĞİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ŞEYMA ŞAHİN AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ŞULE KILINÇ AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
TÜRKAN FEDAKAR AİLE HEKİMLİĞİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ULYA BİLGÜ HATUN AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
VİLDAN SÖNMEZ AİLE HEKİMLİĞİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YASEMİN YILDIRIM AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
YASİN AYDOĞ AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ZEHRA AYAS AİLE HEKİMLİĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ZEYNEP KESKİNKILIÇ AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
OZAN TAVAS ANATOMİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
CELAL KALINDEMİRTAŞ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
İSMAİL EREN DURMUŞ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
AZRA ÖZANBARCI ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK GÖĞÜS HAST. VE GÖĞÜS CERR. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
HACER GÜLERCE UÇAR ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HÜSEYİN ARICAN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
METİN KILINÇ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
OLCAY DİLKEN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
PELİN BAYAZIT ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AHMET ERGÜN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ALEV COŞKUN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ALPER IŞIN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYŞE OKUR ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BERRİN KUL ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
DERYA ATASEVER ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DİLEK HÜNDÜR ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
EGEMEN ATAĞ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ELİF ZUBARİ KAZAN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ
ELVAN GÜLER ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ERCAN YILDIRIM ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EVRİM BURCU TURAN AKAR ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FATİH SÜSLÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
FEHMİ DENİZ ÇAKIR ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FURKAN KAPUKAYA ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GAZİ AKKURT ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
GÖZDENUR DAĞAŞAN ÇETİN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASİBE SOLMAZ DEMİREL ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
HAYRUNNİSA ÖCALAN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KAHİR GÜNEŞ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
LALEŞ KARADAĞ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEHMET EMRE ŞEN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MEHMET FARUK COŞGUN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
MEHMET UĞUR BİLGİN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MUHAMMET HANİFİ ERDOĞAN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MUSTAFA DURAN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NURCAN ÖZCAN SERT ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
OSMAN SILA AYDIN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖZLEM DİLARA ERGÜNEY ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SALİH AYBERK ÖZER ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SELİMAN ÇETİNBULUT ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SEMANUR SAVAŞER ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SERHAT TAŞKIN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SEYRAN KÖKSAL ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SİNAN ÖZGÜR ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SÜLEYMAN KAYA ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ŞEYMA AKPINAR ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TUĞBERK KÜÇÜN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YASEMİN KILIÇ OLUKLU ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YAVUZ KILIÇ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BARIŞ ASLANOĞLU BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BARIŞ PEKER BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
FATİH TOMAKİN BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HALİT ŞENSOY BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
LOKMAN KIRAN BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MERİH CAN YILMAZ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ONUR ERDOĞAN BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
PELİN KUZUCU BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
PINAR KURU BEKTAŞOĞLU BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
TAHA ŞÜKRÜ KORKMAZ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
HATİCE MELDA ÜREKLİ ÇOCUK CERRAHİSİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İBRAHİM AKDENİZ ÇOCUK CERRAHİSİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA BİLEN ÇOCUK CERRAHİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
VİLDAN SELİN ÇAYHAN ÇOCUK CERRAHİSİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
YUSUF DORUK BİLGİLİ ÇOCUK CERRAHİSİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İHSAN ÖZDEMİR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ORKUN AYDIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
PINAR ÇAY ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
RAMAZAN GÜRLÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TUBA SEVEN MENEVŞE ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AMİNE AKTAR KARAKAYA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
CAN AYDIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DİLEK ÇİÇEK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EREN ER ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İBRAHİM MERT ERBAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MERVE ŞAKAR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR.SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞ.VE HAST. EĞT.VE ARAŞT. HASTANESİ
SEMİNE ÖZDEMİR DİLEK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YAĞMUR ÜNSAL ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YASEMİN DENKBOY ÖNGEN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ZEKİYE KÜPÇÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
CANSU TURAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
PINAR ÖNAL ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
ASİYE ELVAN KUMKAYIR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
PINAR ŞİMŞEK ONAT ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ESRA USLUER ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
BERKİN BERK AKBEYAZ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DİLEK ECE ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖKALP RÜSTEM AKSOY ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÜL HATİCE ERKOL TUNCER ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ŞERİFE ŞEBNEM ÖNEN GÖKTEPE ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YASİN YILMAZ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YEŞİM YİĞİT ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AVNİYE KÜBRA BASKIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FATİH ÇİÇEK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İLKE TAŞKIRDI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞT.VE ARAŞT. HASTANESİ
ÖZGE YILMAZ TOPAL ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
YAHYA GÜL ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
DAMLA GÖKÇEER AKBULUT ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
EMİN ÜNAL ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
EMRE USTA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HALİSE ZEYNEP GENÇ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HÜSEYİN KARADAĞ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞT.VE ARAŞT. HASTANESİ
HÜSEYİN YILMAZ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
İLKER UFUK SAYICI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR.SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞ.VE HAST. EĞT.VE ARAŞT. HASTANESİ
MUHAMMED GÜNEŞ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
SERPİL KAYA ÇELEBİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR.SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞ.VE HAST. EĞT.VE ARAŞT. HASTANESİ
KISMET ÇIKI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÜMMÜHAN ÖNCÜL DEMİRCAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYŞE PINAR GÖKSU ÇETİNKAYA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
EBRU BURCU DEMİRGAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
HÜSEYİN ADİL ÖNER ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
MEHTAP ADAR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NESLİHAN YILMAZ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BURÇİN GÖNÜLLÜ POLAT ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
CEREN HASANOĞLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FATİH MEHMET AKİF ÖZDEMİR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR.SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞ.VE HAST. EĞT.VE ARAŞT. HASTANESİ
FİLİZ KESKİN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÜLNUR ESENÜLKÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HALİL ÇELİK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR.SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞ.VE HAST. EĞT.VE ARAŞT. HASTANESİ
HASAN KILIÇ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SEMA NUR TAŞKIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ŞEYDA DOĞANTAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
CANSU DURAK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DAMLA PINAR YAVAŞ KOCAOĞLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İREM ERSAYOĞLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEHMET ÖZGÜR ARSLANOĞLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GAMZE HAYRAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ALPER AYKANAT ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
CELAL SAĞLAM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HAKAN ÇAKIR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ZEYNEP KAMİL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HAST. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MEDİNE MÜNEVVER BAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMED YAŞAR KILINÇ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MÜGE ÜSTKAYA SUNGUR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SAFİYE ELİF UZLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SERHAT ÖZKAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ABDULSAMET AKAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ABDULVAHAP ŞEN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AHMET BURAK ŞİMŞEK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
AHMET FATİH ARINÇ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AHMET TUĞRUL AÇIKGÖZ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ALİ RIZA UZGELİR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ADANA ŞEHİR HASTANESİ
ASİYE KESKİN BAŞASLAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ASLIHAN UZUN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYSEL AÇIKGÖZOĞLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYŞE GÜNGÖR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYŞE BÜŞRA PEKAL ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYŞE ELANUR KURTDAN DALKILIÇ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
AYŞENUR DOĞRU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BANU ÖZATA ABANOZ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BAŞAK ALAN TEHÇİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BERKER OKAY ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BESTAMİ SARİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BURCU GÜLİZ ÇIRPANLI ARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞT.VE ARAŞT. HASTANESİ
BÜŞRA KAYGUSUZ AYDEMİR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
BÜŞRA ÖZGE BEZİRGANOĞLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
CAN ALP GENÇ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
CANSU BAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ
CEREN BİLGÜN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÇAĞLA ÖZTÜRK TURAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ
DAMLA SEYHANLI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞT.VE ARAŞT. HASTANESİ
DEMET ŞEKER ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DİCLE ZERİN TEMTEK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
DUYGU HASAN DİLBER ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ
ECEM ÖSKEN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EDA ESRA BAYSAL ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EKİN PASİNLİOĞLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ELİF KARADUMAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ELİFE İSLAMOĞLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ERDİ ÇAĞRI DAĞDELEN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ADANA ŞEHİR HASTANESİ
ERKAM YILDIRIM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ERKAN ÖZERGİN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞT.VE ARAŞT. HASTANESİ
ERTUĞRUL İNAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
FATİH ÖZGÜR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
FATMA ÇİFTÇİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
GİZEM GENCAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
GİZEM KABADAYI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞT.VE ARAŞT. HASTANESİ
GİZEM KORKMAZ GÜNER ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GİZEM KÖŞKDERELİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
GÖKÇE KURU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
GÖKHAN KARTAL ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖZDE ATASEVER YILDIRIM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÜLCAN ERBAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
GÜZİDE TAVLAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HACER İPEK UYSAL ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HATİCE DEMİRGAN ÖZEREN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ
HATİCE YAZAR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
HULUSİ EMRE ÇEVİKER ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
HÜLYA ERCAN EMREOL ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İBRAHİM ÖZGÜN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İSMAİL BURAK YEYEN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEHMET UZUNOĞLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEHMET ALİ OKTAY ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEHMET KEMAL KANIK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MEHMET ORHAN ERKAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
MELTEM KORKMAZ VURAL ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
MERVE ATLAS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MERVE BOYRAZ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MURAT YAĞCI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA BÖREKCİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MÜCAHİT OĞUZ KAĞAN TÜRK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MÜRVET NESLİHAN ÇOLAK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NECMİ CAN YÜKSEL ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
NİLAY AKTAR ULUKAPI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NUR HİLAL GENCER ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
NURCAN ŞEYMA DEMİR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
OLENA ERKUN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ONUR CEYLAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ONUR SİVAS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
OSMAN NURİ ÖZEN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
OZAN ANIL AKIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖZGE YERLİOĞLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖZLEM KURT ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SAİT UÇAR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SALAHATTİN OKUR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SARUHAN ÖZKAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SELİN AKYÜZ OKTAY ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SENANUR ŞANLI ÇELİK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SERVET KARTAL ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ
SILA ATAMYILDIZ UÇAR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SUAT SAVAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TURGUT MİNOŞ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
YAPRAK ECE YOLA ATALAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YUSUF GÜZEL ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ZELAL AYDIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ZEYNEP KARKIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ZEYNEP ERVA KÜÇÜK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ALİ ÇAKIR ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYBİKE ERDEM ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BEGÜM DEMİRCİ ŞİPKA ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BERİRE ÇEKİN YILMAZ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EDA KIZILYAPRAK ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ELİF ÖĞÜMSÖĞÜTLÜ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EZGİ GEZGİN ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HANIM HÜLYA ALINAY ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
HATİCE KÜBRA KARACA ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY PROF.DR.MAZHAR OSMAN RUH SAĞ.VE SİNİR HST.EĞT.VE ARAŞT. HAST.
