PERSONEL SAĞLIĞIN TELEGRAM Grubu İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

Sorumlu Hemşire Kimlerden Seçilir? İşte Danıştay Kararı

Danıştay 5. Dairesi tarafından sorumlu hemşirenin kimlerden seçileceğinin hüküm altına alınmasına rağmen hemşirelik yönetmeliğine ve mahkeme kararına aykırı sorumlu hemşire görevlendirmesi yapıldığı söyleniyor.

Mevzuat 28.06.2022, 11:50 28.06.2022, 12:30 Cansu Polat
Sorumlu Hemşire Kimlerden Seçilir? İşte Danıştay Kararı

Hemşirelik Yönetmeliğinin 10. maddesinde açık ibare olmasına rağmen yönetmeliğe aykırı sorumlu hemşire görevlendirmesi yapılmakla kalmayıp sorumlu hemşire yardımcısı görevlendirmelerinin bile yapıldığı öğrenildi.

Hemşirelik Yönetmeliğinin 10. maddesinde öncelikle uzman hemşirelerin, uzman hemşirenin olmaması halinde 3 yıl deneyimi olan ve lisans mezunu olan hemşirelerin, lisans mezunu olan hemşirenin bulunmaması durumunda ise diğer hemşirelerin sorumlu hemşire olarak görevlendirileceği yer almaktadır.

2015 yılında Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen kararda 4 yıllık fakülte mezunu hemşirenin bulunmasına rağmen 2 yıllık yüksek okul mezunu hemşirenin görevlendirmesinin hemşirelik Yönetmeliğinin 10. Maddesine açıkça aykırı olduğu hükmü verilmişti.

İşte Danıştay kararı:

T.C.  Danıştay 5. Daire

Esas No:2014/5535 - Karar No:2015/9038

Erzurum 1. İdare Mahkemesince; Hemşirelik Yönetmeliğinin 10. maddesinde, sorumlu hemşirelerin kimlerden seçileceğinin belirtildiği; anılan Yönetmelik maddesine göre, öncelikle alanında uzman hemşirelerin, uzman hemşirenin bulunmaması halinde üç yıl deneyimli ve lisans mezunu olanların, lisans mezunu olan hemşire bulunmaması halinde ise diğer hemşirelerin sorumlu hemşire olarak görevlendirileceği; uyuşmazlık konusu olayda ise, davacının 4 yıllık fakülte mezunu olmasına karşın, 2 yıllık yüksekokul mezunu ..................isimli hemşirenin görevlendirildiği; buna göre, 4 yıllık yüksekokul mezunu olan davacının, öncelikli olarak sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesi gerekirken, 2 yıllık yüksekokul mezunu olan ......... sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesinin Hemşirelik Yönetmeliğinin 10. maddesine açıkça aykırı olduğu sonucuna varıldığından, hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemler iptal edilmiştir....

Dava dosyasının incelenmesinden; ...........adlı hemşirenin Kemoterapi Ünitesinde sorumlu hemşire olarak görevlendirildiği, davacı tarafından ......... hemşirelikten alınarak kendisinin sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddi üzerine de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır....
İsteğin Özeti : Erzurum 1. İdare Mahkemesince verilen 29.11.2013 günlü, E:2013/557; K:2013/1255 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının H.T isimli hemşirenin Kemoterapi Ünitesine sorumlu hemşire olarak atanmasına ilişkin kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava; A**** *** Araştırma Hastanesinde hemşire olan davacı tarafından, ......isimli hemşirenin Kemoterapi Ünitesine sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesine ilişkin 25.3.2013 tarihli işlem ile ....... sorumlu hemşirelikten alınarak kendisinin sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 26.4.2013 tarih ve 4817 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Erzurum 1. İdare Mahkemesince; Hemşirelik Yönetmeliğinin 10. maddesinde, sorumlu hemşirelerin kimlerden seçileceğinin belirtildiği; anılan Yönetmelik maddesine göre, öncelikle alanında uzman hemşirelerin, uzman hemşirenin bulunmaması halinde üç yıl deneyimli ve lisans mezunu olanların, lisans mezunu olan hemşire bulunmaması halinde ise diğer hemşirelerin sorumlu hemşire olarak görevlendirileceği; uyuşmazlık konusu olayda ise, davacının 4 yıllık fakülte mezunu olmasına karşın, 2 yıllık yüksekokul mezunu Hilal T**** *** hemşirenin görevlendirildiği; buna göre, 4 yıllık yüksekokul mezunu olan davacının, öncelikli olarak sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesi gerekirken, 2 yıllık yüksekokul mezunu olan ......... sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesinin Hemşirelik Yönetmeliğinin 10. maddesine açıkça aykırı olduğu sonucuna varıldığından, hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemler iptal edilmiştir.

