Mahkeme kararı ile ilgili açıklama yapan Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, “sağlık çalışanlarına görev tanımları dışında hiçbir görevi veremezsiniz” diyerek özellikle başhekimlere seslendi: “buna hakkınız yoktur”

Kozan İlçe Devlet Hastanesinde Anestezi Teknisyeni olarak çalışan bir sağlık personelinin anestezi teknisyenlerinin görev alanları dışında bulunan pireop hazırlığı tamamlayıp ameliyata girecek olan hastaların ameliyata alınması ve güvenli cerrahi kontrol formunu ilgili alanlarının kontrol edilerek gerekli iş ve işlemlerin yapılması görevinin verildiği belirtildi.

Yapılan görevlendirme ile ilgili anestezi teknisyeni görev tanımı dışında olduğunu belirttiği görevlendirme ile ilgili iptalini idareden talep etmiş fakat idare talebini hukuka uygun bir şekilde reddetmişti. İdarenin ret cevabına karşılık Genel Sağlık İş Sendikası üyesi adına Adana 3. İdare Mahkemesi‘ne başvurarak “görev tanımı dışında keyfi görevlendirme” yapıldığı gerekçesiyle olayı yarıya taşıdı.

“Dava konusu idari işlemin iptaline”

Adana 3. İdare Mahkemesi’nin kararında, “Uyuşmazlıkta; dosyada mevcut bilgi ve belgelerin yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde; davalı idare bünyesinde anestezi teknisyeni olarak görev yapan davacının, Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğinde belirtilen görev tanımına uygun iş ve işlemleri yapmakla yükümlü olduğu, “preop hazırlığı tamamlanıp ameliyata girecek olan hastaların ameliyathaneye alınması ve Güvenli Cerrahi Kontrol Formunun ilgili alanlarının kontrol edilerek gerekli iş ve işlemlerin yapılması”

şeklindeki yapılan görevlendirmenin kadrosu ve uzmanlık alanı ile ilgili olmayan bir görevlendirme niteliğinde olduğu dikkate alındığında, davacının görev tanımı dışındaki mesleki bilgisi ve görev tanımı haricinde olacak şekilde iş ve işlemleri yapmak üzere görevlendirilmesine yönelik işlemin iptali istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” denilerek, “dava konusu idari işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Kararı değerlendiren Genel Sağlık-İş Sendika‘sı Genel Başkanı Derya Uğur, “Sağlık emekçileri, “görev tanımları” dahilinde, kendilerine düşen yükümlülükler çerçevesinde görevlerini, fedakar bir şekilde yerine getirmek üzere görev yapmaktadırlar. Fakat idarelerin keyfi tutum, davranış, eylem ve işlemleri ile sağlık çalışanlarına, görev tanımlarında yer almayan görevler verilmekte; sağlık çalışanları, görev tanımlarında bulunmayan görevleri ifaya zorlanarak, sağlık çalışanları üzerinde mobbing baskısı oluşturulmaktadır.

Bu bakımdan, Adana 3. İdare Mahkemesi kararı, idareye büyük bir ders olmuştur. Sonuç olarak, Genel Sağlık-İş, yine üyesinin yanında bulunarak, görev tanımı dışında çalıştırılmak istenen üyesinin mobbinge uğramasına izin vermemiş, zafer yine Genel Sağlık-İş’in; yine Genel Sağlık-İş üyesinin olmuştur.

Buradan, kendisini yasal düzenlemelerin üzerinde gören idarecilere sesleniyoruz: “Sağlık çalışanlarına, görev tanımları dışında hiçbir görev veremezsiniz, buna hakkınız yoktur!” Devam eden süreçte de görev tanımları dışında görevlendirilen üyelerimizin yanında; görev tanımları dışında görev vermeye çalışarak, üyelerimizi mobbinge uğratmak isteyen idarecilerin karşısında olacağız!

“Görev tanımları” ile ilgili “emsal niteliğindeki” bu güzel hukuki kazanımı, üyemiz olsun veya olmasın tüm sağlık emekçilerine armağan ediyoruz. Bu süreçteki, yoğun ve özverili çalışmaları ile bu güzel hukuki kazanımın mimarı olan değerli hukuk müşavirlerimize de bu vesileyle teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diye konuştu.