LEYLA SEVİÇİN ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MERİÇ MERİÇLİ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MERVE BERKER ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SÜLEYMAN KIZILDAĞ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ŞEVKET DUMAN ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PROF.DR.N.REŞAT BELGER BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ŞEYDA ÇELİK GÖKSOY ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
TUĞÇE CANOL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
UĞUR TEKEOĞLU ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
YAĞMUR KARAKUŞ AYDOS ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YASEMİN İMREK ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ARZU FERHATOSMANOĞLU DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYŞEGÜL ÖZGÜL DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYŞENUR ŞAM SARI DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BERKAY DİRLİKTUTAN DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DEFNE ÖZKOCA DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DİDEM KAZAN DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ELİF AFACAN DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EMRE ZEKEY DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖKHAN ÜÇGÜL DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ
İBRAHİM CEM HEKİMOĞLU DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI UKRAYNA KİEV TIP ÜNİVERSİTESİ
KADRİYE SALLAHOĞLU DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI İSTANBUL BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
LEYLA HUSEYNOVA TERZİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MELODİ ÇEKİÇ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA ANIL YILMAZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NESLİHAN YÜKSEL BOZDEMİR DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖZLEM DÜNDAR YOLSAL DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
RANA BAŞARA ŞAHİN DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TUNÇAY AĞKURT DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YAVUZ EYÜP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YUNUS ÖZCAN DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ZEYNEL ÖNDER DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ
AYŞEGÜL KUŞCU KAÇMAZ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BETÜL SÜMER ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DENİZ AKYOL ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FATMA ZEHRA ÖZCAN ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEHMET CEYLAN ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MERVE KILIÇ TEKİN ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MUHAMMET RIDVAN TAYŞİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MUSTAFA DENİZ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SARE MERVE BAŞAĞA ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YUSUF KENAN ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
YÜKSEL KARADAĞ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ZAHİT TAŞ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
REZAN KOÇAK ULUCAKÖY FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYŞEGÜL BALCAN ASLAN FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BURAK ÖZER FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BURHAN GÜÇMEN FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DİLARA EKİCİ ZİNCİRCİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
FERİDE YILDIRIM FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GİZEM SUNA FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÜNAY YOLCU FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HATİCE CEYLAN FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MAZLUM ÇETİN FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MELEK GENÇ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MELEK DİDEM ASLAN FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMET TUGAY FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMET UĞUR ÖZTÜRK FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MÜCAHİT ATASOY FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÖZGE ACAR ÇAKAN FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SEFA KURT FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SİNAN ÖZVARİŞ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SÜREYYA AYDEM FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ŞAHİN KIRATLI FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ŞERİFE ASLANTEKİN FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YUSUF ZİYA BÜKÜN FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
ZEYNEP ISMAYILOVA FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EMRE SONER TİRYAKİ FİZYOLOJİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ESRA TEKİN FİZYOLOJİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İSA YEŞİLYURT FİZYOLOJİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MÜMTAZ ERAKIN GENEL CERRAHİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SAMİ BENLİ GENEL CERRAHİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
UFUK KARABACAK GENEL CERRAHİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YAVUZ SELİM KAHRAMAN GENEL CERRAHİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ABDÜLKADİR DENİZ GENEL CERRAHİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EZGİ TATLISU GENEL CERRAHİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
KEVSER UZUNOĞLU GENEL CERRAHİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
RIDVAN YAVUZ GENEL CERRAHİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ABDULLAH BOĞA GENEL CERRAHİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AHMET BİLAL YILDIRIM GENEL CERRAHİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AHMET YUSUF SERDAROĞLU GENEL CERRAHİ SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ALİ ÖZKÖMEÇ GENEL CERRAHİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ARDA ŞAKİR YILMAZ GENEL CERRAHİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BİLAL AYDIN GENEL CERRAHİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BURAK BAKAR GENEL CERRAHİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EREN CEMAL MUTLU GENEL CERRAHİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HİLMİ DEMİRCİOĞLU GENEL CERRAHİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İBRAHİM HALİL ÖCAL GENEL CERRAHİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İSMAİL BURAK GÖK GENEL CERRAHİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İSMAİL CAN TERCAN GENEL CERRAHİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MEHMET ALİM TURGUT GENEL CERRAHİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MEHMET EMİN UNUTMAZ GENEL CERRAHİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMED ÖZDEMİR GENEL CERRAHİ İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MUSTAFA SALIŞ GENEL CERRAHİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NİHAL ÇINAR ÖZCAN GENEL CERRAHİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
OĞUZHAN TEKİN GENEL CERRAHİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SERMET TERZİ GENEL CERRAHİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TAHA FURKAN ERTÜRK GENEL CERRAHİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YAĞMUR ÖZGE TURAÇ KÖSEM GENEL CERRAHİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
YUNUS EMRE BÖLÜKOĞLU GENEL CERRAHİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
AYHAN YAHŞİ GÖĞÜS CERRAHİSİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK GÖĞÜS HAST. VE GÖĞÜS CERR. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BARIŞ GÜLMEZ GÖĞÜS CERRAHİSİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞT.VE ARAŞT. HASTANESİ
EMRE MUHAMMED KOÇAK GÖĞÜS CERRAHİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EZİN CEM YENİ GÖĞÜS CERRAHİSİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞT.VE ARAŞT. HASTANESİ
GÖNÜL GÜLMEZ GÖĞÜS CERRAHİSİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÜNTUĞ BATIHAN GÖĞÜS CERRAHİSİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞT.VE ARAŞT. HASTANESİ
NECATİ SOLAK GÖĞÜS CERRAHİSİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK GÖĞÜS HAST. VE GÖĞÜS CERR. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÖMER TOPALOĞLU GÖĞÜS CERRAHİSİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ECE ÇELİK GÖĞÜS HASTALIKLARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ELİF TUĞÇE KORKMAZ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÜLSEREN PEKBAK GÖĞÜS HASTALIKLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
IŞIL KUMLU GÖĞÜS HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SANCAKTEPE ŞEHİT PROF.DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SONER UMUT KÜVER GÖĞÜS HASTALIKLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ARZU DENİZ AKSAN GÖĞÜS HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞT.VE ARAŞT. HASTANESİ
ASAF BAYGÜL GÖĞÜS HASTALIKLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BERİVAN KARATEKİN GÖĞÜS HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
DERYA TOSUN GÖĞÜS HASTALIKLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ECE ŞAHİNOĞLU GÖĞÜS HASTALIKLARI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EMİNE NUR KALENDEROĞLU GÖĞÜS HASTALIKLARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HATİCE ÇETİNDOĞAN GÖĞÜS HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KADİR ÖZMEN GÖĞÜS HASTALIKLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KÜBRA ECER GÖĞÜS HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MEHMET KAYADELEN GÖĞÜS HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK GÖĞÜS HAST. VE GÖĞÜS CERR. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MEHMET KURUŞ GÖĞÜS HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK GÖĞÜS HAST. VE GÖĞÜS CERR. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MERVE YILMAZ GÖĞÜS HASTALIKLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NAGİHAN ORHAN ÖZER GÖĞÜS HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞT.VE ARAŞT. HASTANESİ
NAZİFE BALCI SAYGILI GÖĞÜS HASTALIKLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NURCAN GÜLER GÖĞÜS HASTALIKLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖMER ZENGİN GÖĞÜS HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SAHİNUR AYCAN ALKAN GÖĞÜS HASTALIKLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SERDANUR ÖZDEMİR GÖĞÜS HASTALIKLARI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ŞERİFE KAYA GÖĞÜS HASTALIKLARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TÜRKAN DİZDAR CANBAZ GÖĞÜS HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞT.VE ARAŞT. HASTANESİ
UMUT DİLEGELEN GÖĞÜS HASTALIKLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ZEHRA BUŞRA ÖZBOLAT GÖĞÜS HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞT.VE ARAŞT. HASTANESİ
ABDUSSAMET MERMER GÖZ HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ASLIHAN YILMAZ ÇEBİ GÖZ HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
