Cumhurbaşkanlığınca 2020 Yılında Sağlık Bakanlığına Verilen Atama İzin Sayıları Açıklandı!

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020 yılında kullanılabilecek atama izin sayılarını, Sağlık Bakanlığı da dahil kurumsal bazda açıkladı.

Personel Alımı 21.02.2020, 10:31 24.02.2020, 08:11 Güler Sağlam
Cumhurbaşkanlığınca 2020 Yılında Sağlık Bakanlığına Verilen Atama İzin Sayıları Açıklandı!

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020 yılında kullanılabilecek atama izin sayılarını, kurumsal bazda açıkladı. Genel bütçeli kurumlara 431, üniversite idari personeli için 635, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları için 1600 atama izni dağıltı.

2020 İçin Cumhurbaşkanlığınca Verilen Açıktan Atama İzinlerinin Şifreleri! haberimiz için tıklayınız.

Atama sayılarına dair Strateji ve Bütçenin resmi yazısı için tıklayınız.

İŞTE STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞININ AÇIKLAMASI

20/02/2020 TARİHLİ VE 2020/60 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca, anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kamu idare, kurum ve kuruluşlarının 2020 yılı için memur kadroları ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayıları ekli (1) ve (2) sayılı listelerde gösterilmiştir.

MADDE 2- (1) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarınca;

a) Hakimlik ve savcılık mesleği ile bu meslekten sayılan görevlere yapılacak atamalar,

b) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan

kadrolarına yapılacak atamalar,

c) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalar,

ç) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadroları ile Türk Patent ve Marka Kurumuna ait Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalar,

d) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre yapılacak engelli personel atamaları,

e) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeri personel atamaları,

f) Emniyet hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar,

g) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi ve geçici 16 ncı maddesi ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve geçici 15 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar,

ğ) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden; döner sermaye teşkilatında bulunan kadrolar hariç olmak üzere bakanlık ile bağlı kuruluşlarının veya aynı bakanlığa bağlı kuruluşların kendi aralarında yapacakları nakiller,

h) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak nakiller,

ı) Yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamalar,

i) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Eczacılıkta Uzmanlık

Eğitimi Yönetmeliği ve Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar,

j) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar,

k) 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolar, ilgili mevzuatı uyarınca atama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte ihdas olmuş sayılan kadrolar ile bakan müşaviri kadrolarına yapılacak atamalar,

l) 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi, 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun ek 1 inci maddesi, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası, 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığına nakil suretiyle yapılacak atamalar,

m) Milli Savunma Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar,

n) 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yükseköğretim birimlerini devreden üniversiteden söz konusu birimleri devralan üniversitenin memur kadrolarına yapılacak naklen atamalar,

atama sayısı sınırlamalarına tabi değildir.

(2) Yükseköğretim kurumlarında boş bulunan toplam 6.000 adet öğretim üyesi kadrosuna Yükseköğretim Kurulunca yapılacak dağılım çerçevesinde atama yapılabilir. Bu kadroların yüzde yirmisi Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen üniversiteler için kullanılır.

(3) Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, 2019 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar açıktan veya nakil suretiyle ilave atama yapılabilir.

(4) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının döner sermaye teşkilatlarından merkez ve taşra teşkilatlarına yapılacak atamalar atama sayısı sınırlamalarına tabidir.

MADDE 3- (1) 2019 yılında verilmiş bulunan açıktan ve naklen atama izinleri dahilinde 31/12/2019 tarihi itibarıyla;

a) Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kurum veya kuruluşa gönderilmiş bulunan,

b) Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

c) Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme

ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen, ve 2019 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemleri, 2019 yılında verilmiş bulunan

atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli listelerde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın 2020 yılında tamamlanabilecektir.

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri sebebiyle 31/12/2019 tarihi itibarıyla tamamlanamamış atama işlemleri, işlemin ait olduğu yıl atama izninden kullanılması kaydıyla 2020 yılında tamamlanabilecektir.

(3) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usül ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik verilmesi ve genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması amacıyla; verilen atama izin sayısının en fazla yüzde 2'si, daire başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalar için kullanılabilecektir. Atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda ise bu sayı 1 adet olarak uygulanacaktır.

MADDE 4- (1) Bu Karar 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere Karar tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

(1) SAYILI LİSTE

KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI

SIRA

NO

KURUM ADI

İZİN

VERİLEN

ATAMA

SAYISI

1

ANAYASA MAHKEMESİ

5

2

YARGITAY

5

3

DANIŞTAY

5

4

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

5

5

SAYIŞTAY

5

6

YÜKSEK SEÇİM KURULU

5

7

ADALET BAKANLIĞI

10

8

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

10

9

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

10

10

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

10

11

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

10

12

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

10

13

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

10

14

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

10

15

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

10

16

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

10

17

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

10

18

SAĞLIK BAKANLIĞI

10

19

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

10

20

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

10

21

TİCARET BAKANLIĞI

10

22

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

10

23

DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI

5

24

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

5

25

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

5

26

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

5

27

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI

5

28

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

5

29

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

3

30

TIKLAYIN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

5

31

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ

2

32

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

2

33

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

2

34

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

3

35

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

5

36

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI

2

37

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

38

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3

39

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

40

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3

41

DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ

3

42

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ

3

43

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

44

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ

3

45

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

5

46

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

47

HELAL AKREDİTASYON KURUMU

3

48

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

5

49

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

5

50

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

51

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ

3

52

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

53

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

54

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

55

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2

56

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

3

57

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

5

58

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

59

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

3

60

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

5

61

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

5

62

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

63

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

5

64

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

65

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

3

66

TÜRK DİL KURUMU

2

67

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI

5

68

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

5

69

TÜRK TARİH KURUMU

2

70

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3

71

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

5

72

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

5

73

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

3

74

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU

3

75

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

5

76

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

77

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU

3

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (1)
X 12 ay önce
Bu ne oluyor ?
-3
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?