PERSONEL SAĞLIĞIN Whatsapp Haber Kanalı İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

Danıştay, Sözleşmeli Başhekimin Sözleşme Feshini Hukuka Uygun Buldu

Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde sözleşme imzalayarak 663 KHK’nin 42’nci maddesine göre görev yapan Başhekim tarafından açılan davada, sözleşmenin feshedilmesi işlemi Danıştay tarafından hukuka uygun bulundu.

Atamalar 04.12.2022, 01:50 19.12.2022, 21:00 Cansu Polat
Danıştay, Sözleşmeli Başhekimin Sözleşme Feshini Hukuka Uygun Buldu

Danıştay 12. Dairesi tarafından verilen kararda; sözleşmeli statüde görev yaparken, sözleşmesi feshedilen Başhekimle ilgili işlemin hukuka uygun olduğuna karar verildi.

Başhekim ile ilgili sözleşme fesih konusunu ele alan Danıştayi başhekim hakkında görev süresüyle ilgili yapılan soruşturma kapsamında alınan tanık ifadeleri ile soruşturma raporunun birlikte değerlendirilmesi sonucu, hastane personeli ile Başhekimin yaşadığı problemlerin, personel ile idarecinin kurması gereken iletişimden uzak olduğu ele alındı.

Hastanede çalışma barışının bozulması ve hastane idaresinde zafiyet oluşabileceği gerekçelerini öne süren Danıştay 12. Dairesi, ileride vuku bulması muhtemel olayların önüne geçilmesi amacıyla Başhekimin hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin açılan davada, hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi.

T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2021/5380 - Karar No: 2022/556

Dava konusu istem:

Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 42. maddesine göre sözleşmeli statüde başhekim olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin. tarih ve. sayılı işlemin iptali ile tüm özlük haklarının ve yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

Davacı ile yapılmış olan hizmet sözleşmesinin "Sözleşmenin sona ermesi" başlıklı 11. maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendindeki; "Bakanlık gerekçesini belirtmek kaydıyla süresi bitmeden önce sözleşmeyi fesih edebilir." düzenlemesi ile dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerle davacı hakkında yapılan soruşturma kapsamında alınan tanık ifadeleri ve soruşturma raporunun birlikte değerlendirilmesinden, davacının başhekim olarak görev yaptığı hastanede, hastane personeli ile olan ilişkilerinde problemler yaşadığı, personel ile idarecinin kurması gereken iletişimi kuramadığı, hastanede çalışma barışının bozulması ve hastane idaresinde zaafiyet oluşabileceği gerekçeleri ve ileride vuku bulması muhtemel olayların önüne geçilmesi amacı ile davacının hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince;

İstinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Görevini başarıyla yerine getirdiği, dolayısıyla dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın. İdare Mahkemesine gönderilmesine, 17/02/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar (1)
hadi ordan sende 2 ay önce
atamasını hukuka uygun buldun mu bu kararı veren herkimse güldürme adamı taklacılar sizi nabza göre şerbet öyle mi?
Günün Anketi Tümü
Yılbaşında Maaşlara Sizce Yüzde Kaç Zam Yapılacak?
Yılbaşında Maaşlara Sizce Yüzde Kaç Zam Yapılacak?
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.