BUKET ARAS CIRIK GÖZ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÇİSİL ERKAN POTA GÖZ HASTALIKLARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DERYA ÖZKAN TELLİOĞLU GÖZ HASTALIKLARI İSTANBUL Prof.Dr.N.REŞAT BELGER BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ERDİ KARADAĞ GÖZ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ESRA BULUT KIZILAY GÖZ HASTALIKLARI MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EYÜP ERKAN GÖZ HASTALIKLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FATİH ÇOBAN GÖZ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
FATİH GÜVEN GÖZ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
GÜLSÜM GENÇ GÖZ HASTALIKLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HALİT ÖCAL GÖZ HASTALIKLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İZLEM YILDIZ GÖZ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PROF.DR.N.REŞAT BELGER BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KÜBRA BÜLBÜL GÖZ HASTALIKLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEHMET CANLEBLEBİCİ GÖZ HASTALIKLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MERVE ŞİMŞEK GÖZ HASTALIKLARI AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMET LATİF TUNCER GÖZ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MUKADDES ÇELENK GÖZ HASTALIKLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MURAT MERCANLI GÖZ HASTALIKLARI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NURCAN GÜRSOY GÖZ HASTALIKLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NURİYE NURTAÇ YEŞİLYAPRAK GÖZ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
OSMAN ÖZEN GÖZ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ULUCANLAR GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SEDA ÇEVİK KAYA GÖZ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ULUCANLAR GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SELAHATTİN VURAL GÖZ HASTALIKLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SELVİHAN SAĞDIÇ ÖZÇELİK GÖZ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PROF.DR.N.REŞAT BELGER BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
TUĞÇE GİZEM CENGİZ ÖZTÜRK GÖZ HASTALIKLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
CANER BAYSAN HALK SAĞLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DUYGU LÜLECİ HALK SAĞLIĞI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ABDULLAH DİRİM HALK SAĞLIĞI EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ALİCAN SARISALTIK HALK SAĞLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BURCU DEMİR HALK SAĞLIĞI EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EMİNE ARSLAN KARAHAN HALK SAĞLIĞI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EMİNE BİLGE KARAKAŞ ERTEN HALK SAĞLIĞI EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İHSAN AYDIN HALK SAĞLIĞI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MERVE KARABOĞA ÇOLAKLAR HALK SAĞLIĞI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NİLGÜN ŞANAL HALK SAĞLIĞI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
RAMAZAN ALİ GÜNEŞ HALK SAĞLIĞI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TUĞBA BACAKSIZ HALK SAĞLIĞI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YELİZ DİNERİ HALK SAĞLIĞI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YİĞİT ŞENOL HALK SAĞLIĞI AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BERRİN YANGIN DOĞRU HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FATMA KANPALTA HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BİLGE DİBEKLİOĞLU İÇ HASTALIKLARI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EMRE DURCAN İÇ HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
ENVER ÇİFTEL İÇ HASTALIKLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HÜSEYİN DURSUN İÇ HASTALIKLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HÜSEYİN SOYLU İÇ HASTALIKLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMED EMRE URHAN İÇ HASTALIKLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA CAN İÇ HASTALIKLARI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
SADETTİN ÖZTÜRK İÇ HASTALIKLARI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TUĞÇE APAYDIN İÇ HASTALIKLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ALİ BİLGEN İÇ HASTALIKLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BERK BAŞ İÇ HASTALIKLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
CEM ŞİMŞEK İÇ HASTALIKLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FATİH KIVRAKOĞLU İÇ HASTALIKLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İBRAHİM EMRE KURTÇA İÇ HASTALIKLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MURAT SARIÇİÇEK İÇ HASTALIKLARI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA ERGİN İÇ HASTALIKLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
OĞUZ KAĞAN BAKKALOĞLU İÇ HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
VEDAT KILIÇ İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
YUSUF ÇALIK İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
AHMET ÇİĞİLOĞLU İÇ HASTALIKLARI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÇAĞLAR COŞARDERELİOĞLU SEÇER İÇ HASTALIKLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FATİH ÇELEBİ İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İLKER BOĞA İÇ HASTALIKLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SAADETTİN ARMAN TAV İÇ HASTALIKLARI EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SİBEL AKBAŞ İÇ HASTALIKLARI EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TUĞBA ERDOĞAN İÇ HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
AHMET SARICI İÇ HASTALIKLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
CEM SELİM İÇ HASTALIKLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
CEMALEDDİN ÖZTÜRK İÇ HASTALIKLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DERDA GÖKÇE İÇ HASTALIKLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İBRAHİM ETHEM PINAR İÇ HASTALIKLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
OSMAN AKIDAN İÇ HASTALIKLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖZEN ORUÇ İÇ HASTALIKLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TARIK ERCAN İÇ HASTALIKLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÜNAL ATAŞ İÇ HASTALIKLARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ZEYNEP TUĞBA GÜVEN İÇ HASTALIKLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
OSMAN OZAN YEĞİT İÇ HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
TUBA VURAL İÇ HASTALIKLARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AHMET MURT İÇ HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
ALİ GÜNDOĞDU İÇ HASTALIKLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EDİP ERKUŞ İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONYA ŞEHİR HASTANESİ
ESRA AKÇALI İÇ HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GAMZE İÇAÇAN İÇ HASTALIKLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HALİL AYDAR İÇ HASTALIKLARI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEHMET FETHULLAH AYDIN İÇ HASTALIKLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ORHAN ÖZDEMİR İÇ HASTALIKLARI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TAHSİN KARAASLAN İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
TAMER SELEN İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BURAK KARAKAŞ İÇ HASTALIKLARI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EGE SİNAN TORUN İÇ HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
EMRE BİLGİN İÇ HASTALIKLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FİRDEVS ULUTAŞ İÇ HASTALIKLARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HARUN AYDEMİR İÇ HASTALIKLARI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
KÜBRA KALKAN İÇ HASTALIKLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AHMET GÜLMEZ İÇ HASTALIKLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BİLGİN DEMİR İÇ HASTALIKLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EMRE ÇAKIR İÇ HASTALIKLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FATMA NİHAN AKKOÇ MUSTAFAYEV İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MUHAMMED MUSTAFA ATCI İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ
MUSTAFA KORKMAZ İÇ HASTALIKLARI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
NAZAN DEMİR İÇ HASTALIKLARI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
OĞUZHAN KESEN İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ADANA ŞEHİR HASTANESİ
SENAR EBİNÇ İÇ HASTALIKLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYCAN GÖKTÜRK İÇ HASTALIKLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BEYZA YÜKSEL İÇ HASTALIKLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ELİF KERİMOĞLU İÇ HASTALIKLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FIRAT KOCABAŞ İÇ HASTALIKLARI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÜLAY TÖK İÇ HASTALIKLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEHMET YILDIRIM İÇ HASTALIKLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SELCEN DEVECİ İÇ HASTALIKLARI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YURDAER BULUT İÇ HASTALIKLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AHMET KÜRŞAT SOYER İÇ HASTALIKLARI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ALKIM YOLCU İÇ HASTALIKLARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ANIL ŞAHİN İÇ HASTALIKLARI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ASIM TEKİN İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ADANA ŞEHİR HASTANESİ
AYŞEGÜL EZGİ ÇETİN İÇ HASTALIKLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYTAÇ TERZİ İÇ HASTALIKLARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYTEN ÇAVUŞ UYSAL İÇ HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
BEKİR KAYA İÇ HASTALIKLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BEKİR UCUN İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BİLGE TEKİN ALA İÇ HASTALIKLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BURCU ÇİLEK BALİMRE İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BURCU DİKEÇ GÖKÇE İÇ HASTALIKLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BÜŞRA GÖKÇE ÖZCAN İÇ HASTALIKLARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
CANBERK ŞENCAN İÇ HASTALIKLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
CANSU GÜRBÜZ İÇ HASTALIKLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
CANSU ÜLGEN İÇ HASTALIKLARI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
CEM KAYA İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
CEM MURAT SÖYLEMEZ İÇ HASTALIKLARI EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
CENK ERDOĞAN İÇ HASTALIKLARI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÇAĞATAY ÇAYLI İÇ HASTALIKLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÇAĞLA İPEK SAYIN İÇ HASTALIKLARI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DENİZ DURMAZ İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
DENİZ SEYİTHANOĞLU İÇ HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
DERYA KILINÇ ÖZLÜ İÇ HASTALIKLARI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DİDEM YILDIZ TOKSÖZ İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
