Sayıştay 1. Dairesi 25.11.2021 tarihli kararı ile görevde yükselme sınavına tabi kadrolara sınavsız atama ile ilgili önemli bir karara imza attı. Bu karar sonrasında bu tür atamalarda imzası olanların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Daire başkanı kadrosunda bir gün kaldı

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan …’nın görevde yükselme sınavına tabi olmayan Daire Başkanı kadrosuna atandığı, bu kadroda 1 gün süre ile görev yaptıktan sonra görevde yükselme sınavına tabi olan şube müdürü kadrosuna atandığı anlaşılmıştır.

04.07.2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde; “Bu Yönetmelik, il özel idareleri, belediyeler ve bu idarelerin bağllı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapan memurlardan, 5’inci maddede sayılan kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.”denilmiş, 5’inci maddesinde ise “Yönetim Hizmetleri Grubu”nda yer alan Müdür ve Şube Müdürü kadrolarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi olduğu belirtilmiştir. Yönetmeliğin “Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 6’ncı maddesinde, görevde yükselme sınavında başarılı olmak şartı ilk şart olarak sayılmıştır.

Aynı Yönetmeliğin “Hizmet grupları arasında geçişler” başlıklı 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde;

“Bu Yönetmelik kapsamı dışında bulunan daha üst görevlerde, en az altı ay süreyle çalışmış olanlar, aranan şartları taşımaları kaydıyla, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “yönetim”, “araştırma, planlama ve savunma hizmetleri” hizmetleri gruplarında gösterilen kadrolara sınavsız atanabilir. Bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara sınavsız atanmak için altı ay çalışmış olmak şartı aranmaz.” denilmektedir.

Buna göre, Daire Başkanı kadrosunda en az altı ay süre ile çalışanların, Yönetmeliğin 5’inci maddesinde yönetim hizmetleri grubunda sayılan müdür ve şube müdürü kadrolarına, bu kadrolar için aranan özel şartları taşımaları kaydıyla sınav şartı olmadan atanmaları mümkündür.

En az 6 ay daire başkanı olarak görev yapmak gerekir

…, Daire Başkanı kadrosuna … tarihinde atanmış, bu kadroda 1 gün süre ile çalıştıktan sonra şube müdürü kadrosuna atanmıştır. Yönetmeliğin yukarıda anılan 20’nci maddesi gereğince an az 6 ay süre ile Daire Başkanı olarak görev yapmamış olduğu halde şube müdürü olarak atanan ilgiliye, işgal ettiği kadro ile atandığı şube müdürü kadrosuna ait maaş farkının ödenmesi nedeniyle kamu zararı oluşmuştur.

Üst Yönetici …, Şube Müdürü kadrosuna atanmak için gerekli olan 6 ay süre ile Daire Başkanı olarak görev yapma şartını taşımamasına rağmen …’nın bu kadroya asaleten atamasını gerçekleştirdiğinden ve ödemelerin dayanağı yapılan bu atama işlemi olduğundan, söz konusu atama sonucunda ortaya çıkan kamu zararından tek başına sorumludur.

Bu itibarla;

Harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri ile atama işleminin onaya sunulması sürecinde imzası bulunan diğer kamu görevlilerinin sorumluluğunun bulunmadığına,

Ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilen … TL kamu zararının söz konusu atamayı yapan Üst Yönetici …’ye tek başına, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine,

Anılan Kanunun 55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle karar verildi.

İlave Görüş:

Üye …’ün sorumluluk yönünden ilave görüşü:

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Daire Başkanı olarak 6 ay süre ile görev yapan personel, şube müdürü kadrosuna görevde yükselme sınavına tabi olmadan atanabilecektir. Ancak Daire Başkanı olarak atanan ilgilinin 1 gün süre ile görev yaptıktan sonra şube müdürü kadrosuna atandığı görülmektedir. Anılan Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak gerçekleşen atama sonucu yapılan ödemelerden kaynaklanan kamu zararından, birbirini takip eden bu atama işlemlerinin her ikisini de gerçekleştiren üst yöneticilerin sorumlu tutulması gerekmektedir. Bu nedenle ilgilinin Daire Başkanı olarak atamasını gerçekleştiren Üst Yöneticinin de sorumluluğa dahil edilmesi gerekmektedir.

Üye …’nın sorumluluk yönünden ilave görüşü:

İlgilinin 6 ay süre ile daire başkanı olarak görev yapmadan şube müdürlüğüne atanması, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirilmiştir. Mevzuata aykırı olan atama işlemi sonucunda ilgili personele şube müdürü kadrosuna ait maaş farkları ödenmeye devam edilmesi nedeniyle oluşan kamu zararından, mevzuata aykırı atama işlemini düzeltmeyen, ödemelerin yapıldığı tarih itibariyle görevli üst yöneticinin de sorumlu tutulması gerekmektedir.