Davalı İdare, dava konusu işlemlerin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

İdare ve V**** *** tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkün olup, davalı İdare tarafından ileri sürülen iddialar, Mahkeme kararının, **** *** Kemotarapi Ünitesine sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptaline ilişkin kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

İdare Mahkemesi kararının, davacının Kemoterapi Ünitesine sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesine ilişkin istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptaline ilişkin olarak ise;

8.3.2010 tarih ve 27515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hemşirelik Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4/e maddesinde, mesleği ile ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşan ve diploması Bakanlıkça tescil edilen hemşirenin uzman hemşire olarak tanımlanacağı ifade edilmiş; aynı Yönetmeliğin Sorumlu Hemşire başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasında ise; Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar, kuralına yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; ...........adlı hemşirenin Kemoterapi Ünitesinde sorumlu hemşire olarak görevlendirildiği, davacı tarafından ......... hemşirelikten alınarak kendisinin sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddi üzerine de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca; bir hemşirenin sorumlu hemşire olarak görevlendirilebilmesi için, öncelikle görevlendirilecek alanda uzman hemşire olunması bir başka deyişle mesleği ile ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşan ve diploması Bakanlıkça tescil edilen hemşire olması gerekmektedir. Ancak, çalışmak istenilen alanda uzman hemşire bulunmaması halinde, üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından, kurum veya kuruluşta hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde ise, diğer hemşirelerden de sorumlu hemşire olarak görevlendirme yapılabileceği açıktır.

Buna göre, İdare Mahkemesince, davacının uzman hemşire olmadığı da göz önüne alındığında, davalı İdarede görev yapan, ilgili alanda uzman hemşire bulunup bulunmadığının araştırılması, uzman hemşire bulunmaması halinde ise davacı dışında üç yıl deneyimi bulunan ve lisans mezunu olan hemşirelerin bulunup bulunmadığının incelenmesi suretiyle, davacının sorumlu hemşire olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hususu ile ilgili bir karar verilmesi gerekirken, .........adlı hemşirenin 2 yıllık fakülte, davacının ise 4 yıllık fakülte mezunu olduğundan bahisle, öncelikle davacının sorumlu hemşire olarak atanması gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kısmen reddi ile Erzurum 1. İdare Mahkemesince verilen 29.11.2013 günlü, E:2013/557; K:2013/1255 sayılı kararın; ......sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptaline yönelik bölümünün onanmasına; davalı İdarenin temyiz isteminin kısmen kabulü ile kararın, davacının sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesi isteminin reddine dair kısmının iptaline ilişkin bölümünün, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek bozulan kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 16.11.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 5. maddesinde her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılacağı, ancak, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava açılabileceği belirtilmiş; aynı Kanun'un 15. maddesinin 1/d bendinde ise, 5. maddeye uygun olarak düzenlenmediği takdirde dilekçenin reddine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

Aralarında maddi veya hukuki bağlılık bulunmadığı halde, bir hemşirenin sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesine ilişkin işlem ile bu hemşirenin sorumlu hemşirelikten alınarak kendisinin sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesi isteminin reddine ilişkin işlemin tek dilekçeyle dava konusu edilmesi yukarıda değinilen usule uygun değildir. Bu bakımdan, dava dilekçesinin reddi gerektiği halde işin esasının incelenmesi isabetli değildir.

Bu nedenle; 2577 sayılı Kanunun 5.maddesine uygun olmayan dava dilekçesinin reddi yerine, karar verilmesinin hukuka ve usule uygun olmadığı ve İdare Mahkemesi Kararının bozulması gerektiği görüşüyle karara karşıyız.

Yorumlar (4)
akif 2 ay önce
Partiden kağıdın varsa heryere gelebilirsin. Gerisi faso fiso
Hakan Sayın 2 ay önce
Ne önlisansı bizim birim sorumlusu lise mezunu...
Akşehir 2 ay önce
Akşehir çocukta ki lise mezunu müdürden torpilli :) diğer arkadaşlarına elemanlarım der sorumlu ya,kalite tavan
CANAN GIRGIN 2 ay önce
BANA BU HAKSIZLIGI YAPMISLARDI BENIM YERİME İKİ YILLIK MEZUNU GETIRDILER BUNDAN 6 YIL ÖNCE COK ÜZÜLMÜSTÜM
25
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?