DİLBER CEYLAN ÇATALBAŞ İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
DUYGU ARSLAN İÇ HASTALIKLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DUYGU ÇELEBİ İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
DUYGU FELEK İÇ HASTALIKLARI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DUYGU YANIK İÇ HASTALIKLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ECE MAZANOĞLU KUVANDIK İÇ HASTALIKLARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ECE GÜL KÖSE HAMİDİ İÇ HASTALIKLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EFSER ERBİL İÇ HASTALIKLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ELİF YÜCESU İÇ HASTALIKLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ELİF İPEK ÖZKAN İÇ HASTALIKLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EMİNE SULTAN KORKMAZ İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONYA ŞEHİR HASTANESİ
ERGİN AYDEMİR İÇ HASTALIKLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ERTAÇ BERKER İÇ HASTALIKLARI KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ESRA ŞAZİMET KARS İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ADANA ŞEHİR HASTANESİ
EZEL ELGÜN İÇ HASTALIKLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EZGİ TÜKEL AYTAÇ İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
FATİH SAÇKAN İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONYA ŞEHİR HASTANESİ
FATMA BOLAT İÇ HASTALIKLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FATMA ÖZGE GÜRSOY İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
FERDAĞ SAĞLIK İÇ HASTALIKLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GİZEM GEÇMEZ İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
GÜLİN YILDIZ İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
GÜLSÜM CEREN TERZİOĞLU İÇ HASTALIKLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÜNER AKGÜNER İÇ HASTALIKLARI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ
HAKAN ORAL İÇ HASTALIKLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HALİL KELEBEK İÇ HASTALIKLARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HATİCE DEMİRCİ KÜÇÜKELYAS İÇ HASTALIKLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HAYDAR ÇAĞATAY YÜKSEL İÇ HASTALIKLARI EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HİLAL GÜNGÖR İÇ HASTALIKLARI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ILGIN KOÇ İÇ HASTALIKLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İBRAHİM KILAVUZ İÇ HASTALIKLARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İLKNUR RAHİME ÜNAL İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONYA ŞEHİR HASTANESİ
İPEK GÜNDOĞAN İÇ HASTALIKLARI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İREM OZARLI İÇ HASTALIKLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İSKENDER ARDA NACAR İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KÜBRA ŞAŞMAZ İÇ HASTALIKLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KÜBRA GİZEM NACAK İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MAİDE ÖZEL İÇ HASTALIKLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEHMET AKSOY İÇ HASTALIKLARI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEHMET ASLAN İÇ HASTALIKLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEHMET AKİF YAĞLI İÇ HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
MEHMET EMİN BOZDOĞAN İÇ HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEHMET REFİK GÖKTUĞ İÇ HASTALIKLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEHMET ŞERİF AKTAŞ İÇ HASTALIKLARI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MERT BEKTAŞ İÇ HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
MERVE ERGİN İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MUSTAFA YILMAZ İÇ HASTALIKLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NAGİHAN KOLKIRAN İÇ HASTALIKLARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NEJLA ÖZKAN YILDIRIM İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
NİRGÜL BİLGER İÇ HASTALIKLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
OKAN TURHAN İÇ HASTALIKLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ONUR KERİM İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÖZDEN UZUN İÇ HASTALIKLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖZGE AYDIN İÇ HASTALIKLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖZGE SİYER İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÖZGÜR CEYLAN İÇ HASTALIKLARI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
RAMAZAN GÖKCAN GÜNER İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
RAMİS ÇATALBAŞ İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SAADET ACAR İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONYA ŞEHİR HASTANESİ
SENA YAZICI ALCAN İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SERDAR ALTINDAĞ İÇ HASTALIKLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SERHAT GÖÇÜNCÜ İÇ HASTALIKLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SERKAN HOSRAFOĞLU İÇ HASTALIKLARI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SEYİD YILDIRIM İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SULTAN CANSU ALAKUŞ ÇETİN İÇ HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ŞAHİN ÇETİN İÇ HASTALIKLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ŞEYMA AKAN İÇ HASTALIKLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ŞUHEDA ATAŞ İÇ HASTALIKLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TUĞBA ALTUNKAYA İÇ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
TUĞBA KIRATLI YOLCU İÇ HASTALIKLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TUĞÇE TEKİNASLAN İÇ HASTALIKLARI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TUNCAY ÖNAL İÇ HASTALIKLARI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÜMİT DERE İÇ HASTALIKLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÜMİT ÖZMEN İÇ HASTALIKLARI EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
VEDAT GÜNSEL İÇ HASTALIKLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
VEDAT BUĞRA EROL İÇ HASTALIKLARI İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YAKUP AYDOĞAN İÇ HASTALIKLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YAKUP BOYRAZ İÇ HASTALIKLARI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YAKUP ÖZER İÇ HASTALIKLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YUNUS EMRE ÖZER İÇ HASTALIKLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YUSUF GÖKALP İÇ HASTALIKLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ZEKERİYA KESKİN İÇ HASTALIKLARI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ZEYNEP YAMANCAN YILMAZ İÇ HASTALIKLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ABDÜL HAMİD GÜLER KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYŞE GÜL BESLER KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
METE CAN ATEŞ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SEDAT AKGÖL KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ
SEMA KARAKAŞ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SİNEM AYŞE DURU ÇÖTELİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
AYŞE KELEŞ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
GÖKÇE NAZ KÜÇÜKBAŞ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HAKAN GÖLBAŞI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MEHMET MURAT IŞIKALAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
MİRAÇ ÖZALP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖZGE YÜCEL ÇELİK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SÜREYYA SARIDAŞ DEMİR KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AHMET ÇATALDEĞİRMEN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ALİ KIR KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
AYBEN ATICI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
AYÇA DURMUŞ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
AYŞE DEMİRDÖKEN TEZCAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
AYŞE DUYGU TUFAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BAHADIR CODAL KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BELFİN NUR ARICI HALICI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM İSTANBUL BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
BENAN KAHRAMAN ERSOY KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BURAK ARSLAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ
CEM ERDOĞAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÇAĞRI ATEŞ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DENİZ İNAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DOĞA DEMİRCİOĞLU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DOĞA NUR MUTLU ORUÇ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DOĞAY NURTAÇ ÖZMÜŞ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
DUYGU ALİME ALMALI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EDİZ KARATAŞ ŞAHİN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EMEL KELEŞTEMUR KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EYLEM ODACILAR KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EZGİ TOLU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FEYZA GÜLGEL ŞEN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FİKRİYE ASENA ŞİŞMAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GAMZE ÇİÇEK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HÜLYA YETİŞ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İLKYAZ AKARSU BAŞOĞLU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SANCAKTEPE ŞEHİT PROF.DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSMAİL GÖKBEL KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KAAN ERAY UZUN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KEVSER KAÇMAZ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MAHMUT TOLGA AYAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEDİHA KÜBRA CEYLAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MELİKE MAKUL ÖNER KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
MELİS ECE MEN PEKER KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
MERVE CİVELEK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MERVENUR KEMENT KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
MESUT ALİ HALİSÇELİK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NİHAN ERDOĞAN ATALAY KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
OZAN KARADENİZ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÖZHAN TOSUN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
PINAR TUĞÇE BARIŞ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
RABİA BAŞAK DARBAŞ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SERTAÇ UDUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SEVDA ÖZDEŞ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TUĞBA AĞBAL KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÜMRAN KARABULUT DOĞAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÜNSAL YEŞİLOVA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
YAHYA ÖZGÜN ÖNER KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
YASEMİN BALLICA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
