Devlet memurlarını bağlayan 657 sayılı DMK’da ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağını konu edinen 28 madde şu şekilde yer almaktadır:

Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler."

MEMURLARIN ZİRAİ FAALİYETLERİ KANUN VE YARGI TARAFINDAN ONAYLANIYOR

Memur ve İşçiler İçin Sağlık Raporları ve Hastalık İzni Hesaplaması Nasıl Yapılır? Memur ve İşçiler İçin Sağlık Raporları ve Hastalık İzni Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Danıştay 12. Daire'nin bir kararında (E. 1995/275, K. 1995/345, T. 21.3.1995) belirtildiğine göre, mahalli idareler seçimlerine katılmak için istifa eden bir memurun, kazanamaması durumunda geçimini temin etmek amacıyla asgari zirai kazanç ölçülerinin altında arıcılık faaliyetinden gelir elde etmiş olması hakkında bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca, bu tür faaliyetlerin 657 sayılı Kanun'un 28. maddesinde belirtilen yasaklı faaliyetler kapsamına girmediği de açıklığa kavuşturulmuştur.

Bu durumda, memurların zirai faaliyetlerle uğraşmaları ve bu faaliyetlerden zirai kazanç elde etmeleri yasaklanmış değildir. Memurlar, mesai saatleri dışında veya izinli oldukları süre zarfında zirai faaliyetlerle meşgul olabilirler ve bu faaliyetlerle ilgili kazançlar sağlayabilirler. Dolayısıyla, memurların zirai kazanç elde etmelerini yasaklayan herhangi bir hüküm bulunmadığı için, bu tür faaliyetler memurlar için yasaldır.