SAĞLIK BAKANLIĞI EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

1. Birinci basamak ile ikinci ve üçüncü basamak için ayrı ayrı olan yönetmelikler tek çatı altında toplanmıştır. Sözleşmeli yöneticiler ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü yönetmelik kapsamında değildir.
2. Yönetmelik Haziran ayında 209 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler esas alınarak hazırlanmış, tavan oranları buna göre artırılmıştır.
3. Yönetmelik ile sabit ek ödemenin dışında temel ödeme, taban ödeme ve teşvik ödemesi kavramları getirilmiştir. Bundan böyle sabit ek ödeme+performans terimleri yerine bu yeni kavramlar kullanılacaktır.
4. Sabit döner sermayelerin mahsuplaşma durumu fiilen etkisiz hale getirilmiştir. Bu durum çalışan lehine önemli bir düzenlemedir.
5. Temel ek ödeme; sabit ödeme ile taban ödeme toplamından oluşmaktadır.
6. Taban ödeme; personelin ödüllendirilerek motivasyonun artırılması amacıyla yapılan ödemedir. Yönetmelik ekinde yer alan Ek-3A sayılı tabloda belirtilen katsayılar üzerinden hesaplanarak ödenecektir. Taban katsayısı en yüksek devlet memuru aylığına endekslenmiştir. Her 6 ayda bir artacaktır.
7. Taban ödeme disiplin cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, aylıktan kesme cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, kademe ilerlemesi cezası alanlara üç ek ödeme dönemi süresince yapılmayacaktır.
8. Birinci basamak için teşvik ödemesi olmayacak, taban ödeme üzerinden negatif performans uygulaması olacaktır. Taban ödeme hedefi yerine getirme durumuna göre 0,50 ila 1 katsayısı ile çarpılarak belirlenecektir. Hedefler yayınlanıncaya kadar 0,75 ile çarpılacaktır.
9.  Teşvik ek ödemesi; personelin görev yaptığı sağlık tesisinde hizmete katkısı ve verimliliği ile finansal sürdürülebilirliği sağlama, hizmetin kalitesi, çalışan ve hasta memnuniyeti gibi kriterler göz önüne alınarak mesai içi ve mesai dışı çalışmalarına karşılık olarak döner sermayeden personele yapılacak ödemedir. Teşvik ek ödemesinin hesaplanması ve uygulamasında Sağlık Bakanlığı geniş yetki sahibi olmuştur.
10. Tüm çalışanlar; ülke, bölge, hastane grupları, hastane tahakkukları, maliyet, verimlilik ve hasta memnuniyetine göre teşvik ödemesi alabilecektir. Bu miktarın hekim ve hekim dışına verilecek oranı bakanlıkça belirlenecek ve İlk defa hekim hekim dışı için farklı dağıtım oranı (iki ayrı havuz) söz konusu olabilecektir.
11. Ham puan ve teşvik puanı belirlenirken 2. Basamak hastanelerde formülasyona bireysel hedef katsayısı, hizmet etkinlik katsayısı ve hizmet verimlilik katsayısı eklenmiştir.
12.  Teşvik ek ödemesi tutarı ile temel ek ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.
13. Yılda 7 günü geçmeyen hastalık rapor süreleri, hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri, yılda en fazla iki defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili yurt içi kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personelin bir yılda toplam 10 günü geçmeyen süreleri çalışılmış gün kabul edilecek ve kesinti yapılmayacaktır.
14. İnceleme heyeti tarafından tabip ve diş tabiplerinin mevzuata ve gerçeğe aykırılığı tespit edilen tıbbi işlemleri için personel Başhekim tarafından yazı ile ikaz edilecektir. Personel bu ikaz işlemine karşı 5 gün içerisinde itiraz edebilecek ve bu itiraz kurulda tekrar görüşülerek 5 gün içinde karar kesinleştirilebilecektir. Benzer işlemlerde mevzuata ve gerçeğe aykırılığı konusunda ikiden fazla ikaz edilen personel hakkında idari soruşturma açılacaktır.
15. Önceki Yönetmelikte ödüllendirme amacıyla verilen %20 ek puanın belirlenmesinde başhekimin teklifi üzerine döner sermaye komisyonunun oy çokluğu ile karar alması gerekiyordu. Yeni Yönetmelik ile ödüllendirilecek personel ilgili yöneticinin teklifi üzerine başhekim tarafından belirlenecektir.
16. Afet ve acil durumlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonlarda alınan sağlık tedbirleri kapsamında kurulan seyyar hastanelere görevlendirilen personele, görevlendirme öncesi aldığı aylık ek ödeme tutarları da gözetilerek kadrosunun bulunduğu sağlık tesisi puan ortalamasının iki katını geçmeyecek şekilde ek ödeme yapılabilecektir.
17. Kadın doğum uzmanları ve asistanları ile ebelere normal doğumu teşvik amacıyla, sağlık tesisi puan ortalamasına kadar normal doğum teşvik ek puanı verilebilecektir.
18. Uzman tabiplerin hizmet alanı-kadro unvan katsayısı (HAKUK) 3 yan dal uzmanlarının ise 3,3 olmuş olup eskiye göre ortalamada  %10 artış yapılmıştır.
19. Acil servis gibi yerlerde çalışan Pratisyenlerin HAKUK’larında %20 artış yapılmıştır.
20. Sorumlu hemşirelerin HAKUK’larına 0,10 ek puan eklenecek. Bunlar personelin %5 ni geçemez.
21. Sertifikalı personel sertifikasına uygun bir yerde çalışırsa HAKUK’larına  0,10  ek puan eklenecektir.
22. Taban ödeme 112 de çalışan tabipler için %10 hekim dışı sağlık personeli için %40 artırımlı uygulanacaktır.
23. HAKUK’ları %50 artırmaya, artırımlı puanları %50 artırmaya veya azaltmaya performans puan hesabındaki katsayı ve oranları %50 oranında azaltmaya veya 1 katına kadar artırmaya Bakanlık yetkilidir. Bakanlık hesaplamalara göre bu katsayı ve oranlarla oynayabilecektir.