YAVUZ ÇİÇEK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ZELİNA ÖZTÜRK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ZEMZEM ULAŞKIN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ZEYNEP ÇELİK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ZEYNEP KAMİL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HAST. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ZEYNEP İSLAMBAY OKTAŞ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ANIL TEKİN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYŞE ZEHRA KARAKOÇ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EMİNE DUDU CAN YALÇIN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞT.VE ARAŞT. HASTANESİ
GÖKHAN YAĞLI KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HÜSEYİN DURMAZ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KENAN ÖZTÜRKER KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KUDRET ATAKAN TEKİN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MUHAMMED VAROL KALP VE DAMAR CERRAHİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
MURAT ERSOY KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ADANA ŞEHİR HASTANESİ
MUSTAFA ÇELİK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NURİ UTKAN TUNCA KALP VE DAMAR CERRAHİSİ İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TANZER TOKATLIOĞLU KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
AHMET DEMİRKIRAN KARDİYOLOJİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ALPER UZUNSELVİ KARDİYOLOJİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ARMAĞAN KAYA KARDİYOLOJİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYŞE NUR YILDIZ KARDİYOLOJİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ECE ÇELEBİ COŞKUN KARDİYOLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ECE HASTAŞ USTA KARDİYOLOJİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
HATİCE ÖZDAMAR KARDİYOLOJİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MAHMUT BUĞRAHAN ÇİÇEK KARDİYOLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MUHAMMED ERZURUM KARDİYOLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ORHAN KERİMOĞLU KARDİYOLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
RAMILA DARVISHOVA KARAÇORLU KARDİYOLOJİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ABDULKERİM TAŞDEMİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
AKİF SAMET GEÇER KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ALİ EMRE AL KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ASİYE MERVE ERDOĞAN KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ADANA ŞEHİR HASTANESİ
BAŞAK YALÇINER KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BERKAY ÇAYTEMEL KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ÇAĞATAY DENİZ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ESRA BAYKAN KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
FATMA ZEHRA BABAYİĞİT KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
GAMZE ÖZTÜRK YILMAZ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
HAKAN KARA KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA YAZIR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ONUR DOMBAYCI KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ONUR TANRISEVER KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ
ÖZKAN ÖZKARA KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ZEYNEP GÜLESER KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İDİL İKBAL GÖKDAL MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MEHMET FATİH GÖL NÖROLOJİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AFRA ÇELİK NÖROLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ALPER AZİZ HÜDAİ AYASLI NÖROLOJİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
CANSU TUNÇ NÖROLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
CEREN AKTAN NÖROLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ
ELA SİMAY ZENGİN NÖROLOJİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EREN TOPLUTAŞ NÖROLOJİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FATMA ZEHRA ALTUNÇ NÖROLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
FURKAN SÜLEYMANOĞULLARI NÖROLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
GÖZDE SERCAN BITRAK NÖROLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
HANDAN TEKER NÖROLOJİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEHMET YALMAN NÖROLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MERVE MELODİ ÇAKAR NÖROLOJİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖNDER ÖLMEZ NÖROLOJİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YONCA ÜNLÜBAŞ NÖROLOJİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YUSUF SAVRUN NÖROLOJİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AHMET EREN ŞEN NÜKLEER TIP NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
OSMAN GÜVEN NÜKLEER TIP SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ
PINAR GÜNDÜZ NÜKLEER TIP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
CELAL BİTİŞ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EMİN KÜRŞAT BULUT ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EMRE KOCAZEYBEK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
EMRE MERİÇ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
EMRE ŞAHBAZ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ERDAL IŞIK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ERSİN TAŞKIN ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
HALİD ATASOY ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HÜSEYİN UTKU ÖZDEŞ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İBRAHİM HALİL DEMİR ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEHMET DENİZ KESİMER ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEHMET EMİN ÜNLÜ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MELİKŞAH BULUT ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NURİ AYOĞLU ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
ÖZER ÖZTÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖZGÜR IRAK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
VOLKAN TURAL ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YUSUF ENES YALIM ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
ZİLAN KARADAĞ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KORAY TEMİZ PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
MEHMET SOLMAZ PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
MEHMET YILDIRAN PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA TAYGUN OLUKLU PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SELMAN TAŞKIN PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ
SERKAN AVUNÇ PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SİNEM ÇİLİNGİR PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
UFUK ERDEM PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMED ERTUĞRUL ŞENTÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SITKI UTKU AKAY RADYASYON ONKOLOJİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ASLINUR CENGİZ RADYOLOJİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖKALP ÇIKMAN RADYOLOJİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SUAT KUBAT RADYOLOJİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ŞEYDA ÜLKÜ VAROL RADYOLOJİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AHMET ARSLAN RADYOLOJİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AHMET ONUR ÇELİK RADYOLOJİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ANIL ÇOLAKLAR RADYOLOJİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYKUT ALINAY RADYOLOJİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYŞE SAY RADYOLOJİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BERDAN ÖZDEMİR RADYOLOJİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BURAK USLU RADYOLOJİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BURKAY ÇAĞATAY TÖRER RADYOLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
CENK PARLATAN RADYOLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ADANA ŞEHİR HASTANESİ
EMEL ÖZER RADYOLOJİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ERBİL ARIK RADYOLOJİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÜLŞAH BERBEROĞLU RADYOLOJİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMET GÖKTAŞ RADYOLOJİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA KOYUN RADYOLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
NUR BETÜL DEMİR RADYOLOJİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
OSMAN GÜLTEKİN RADYOLOJİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖZGE TANİŞMAN RADYOLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SELAHATTİN DEMİRBAŞ RADYOLOJİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
UĞUR GÜLSARAN RADYOLOJİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ZÜLAL BAHAR RADYOLOJİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ABDULLAH FENERCİOĞLU RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
AHMET ÖZERCAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AHMET ŞAHİN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ASLI KAYACAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
AYSU KARA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY PROF.DR.MAZHAR OSMAN RUH SAĞ.VE SİNİR HST.EĞT.VE ARAŞT. HAST.
BURAK ERMAN MENKÜ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
CEMRE KULAKCI KURSEL RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÇAĞRI ÇİMENTEPE SEZER RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DAVUT GENÇ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ELİF FİGEN EMRAHOĞLU RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EMRE SUBAŞ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY PROF.DR.MAZHAR OSMAN RUH SAĞ.VE SİNİR HST.EĞT.VE ARAŞT. HAST.
ESMA UĞURLU RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY PROF.DR.MAZHAR OSMAN RUH SAĞ.VE SİNİR HST.EĞT.VE ARAŞT. HAST.
FATİH EKİCİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FURKAN GÖKÇE RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÜLSER AYSAL RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HAFİZE ÇORBACI RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY PROF.DR.MAZHAR OSMAN RUH SAĞ.VE SİNİR HST.EĞT.VE ARAŞT. HAST.
HÜSEYİN UÇAR RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İBRAHİM MERT ERDOĞAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MELİKE KARAÇAM DOĞAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MELİS ÖZDEMİR RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MERT SİNAN BİNGÖL RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMED FATİH TABARA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NERGİZ GÜNDÜZ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NURAN BİLGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖMER KAPTANOĞLU RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖZGEN ÖZÇELİK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖZGÜR BÖLÜKBAŞI RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İSTANBUL BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
SAFA GÜNEY RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SALİH KALYONCU RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY PROF.DR.MAZHAR OSMAN RUH SAĞ.VE SİNİR HST.EĞT.VE ARAŞT. HAST.
