Bu kapsamda, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, sağlık hizmeti ve diğer hizmet sınıflarından personel aranacak.

Başvurular, 2024 yılı için belirlenen başvuru ünvanları, branşlar ve birimler doğrultusunda gerçekleştirilecek. Başvurular, 02/01/2024 tarihinde saat 00:01'de başlayacak ve 22/01/2024 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Başvurular, 4924 sayılı yasaya veya herhangi bir sözleşmeye tabi olmayan personeli kapsayacaktır.

A. Genel Esaslar:

(1) Görevlendirilecek personelin taşıması gereken kriterler;

a) Aktif çalıştığı yerde ünvan ve branşında tek olmamak veya yeterli sayıda personel olması,

b) Özellikli birimler (Acil Servis, Yoğun Bakım, Diyaliz, Ameliyathane, Anestezi, Doğumhane vb.) için yapılacak görevlendirmelerde gerekli sertifika veya eğitim belgesine sahip olmak,

c) Başvurmuş olduğu ünvan/branşta fiilen en az üç yıl çalışıyor olmak (Aşçı kadrosu hariç),

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A maddesi kapsamında görev yapıyor olmak,

d) Talep toplanılan yıl içinde, Acil Servis, Yoğun Bakım, Diyaliz, Ameliyathane, Anestezi, Doğumhane vb. gibi özellikli birimlerde çalışan personelin 40 yaşını, diğer birimler için 45 yaşını doldurmamış olmak (Aşçı kadrosu hariç),

Sağlık Personeli Alımında Son Dakika.. Alım sayısı düştü.. Sağlık Personeli Alımında Son Dakika.. Alım sayısı düştü..

e) İlan metninde belirtilecek diğer müracaat şartlarını taşımaları gerekmektedir.

(2) Görevlendirmeler için başvuranlar arasından kriterlere uygun personel bulunamaması durumunda, KHGM tarafından re’sen tespit edilen personel arasından komisyonca uygun görülenlerin görevlendirmesi yapılır.

(3) Gerekli görülmesi halinde komisyon marifetiyle ve komisyonca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin mülakat yapılabilir.

B. Başvuru Esasları:

(1) Yurt dışı sağlık tesislerinde görevlendirme yapılmasına ilişkin ilan ve diğer duyurular Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün https://khgm.saglik.gov.tr/ adresinden yapılır.

(2) Müracaatlar ilan metninde belirlenen usul ve esaslara göre Başvuru için kullanılacak https://yurtdisihastanelerbasvuru.saglik.gov.tr/internet adresi üzerinden yapılır.

(3) Görev almak isteyen personel, https://yurtdisihastanelerbasvuru.saglik.gov.tr/internet adresinde yer alan “Yurt Dışı Sağlık Tesislerinde Görev Talep Formu ’nu, görev yaptığı kurumun en üst amirine onaylatır. Onaylatılan evrak elektronik ortama “pdf” formatında aktarılarak, başvuru sistemine yüklenmesiyle başvuru kesinleştirilir.

(4) Başvurusunu belirtilen süre içinde yapmış personelin herhangi bir sebeple beyan ettiği bilgi/belgelerde güncelleme yapması durumunda “Yurt Dışı Sağlık Tesislerinde Görev Talep Formu ’nu, görev yaptığı kurumun en üst amirine onaylatması ve sisteme yeniden yüklemesi gerekmektedir.

(5) Başvuru dönemleri KHGM tarafından ilan edilir. Başvuru dönemleri dışında yapılan (Yöneticiler, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi hariç) müracaatlar ile duyuru metninde belirtilen usul ve esaslara uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(6) Daha önce farklı görevler ile yurt dışında bulunup, görevini yerine getirmeme, disiplinsizlik, devleti temsil edememe gibi nedenlerle görevi sonlandırılan personel herhangi bir görev/ünvan ayrımına bakılmaksızın yeniden görevlendirilemez.

 (7)Usule uygun başvurular gerekli ön çalışma yapıldıktan sonra Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

(8) Başvurular yukarıda belirtilen internet adresi aracılığıyla yapılacağından, personele tanımlanmış kurumsal e-posta (……[email protected]) adresinin aktif olması gerekmektedir.

(9)Yayımlanan internet adresinde “Kullanıcı Kılavuzu” bulunmakta olup, müracaatta bulunacakların bu kılavuzu inceledikten sonra başvuru yapmaları gerekmektedir.

(10)Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti, Nijer Cumhuriyeti, Arnavutluk Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti’nde görev yapmamış ancak; Suriye Bölgesi, Hac görevlendirmesi vb. gibi diğer yurt dışı görevi bulunan personel tercih bölümünde görevlendirilmedim beyanını işaretlemelidir.

(11) Başvuru şartlarını taşımadığı halde müracaat edenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

(12) Başvuru esnasında personelin tecrübe ve başvuru yaptığı birimler hakkında yanlış beyanda bulunması nedeniyle oluşabilecek kamu zararı kişiye rücu edilebilecektir.

(13) Yapılan müracaatlar, bir sonraki açılacak başvurunun tasnif işlemleri sonuçlanıncaya kadar geçerlidir.

(14)Yurt dışı görevlerde fazla mesai yapan personele mevzuat gereği ek bir ödeme yapılamamaktadır.

 C. Görevlendirme Süreleri

(1) Görevlendirme süreleri; sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda sağlık tesisi ve unvan/branş/birim bazında, sağlık hizmet sunumunu kesintiye uğratmayacak şekilde ilgili ülke vize uygulamalarına dikkat edilerek, uygun periyotlarda alınacak görev onayı ile belirlenir. İlgili ülke için Komisyonun uygun görmesi halinde yönetici,uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibiolarak görevlendirilmiş personelin görev süreleri dönem ve süre şartı aranmaksızın uzatılabilir.

(2) Daha önce yurt dışı sağlık tesislerinde görev yapmış uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi dışındaki personel için yeniden görevlendirme yapılmaz. Ancak komisyonca bilgi ve tecrübesinden faydalanılacağına karar verilen personel, Bakanlıkça yeni açılan sağlık tesislerinin kurucu ekibinde görevlendirilebilir.

Yurt Dışı Sağlık Tesislerinde Personel Görevlendirilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

YURT DIŞI SAĞLIK TESİSLERİ ÜNVAN BRANŞ DAĞILIM CETVELİ.xlsx

İletişim:[email protected]

Editör: Serap