Bakanlık 3+1 45/A Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçiş Yazısını Yayınladı!

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesine tabi sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanması konulu Genel Müdür Mehmet İSLAMOĞLU imzalı yazı yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı 22.05.2020, 01:29 13.06.2020, 00:08 Güler Sağlam
Bakanlık 3+1 45/A Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçiş Yazısını Yayınladı!

ÇKYS Yardım Kılavuzu ile ebraber 81 İl Valiliğine gönderilen yazıda;

663 sayılı sağlık alanında bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnamenin "sözleşmeli sağlık personeli istihdamı" başlıklı 45/A maddesinin dördüncü fıkrasında "sözleşmeli sağlık personelinden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır bu kadrolara atananlar aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz" hükmü ile 5 fıkrasında bu madde hükümlerine göre kadrolarına atananların 657'li sayılı kanunun 4. Maddesinin b Bendi uyarınca sözleşmeli pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine tespitinde değerlendirilir hükümleri yer almaktadır.

Bakanlık 3+1 45/A Sözleşmeli Personeli Kadroya Geçirdi! haberi için tıklayınız

Mezkur hükümler çerçevesinde yapılacak iş ve işlemlerin herhangi bir aksamaya meydan verilmeden sorunsuz bir şekilde yürütülmesini teminen Müdürlüğünüzce aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem tesis edilecektir. denilerek;

1- Kadrolu atanmalarına esas olarak;

a) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre çalışanlardan 3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamında kadrolu olarak atanma talebine dair dilekçeleri ile birlikte diploma veya geçici mezuniyet belgesi (İl Sağlık müdürlüğünce aslı'nın görülmesine müteakip onaylı (arkalı-önlü) örneği gönderilecektir.) (sözleşmeli olarak atanmasına esas mezuniyet belgesi), görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu) ve askerlik durum belgesi alınacaktır.

b) Alınan dilekçe ve belgeler, ünvan ve branş bazında ayrı ayrı ilgili Başkanlığa hitaplı listeler halinde hazırlanarak her ayın ilk haftası Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilecektir.

c) Personelin taleplerinin ÇKYS/İKYS sistemine (45/A sözleşmeli - 657 ye geçiş işlemleri) girişlerine ilişkin kılavuz yazımız ekinde gönderilmektedir. Anılan sisteme İliniz tarafından girilmeyen taleplere Bakanlığımızca işlem tesis edilmeyecektir.

ç) Personelin sözleşmeli olarak ilk göreve başlama tarihi ÇKYS/İKYS'den iliniz tarafından kontrol edilecektir.

d) Personelin sözleşmeli olarak atanmadan önce veya görevde iken askerlikte geçen sürelerin başlama (sevk) ve bitiş (terhis) tarihleri İliniz tarafından ÇKYS/İKYS'ye girilecektir.

TIKLAYIN

e) Kadroya atanma talebinde bulunanların durumları ve belgelerinin incelenmesini müteakip Bakanlığımızca kadroya atama işlemleri yapılacaktır.

2- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre sözleşmeli olarak atanmasına esas teşkil eden KPSS sınavına müracaat tarihinden kadroya atanacağı tarihe kadar, başka bir bölüm veya programdan mezuniyeti varsa, personelin öğrenim bilgileri ve mezuniyet tarihleri ÇKYS/İKYS kayıtlarına İliniz tarafından işlenecektir. Birden fazla öğrenim durumu olanların intibakları atama kararlarının yapılmasını müteakip bilahare yapılacaktır.

3- Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında geçen diğer hizmetlerin birleştirme ve değerlendirme işlemleri, personelin kadrolu olarak göreve başladıktan sonra personelin talebine istinaden Genel Müdürlüğümüzce istenecek belgelere göre bilahare yapılacaktır.

4- Personelin kadrolu göreve başlamaya ilişkin tebliğ tebellüğ işlemleri, görev yaptığı sağlık tesisinin amirleri tarafından yapılacak ve ayrılış başlayış tarihleri (atama işlemi gerçekleştirilen personelin sözleşmeden ayrılış tarihini takip eden ayın 14'ü, kadroya başlayış tarihinin ise ayın 15'i olacak şekilde) ÇKYS/İKYS 'ye işlenecek olup tebliğ tebellüğ belgesinin bir sureti personel özlük dosyasına konulacaktır.

5- Kadrolu ataması yapılan personele tebliğ-tebellüğ yapmasına engel yasal mazeret (askerlik,, sağlık raporu vb.) bulunması halinde, tebliğ-tebellüğü işlemi yasal mazeretinin bitiminde (sözleşmeden ayrılış tarihini takip eden ayın 14'ü, kadroya başlayış tarihinin ise ayın 15'i olacak şekilde) yapılacaktır.

6- Talepleri doğrultusunda kadroya ataması yapılanların, kadrolu atanmaktan vazgeçerek atama kararını tebellüğ etmeyenlerden atama kararının iptali için dilekçe alınarakİ Genel Müdürlüğümüze gönderilmesinin sağlanması ile sözleşmeliden kadroya atanmak istemeyenlerin sözleşmeli olarak görevlerine devam etmeleri sağlanacaktır.

7- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanması yapılan personelin özlük dosyaları göreve başlamalarına müteakip ivedilikle Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

Bilgilerinizi, ilgili personele duyurulması ve gereğini rica ederim.

Mehmet İSLAMOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür

Kaynak: SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER
Yorumlar (1)
Yiğit türk 7 ay önce
Bu zor günlerde zamanlarda hastanelerde yurtlarda emniyet birimlerinde ailesinin çocuklarının eşlerinin sağlıklarını hayatlarını tehlikeye atarak sürekli çalışan typ personelleri kadro daimi iş bekliyor
7
açık
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?