SENA AKTAŞ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SİNEM ACAR RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY PROF.DR.MAZHAR OSMAN RUH SAĞ.VE SİNİR HST.EĞT.VE ARAŞT. HAST.
SÜVEYBE TEKİN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
TANER BUĞRA TAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TUGAY BİLGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TUĞÇE BIDI RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
UĞUR ERAY RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYHAN CANBULUT SPOR HEKİMLİĞİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BÜNYAMİN UÇAR TIBBİ BİYOKİMYA YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EKREM YAMAN TIBBİ BİYOKİMYA HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EMEL ÇOLAK SAMSUM TIBBİ BİYOKİMYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
FATMA ÖLMEZ BUDAK TIBBİ BİYOKİMYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KÖKSAL ŞEREFLİ TIBBİ BİYOKİMYA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEHMET AKİF BOZDAYI TIBBİ BİYOKİMYA GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
OZAN ÜNLÜ TIBBİ BİYOKİMYA MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
RABİA KORKMAZ TIBBİ BİYOKİMYA SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SAMET ÇAM TIBBİ BİYOKİMYA GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
UĞURCAN EKER TIBBİ BİYOKİMYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
GİZEM BAŞARAN TIBBİ FARMAKOLOJİ EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AYÇA YILDIZ BULUT TIBBİ GENETİK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MİKAİL DEMİR TIBBİ GENETİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EMRE ÖZKARATAŞ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FATİH DİNÇ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TUĞBA BOZDEMİR TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BAHİSE ÇAĞLA TAŞKIN DALGIÇ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MERVE ÇİLBURUNOĞLU TIBBİ MİKROBİYOLOJİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YAŞAR FAİK İSKEFYELİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ZEHRA TÜRKMEN TIBBİ MİKROBİYOLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
HAFİZE ÖZDEMİR TIBBİ PATOLOJİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
AYÇA DİLŞAD ÇAĞLAYAN TIBBİ PATOLOJİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ELİF ÖZSAĞIR TIBBİ PATOLOJİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EVRİM EREL AKTÜRK TIBBİ PATOLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KUTSAL DOĞAN TIBBİ PATOLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MEDİNE ÖZGÜR GÜNAY TIBBİ PATOLOJİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEHPARE SUNTUR TIBBİ PATOLOJİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MERVA AYDEMİR AKKAYA TIBBİ PATOLOJİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MERVE ESRA KARA TIBBİ PATOLOJİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MERVE NUR ÇELİK TIBBİ PATOLOJİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MESUT BAYER TIBBİ PATOLOJİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MÜMİNE GÖRMEZ TIBBİ PATOLOJİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NUR TUNÇ KARABEKİROĞLU TIBBİ PATOLOJİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
PINAR SAVAŞ TIBBİ PATOLOJİ EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SELCEN YONAT İŞGÜDER TIBBİ PATOLOJİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ŞEYMA ÇELİK TIBBİ PATOLOJİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ANIL ERDİK ÜROLOJİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ARDA YEŞİLOVA ÜROLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BULUT DURAL ÜROLOJİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÇAĞATAY ÖZSOY ÜROLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
DENİZ GÜL ÜROLOJİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KADİR KÖRPE ÜROLOJİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEHMET İKBAL İPEK ÜROLOJİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
OLCAY KÖSE ÜROLOJİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
OSMAN ÖZDEMİR ÜROLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
TÜRKER SOYDAŞ ÜROLOJİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÜMİT UYSAL ÜROLOJİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

PRATİSYEN TABİP LİSTESİ

ABDULKADİR ÇİFTÇİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ABDULKADİR SALTUK GÖRGÜLÜ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ABDULLAH BABAYİĞİT İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ABDULLAH YILDIZ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ABDURRAHİM SERTUĞ SEVENGİL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
AGIR TANHAN UKRAYNA BOGOMOLETS ULUSAL TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
AGİT SÜLEYMANOĞLU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
AHMAD BUZYYAH ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
AHMED ÖMEROĞLU HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
AHMET ALMACI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
AHMET ATASEVER HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
AHMET EKİCİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
AHMET HARMANCI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
AHMET SEVİLİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
AHMET BURAK ERGÜN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
AHMET KÜRŞAT SOYDAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
AHMET MİTHAT BARAN İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
AHMET YİĞİTCAN BATMAZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ALEYNA UZUN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ALİ DİŞLİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ALİ DUGAN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ALİ BERKAY NARLI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ALİ İHSAN KARAKOYUN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ALİHAN YAHŞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ALPER ALBAYRAK TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ALPER ALTINDAĞ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
ALPER BAĞ AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ALPEREN KÜLHAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ALTAN ÇETİN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ALTAN KÖKSAL YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
AMİNE MERYEM ERKAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ARDA CİRHİNLİOĞLU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ARDA KANDEMİR EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ARDA TETİK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ARDA YAŞA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ARDA BURAK BİLGİÇ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ARZU YEŞİM YÜKSEL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ASHTAR ALHAMED İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
ASLIHAN EMİNOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
AŞITİ JİYAN KOÇ EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ATAHAN ESER ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ATEŞ BİDAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ATİKULLAH TAHERY ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
AYBERK KIVANÇ YILDIRIM NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
AYSUCAN ÖZDEMİR AKYAZ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
AYŞE ÖZ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
AYŞE BEYZA ALP MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
AYŞEGÜL GARİP HONAMLIOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
AYŞENUR AKDENİZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
AYŞENUR KURÇENLİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
AZİME AYDIN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
AZİZ HACIOĞLU ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BAHA BERKAY SOYDEMİR YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BANU ÖZYILMAZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
BATUHAN ERHUY KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BATUHAN TOPCUOĞLU AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BATUHAN RAHMAN YILMAZ UFUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BATURALP KUNDAKCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
BAYRAM KARA ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BEGÜM ALGÜL GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BEGÜM MİLON TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BELFU KARAKAPLAN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BENGİSU HİMMETLİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BERAT ASIM POLAT ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BERFU YILDIZ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BERK KÜÇÜKEROL ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BERK KORAY YILDIRIM ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BERKAY TOPALOĞLU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BERNA ARSLAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BESTE NİL SELMAN TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BETÜL AKGÜN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, TIP FAKÜLTESİ
BETÜL YURDABAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BEYZA SELVİ AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BİLAL GÖKCE KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BİLGEN HATİCE BAHŞİ EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BİRGÜL TOPÇUOĞLU İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BOĞAÇHAN VEREP KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BUKET BULUT TOK NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
BURAK KAÇAR İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BURAK KUŞAYA KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BURAK DUHAN BİLGİN İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BURAK FATİH KURNAZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BURAK KAAN DUMAN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BURCU SERDAR KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BUSENUR ECEHAN ÖZKAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BUŞRA GÜNDÜZ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BÜLENT DOĞAN BULGARİSTAN VARNA PROF.DR.PARASKEV STOYANOV ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BÜNYAMİN BAYRAKTUTAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BÜNYAMİN YİĞİT VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BÜŞRA BOYNUKARA ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BÜŞRA YILDIRIM HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
BÜŞRA ESLEM ÖLMEZ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
BÜŞRA SULTAN DOĞAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
CAN ATABAY İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
CAN BİLGİN TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
CANAY GÜVEN EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
CANBERK YILMAZ EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
CAVİT MERTCAN ATÇEKEN ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
CEMİLE TOPCU ÖLKER ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
CEREN AKSOY ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
CEREN ÖYKÜ AYDOĞAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, TIP FAKÜLTESİ
CEVDET SAN YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
CEVDET ENES ÇOLAK İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ÇAĞATAY CUNDA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ÇAĞLA YÜRÜK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ÇERKEZ BİLGİÇ UKRAYNA SUMİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ÇİĞDEM DEMİRTAŞ ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
DAĞCAN ŞEFİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
DAMLA NUR İLHAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
DELFİN ATEŞ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
DENİZ ARSLAN KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
DENİZ ASLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
DENİZ ERGÜL İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
DENİZ ESENYEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
DENİZ CAN ÜRE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, TIP FAKÜLTESİ
DENİZ ÖZLEM ŞANLITÜRK ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
DEREN ÖZYALVAÇ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
DİCLE ÇEVİRME GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
DİDE GÜVENİR TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
DİDEM ÖZKAN YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
DİLARA DİLMEN HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
DİLEK KOLDAŞ KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
DİLEK ÖZKAN NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
DOĞA CAN YILDIRIM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
DOĞUKAN KARLI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
DURSUN MAFİS ÖZBEKİSTAN ANDİCAN DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
DUYGU ARI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
DUYGU ECEM ŞAKİROĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
EBUBEKİR SIDDIK İPEKCİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ECE TEZSEZEN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ECE BAŞAK ŞEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ECENUR DİKYOL UFUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
EDA BALKAN YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
EDA YELKENCİ TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
EDA SİNEM OĞUZ EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
EDANUR SANKUTLU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
EDİZ EYÜPOĞLU MACARİSTAN SEMMELWEİS EGYETEM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
EGE CAN MUSLU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ELİF ÇOBAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ELİF DUĞAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ELİF GİZEM ŞAN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ELİF RUMEYSA GONCAGÜL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
EMİNE RÜMEYSA ÖZHAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
EMİNE ŞURANUR DOĞAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
EMİR KESKİN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
EMİR SARAÇOĞLU YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
EMİR KAAN GÜLER NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
EMRAH KÖSEM EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
EMRE BEKÇİBAŞI DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
EMRE TÜRKMEN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
EMRECAN DEMİRCİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
EMRULLAH DEMİR MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
EMRULLAH ŞAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ENGİN DEMİR DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ENİSE BACAK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ENVER BENDERLI IRAK BAĞDAT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ERCAN DOĞAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ERCAN KULAÇ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ERDEM KARA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ERDEM KAŞTAN YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
EREN SAVUNCU İSTANBUL BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
EREN YAVUZ AÇIKALIN KOÇ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ERSAN YILMAZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ESRA GÜZEL DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ESRA USLUSOY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ESRA YAVUZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ESRA NUR SANCAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ETHEM ALTINTOP ROMANYA UNİVERSİTATEA OVİDİUS DİN CONSTANTA İ, TIP FAKÜLTESİ
EYMEN BERA ÖRENCE KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
EZGİ SÖNMEZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
EZGİ TEMUR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
EZGİ YILMAZ KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
EZGİ İPEK YILMAZ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
FATİH BEDİR KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
FATİH YAPRAK NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
FATMA BÜYÜKÇELEN NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
FATMA İPEK GÜNAYDIN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
FATMANUR ŞİMŞEK ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
FEHMİ CAN KOÇAK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
FEYZA YAVUZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
FEYZULLAH ARICAN GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
FİKRET BOZKURT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
FUNDA FİDAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
FUNDA ÖZTÜRK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
FURKAN ARSLAN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
FURKAN AYDIN VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
FURKAN GÖÇKEN ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
FURKAN İFSAT TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
FURKAN MAVİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
FURKAN PADAK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
GAMZE AKTAŞ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
GAMZE TİTİZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
GAZEL HACAHMED MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
GİZEM FİKİR MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
GİZEM NUR CAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
GÖKBERK HAYDAR GÜREL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
GÖRKEM DOĞAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, TIP FAKÜLTESİ
GÖZDE YARALIOĞLU KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
GURBET CAN YİĞİT YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
GÜLAY GÜRSEL ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
GÜLŞAH ARINCI EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
GÜLŞAH ÖZDEMİR ALBRIFKANI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
GÜNAY GERENLİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
GÜZEL ASLAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HABİBE GÜLMÜŞ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HAFSA İREM YAZICI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HAKAN ÇIRNAZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HAKKICAN EŞİYOK PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HALİL CAN KEBİZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HALİL İBRAHİM BOSTANCI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HALİL İBRAHİM DEDE KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HALİME KARATAŞ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HALİT ENES GÜNEŞ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, TIP FAKÜLTESİ
HAMZA GÖRGÜLÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HANDE DİLAN YALÇIN HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HARUN ENES SADAK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HASAN HÜSEYİN ÖZGÖKÇE YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HATİCE KESKİN FAKILI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HATİCE YETKİNER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HATİCE ECE BABADAĞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HATİCE KÜBRA ÖZTÜRK NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
HAVVA GÜLELİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HAZAL DOĞAN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HAZEL TAŞ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
HEBUN YAŞAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
HİLAL POLAT KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HİLAL BETÜL GÜNAYDIN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HÜLYA HEKİMSOY BULGARİSTAN VARNA PROF.DR.PARASKEV STOYANOV ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HÜSEYİN BİBER ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HÜSEYİN ÇİFTÇİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HÜSEYİN KARAMAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
HÜSEYİN ERKAN DUMAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ILGAZ BERKE ALTIN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, TIP FAKÜLTESİ
ILGAZ TUANA GÜRSEL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
İBRAHİM SABANKAYA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, TIP FAKÜLTESİ
İBRAHİM YORDAM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
İBRAHİM HALİL DEMİR DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
İBRAHİM HAYRULLAH DURMAZ DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
İBRAHİM KÜRŞAD KARABACAK ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
İCLAL KARACAN ÖZTÜRK NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
İLAY DALKIRAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, TIP FAKÜLTESİ
İLHAN BATMAZ ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
İLKNUR ELİF ATCI UKRAYNA SUMİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
İLTERİŞ KAAN BARIŞAN ORDU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
İLTERİŞ KAĞAN ÇANDIR NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
İMGE BEĞENDİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
İPEK MERVE AKIN MACARİSTAN SEMMELWEİS EGYETEM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
İPEK PINAR ÇOŞKUN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İREM AYER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İREM HANDE ATEŞ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
İSMAİL ÇAĞILCI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
İSMAİL ERENCAN AYDEMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
İSMAİL OĞUZHAN ÖZDEMİR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
İSRAFİL AKİF HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
KAAN AKÇAY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
KAAN GÜL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
KADİR GÜNGÖR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
KADİR ÖZKAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
KADİR SERDAR YILMAZ UFUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
KAMER BİRECİKLİOĞLU SANKO ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
KAMİL FURKAN KURTOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
KUZEY EMRE ÇELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
KÜBRA BECEREN VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
KÜBRA BOZKURT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, TIP FAKÜLTESİ
KÜBRA ÖZDİL SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
KÜBRA ŞAHİN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
KÜRŞAT ÖZTÜRK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
LAVİN BİLEK DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
LEYLA NUR YILMAZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
MAHMUT KAAN ERİN YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MAZLUM DOĞAN ULAŞ DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MECİT ASLANOĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MEHMET AYTEKİN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MEHMET GECEGELEN ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MEHMET TUNÇ HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MEHMET UZUN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MEHMET BENGİN BOZKURT İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MEHMET HİLMİ KEZER ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MEHMET HOZAN MERT YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MEHMET LATİF ÖZDEMİR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
MEHMET MERT UZUNSAKAL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MEHMET SALİM SÖNMEZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MEHMET SAVAŞ YER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
MEHMET ŞİRİN BUZKARTACA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, TIP FAKÜLTESİ
MEHMET TAHA BEYAZİT DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MEHMET VEYSEL KARATAŞ DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MEHMET ZAHİT ŞEREFOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
MELİKE GÖKÇE İZGİ UFUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MELİS KÜÇÜKÇAY HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MELİSA AKTAŞ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MERVE ATAY TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MERVE ÇELENLİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
MERVE EMİN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MERVE KABAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MERVE ÖZTÜRK ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MERVE SAYİD ÇİN HALK CUMHURİYETİ XİJİAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MERVE YAŞAR İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MERVE YUMUŞAK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MERVE ELİF SAZAK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTES, TIP FAKÜLTESİ
MERYEM ATILGAN NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
MERYEM BOZKURT YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MERYEM ŞANLIALP NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
MESUDE KARABAŞ ROMANYA OVİDİUS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MESUT YILMAZ GENÇ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
METEHAN GÖKTAŞ KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MİHRİBAN KUTLU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MİNE YILMAZ FİLİSTİN AL-QUDS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MİRAY GÖKGÖZ UFUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MİRAY KILINÇ İSTANBUL BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MİTHAT CAN ATASOY DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MOHAMMED KVAIDER ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUAZ SALİHOĞLU PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMED ALA HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMED GÜZEL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMED ÖNKİBAR KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMED TUNÇ ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMED TURAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMED EMRE YAŞA DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMED KAAN TEMİRKAYNAK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMED REŞAT ALPAN YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMED SAİD KURAL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMED SALİH CANDAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMED SIDDIK KINAY KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMET AKSOY HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMET AYDIN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMET ATA DEMİROĞLU HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUHAMMET BARAN SAVAŞ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUHSİNE ERTÜRK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUKADDES EDA DEMİREL UYUMAZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MURAT BAKIR ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MURAT KARATAŞ ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MURAT OĞUR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MURAT GÜRBEY DURMUŞ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MURATHAN OPSAR HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MURTAZA SIRKINTI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA BALCI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA BAYDAR HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA GÜÇLÜ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA KARADUMAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA BURAK ÖKSÜZOĞLU TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA MELİH DÖLEK GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA NUSRET ALPER ROMANYA BÜKREŞ CAROL DAVİLA TIP VE ECZACILIK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA OĞUZHAN AKIN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA ÖZGÜR BİROĞUL ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MUSTAFA UĞUR GÜNTÜRK SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
MUZAFFER DEMİRAĞ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MÜCAHİT BEYTULLAH KOÇ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MÜCELLA BAŞKURT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
MÜSLÜM AKSU İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
NASIR ALAWAD UKRAYNA NATİONAL MEDİCAL UNİVERSTY NAMED AFTER O.O. BOGOMOLETS, TIP FAKÜLTESİ
NAZAN EBRU AKSU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, TIP FAKÜLTESİ
NAZLICAN DURAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
NEBİ ÇELEBİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
NECMETTİN CAN EYÜBOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
NESLİHAN SARIZ HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
NEŞE SARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
NEZAHAT ŞAKİR İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
NEZİHA KARAGÜR İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
NUMAN BUĞRA AKSU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
NURCAN ÇETİNKAYA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
NURSENA TÜTÜNCÜ ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
NURŞEN ÇETREZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
NURTEN YÜSRA AĞAOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
NUSRET CAN POLAT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
OĞUZHAN BİLGEN ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
OĞUZHAN KAHVECİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
OĞUZHAN ÖZTEL ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
OKTAY ALBAYRAM ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ONAT CAN ARSLAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ONUR ÜNAL AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ONUR YALNIZOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ONUR UMUT ERDOĞDU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ORHAN BAYRAMOĞLU UKRAYNA ZOPARİZHYA DEVLET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ORHAN İBRAHİMOV AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ORHUN KARGER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
OSMAN DEMİR UKRAYNA SUMİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
OSMAN KOYUNCU UKRAYNA LİVİV DANİLO HALATSKY DEVLET TIP  ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
OSMAN ÖZGÜN TOKAT MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
OYA COŞKUN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
OZAN AKDAĞ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ÖMER BUŞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ÖMER CAN ARGIT ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ÖMER FARUK AKGÜN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ÖMER FARUK ÇİÇEK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ÖMER FARUK KARABULUT HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ÖMER FARUK ÖZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ÖMER FARUK SEVGİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ÖMER FIRAT AYDENİZ DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ÖMER MELİH CİNEMRE KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ÖYKÜ POLAT AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ÖYKÜ MİNE YILMAZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ÖZLEM AKGÜL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ÖZLEM TADİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ÖZLEM ZORLU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
PELİN ŞAKLAR EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
RABİA YALÇIN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
RAMAZAN KARA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
RAMAZAN ÇAĞRI DADALOĞLU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
RAZİYE MELİKE YILDIRIM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ROHAD SADIK KOYUNCU İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ROJBİN KARATAŞ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
RONAY ERDİNÇ DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
RUBAR DİCLE İPEK İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
RUMEYSA NUR ŞAHİN YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SAFA EMRE AYYARKIN UFUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SAFFET KAYA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SAİT FİDAN DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SAİT TEKİN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SAMET ACAR VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SAMET AYGÜN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SAMET MECİT ŞENGÜL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SAMET MUSTAFA SELİMLİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SAMİ OBİEDY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
SEBİHA YAPICI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SEDA SOLAK ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SEDANUR ÖZDEMİR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SELÇUK EROL MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SELEN BİLİCİ ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SELİM ÖZÇELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SELİM UKŞAL PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SELİN AYDIN İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SELMA DAŞTAN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SENA AKYÜZ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
SERDİL ERÇİN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SEREN NUR SİYAHKOÇ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SERHAT BAĞCI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SERHAT KARABOĞA TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SERHAT ARİF FİDAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SERRA GENÇ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SERVET SOYLU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SEVDE ÇELİK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SEVDİYE NUR PINAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SEVLİ DOLAP HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SEYFULLAH TARIK TAŞCI ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SEYHAN ARSLAN ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SEYHAN ÖZDEMİR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SEYİT AHMET ATULUN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SEZER BAŞ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SILA NUR YILDIZ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
SİMGE ALMAÇ TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SİNAN ÇOBANOĞLU UKRAYNA KHARKİV MİLLİ TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SİNEM DUMAN NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
SİNEM KARAMIKLI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SÜHEYL FURKAN ALTUNTAŞ PAKİSTAN NATİONAL UNİVERSİTY OF MEDİCAL SCİENCES ISLAMABAD, TIP FAKÜLTESİ
SÜLEYMAN UŞAR HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SÜLEYMAN SERHAT BACALAN DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SÜMEYYE GENÇ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SÜMEYYE GÜVEN ÇEVİK NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
SÜMEYYE YAYLACI ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
SÜMEYYE SULTAN EZENCİ ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ŞEBNEM AKPINAR YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ŞEKERNAZ CEBECİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ŞERİFE DEMİRCİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ŞEVVAL TOSUN NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
ŞEYDA NUR USTA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, TIP FAKÜLTESİ
ŞEYMA ACAROĞLU NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
ŞEYMA TANRIVERDİ TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ŞEYMA NUR BİLEK TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ŞEYMA NUR KURT UFUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ŞİLAN BERFİN İZOL BALAKAR ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ŞİRİN ASLAN DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ŞULE ARSLAN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
TALHA ATAŞCI FIRAT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
TALHA GÜREL ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
TOLGA YAMAN AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
TUBA BULUT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
TUBA GENÇ SURİYE AL-BAATH UNİVERSİTY, TIP FAKÜLTESİ
TUĞBERK VAYISOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
TUĞÇE AL MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
TUĞÇE MANSUROĞLU ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
TUĞÇE UYKUN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
TUĞÇE YAŞ AKYOL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
TUĞRUL İSMAİLOĞLU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
TURAN MERT KESİMLİLER DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
TÜRKCAN ALP ERSELCAN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
UĞUR CURA KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
UMAY RUCHAN TÜMER EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
UMUT ASİL YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
UTKU BAŞ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
UTKU NAYKİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, TIP FAKÜLTESİ
ÜLKÜHAN ALBAYRAK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ÜMMÜGÜLSÜM ŞAHİN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
VEYSEL BERKAY ANGAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
YAKUP ALIŞ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
YAMAN ASLANOĞLU ALANYA ALADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
YAREN YILMAZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, TIP FAKÜLTESİ
YAREN SU AYDIN EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
YASİN ÇOLAK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
YASİN KILIÇ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
YASİN ÖLMEZ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
YASİN ŞARKICI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
YASİN UĞURLU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
YİĞİT DENİZHAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
YİĞİT YİĞİT KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
YUNUS EMRE GÜLEL BULGARİSTAN PLOVDİV TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
YUNUS EMRE USTA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
YUSUF OCAK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
YUSUF OĞUZHAN YÜRÜK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
YUSUF OZAN CENGİZ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ZAHİDE GAMZE PEKUZ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
ZEHRA GÜDELOĞLU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ZEHRA KAPLAN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ZEYD PAMUKÇU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ZEYNEP YİĞİT ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ZEYNEP EDA ERDEN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ZEYNEP NİHAN SARAÇ UFUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ZEYNEP SALİHA KALE SANKO ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
ZEYNEP SENA ALTUNTAŞ PAKİSTAN NATİONAL UNİVERSİTY OF MEDİCAL SCİENCES ISLAMABAD, TIP FAKÜLTESİ
ZÜHAL KOFOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Kaynak: SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (1)
Sağlık memuru 3 ay önce
Bana göre yardımcı sağlık personeli olarak benim açimdan değişen birşey olmiyacak, ek ödeme denilince sabit akla geliyor . Zaten sabit tüm memurlara ayın 15. De yatıyor. Ödenecek bütçe ister genel bütçe , ister döner sermaye bütçesi , ister merkezi bütçe olsun. Ha kel hasan , ha hasan kel.
-11
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?