PERSONEL SAĞLIĞIN Whatsapp Haber Kanalı İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

Sağlık Personeli Tayin Rehberi | Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine Göre Tayin Hakları Neler? Hangi Durumlarda Sağlıkçılar Tayin İsteyebilir?

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sürecinin başlamasına sayılı günler kalan internette yoğun olarak aratılan konu atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre sağlık personelinin tayin hakları oldu. Sitemize bir çok ziyaretçimiz Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu hakkında sorular yöneltirken, çoğunlukla merak edilen konu sağlık personelinin tayin haklarının ne olduğu oldu.

Mevzuat 24.06.2021, 01:55 01.01.2022, 09:04 Güler Sağlam
Sağlık Personeli Tayin Rehberi | Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine Göre Tayin Hakları Neler? Hangi Durumlarda Sağlıkçılar Tayin İsteyebilir?

Atama ve yer değiştirme yönetmeliği kapsamında yapılan

  • Yeniden atama
  • İsteğe bağlı yer değiştirme
  • Eşin vefat etmesi durumunda tayin
  • Eşinden boşanan sağlık personelinin tayini
  • Öğrenim durumuna göre tayin
  • Sağlık mazeretine bağlı tayin hakları
  • Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği
  • Eşlerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışması halinde
  • Can güvenliği durumunda tayin

gibi bir çok başlıkta sağlık personelinin tayin haklarını haberimizde derledik.

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME HAKLARI (KADROLU PERSONEL)

YENİDEN ATAMA (md. 15)

Devlet memurlarından sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında olup da istifa etmiş olanlar, istifa sonrası kurası ile Bakanlık kadrolarında yeniden göreve başlatılabilirler.

İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME (md. 16)

1. İller arası atama dönemleri Ocak ve Haziran ayıdır.

2. Aşağıdaki hallerde döneme bağlı olmaksızın atama yapılabilir.

a) Eşinin, çocuklarının, annesinin, babasının veya kardeşlerinden birinin ağır engelli olduğunu belgelendirenler engelli yakınının ikamet ettiği yere, kendisinin engelli olduğunu belgelendirenler ise talep ettiği yere atanabilir.

b) Eşinin vefatından itibaren bir yıl içinde talep ettiği yere atanabilir.

c) Eşinden boşanması halinde anne, baba, kardeş veya reşit çocuklarının boşanma tarihinden önce ikamet ettiği ile veya D ve C hizmet grubu illerden birine ya da halen görev yaptığı yer esas alınarak alt bölgeye boşanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde atanabilir.

ç) Eşinin zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılması halinde bir yıl içinde eşinin ikamet ettiği yere atanabilir.

d) Eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birisinin terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olması veya çalışamayacak derecede mâlûl ya da mâlûl olup da çalışabilir durumda olması ile bu durumdaki kamu görevlisi olması durumunda talep ettiği yere atanabilir.

e) Başka bir ildeki aile hekimliği pozisyonuna yerleşip fiilen iki yıl görev yapması ve sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi ve talebi halinde sözleşmesinin feshedildiği yere atanabilir.

f) Kadroları Bakanlıkta olup diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapanlar, ilgili uzmanlık eğitimi giriş sınavı sonucunda yerleştirildiği eğitim kurumunun bulunduğu ildeki Bakanlık kadrosuna atanabilir.

g) Sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık örgün öğrenim gördüğünü belgelendirmesi hâlinde (Stratejik personel hariç), öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere atanabilir.

* Devlet hizmeti yükümlüsü iken eşi vefat eden, eşinden boşanan veya eşinin emekliye ayrılması nedeniyle atanma talep edenlerin Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin bitimine müteakip en geç iki ay içerisinde yapılması halinde bir yıllık süre şartı aranmaz.

SAĞLIK MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ (md. 19)

Kendisinin, eşinin, annesinin, babasının, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığı nedeniyle sağlık mazeretinden dolayı tayin talep edebilirler.

AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ (md. 20)

1. Eşlerin ikisinin de Sağlık Bakanlığı’nda kamu personeli olması hâlinde;

a) Astlık üstlük sıralaması esas alınarak astın görev yeri üste bağlı olarak değiştirilir.

b) Her iki eşin aynı sıralama grubunda yer alması halinde aile birliğinin D veya C hizmet grubu bir ilde sağlanması esastır.

c) Döneme bağlı kalmaksızın yapılan kurum içi yer değişikliği, sağlık mazereti, can güvenliği, hizmet gereği ve çalışma süresine bağlı olarak atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde D veya C hizmet grubu şartı aranmaz.

İller arası atama döneminde atanan personelin eşinin tayin talebinde, bir yıl içerisinde, PDC’nin uygun olması halinde astlık üstlük sıralaması ile D veya C hizmet grubu şartı aranmaz.

2. Eşlerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışması halinde;

a) Varsa eşinin kurumuyla yapılan protokol hükümleri uygulanır.

b) Eşleri, mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri sınıflarından birinde görev yapanlar ile hâkim, savcı veya Türk Silahlı kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya uzman er olarak görev yapan personelin eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır.

c) Yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır (Stratejik personel hariç). Aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanır. Atama talebinde bulunan personelin bulunduğu yerde, eşinin görev yaptığı kurumun teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkânının olmaması halinde aile birliği sağlanır. 

3. Eşi, uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görmekte olanların yer değiştirme taleplerinde astlık üstlük, bölge ve hizmet grubu şartı aranmaz. Ancak, başvuru tarihi itibariyle eşinin kalan uzmanlık eğitim süresinin altı aydan fazla olması zorunludur.

4. Personelin, milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşinin bulunduğu yere yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

5. Kamu görevlisi olmayan eşinin yanına atanabilmek için, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son 4 yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle çalışıyor olması gerekir.
Stratejik personel bakımından son 5 yıl içerisinde 1440 gün olarak uygulanır ve Devlet hizmeti yükümlülüğü süresince ataması yapılmaz.

* Sağlık, aile birliği ve öğrenim durumu mazereti gereği atananların, atandığı yerde fiilen beş yıl çalışması hâlinde, mazeretlerinin devam ettiğini bildirme yükümlüğü ortadan kalkar.

CAN GÜVENLİĞİ MAZERETİ VE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA YER DEĞİŞİKLİĞİ (md. 21)

1. Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını adlî veya mülkî idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirenler, standardın uygun olması halinde talep ettiği yere atanabilir.

2. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun gereği hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar, standardın uygun olması halinde talep ettiği yere atanabilir.

3. Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hâl ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi durumlarda, yer değişikliği işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

4. Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları, maddî ve manevi zarara uğrayanlar afetin meydana geldiği tarihten itibaren altı ay içinde, talepleri doğrultusunda bir defaya mahsus olmak üzere standardın uygun olması hâlinde atanabilirler.

SINIF VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE ATAMA (md. 22)

1. Görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

2. Uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini yapmakta iken eğitimlerini tamamlamadan ayrılacak olanlar D ve C hizmet grubu illere tercihlerine göre atanırlar. Devlet hizmeti yükümlüsü olan personel; eski görev yerine, eski görev yeri bulunmayanlar ise tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanırlar.

3. Eğitim görevlisi ve başasistanlık görevlerini en az iki yıl sürdürenlerden uzman tabip olarak atanmak isteyenler PDC’nin uygun olması halinde bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlık kadrolarından istedikleri yere her zaman atanabilirler.

ÜST HİZMET BÖLGELERİNDEN ALT HİZMET BÖLGELERİNE VE BÖLGE İÇİ ATAMA (md. 26)

1. Üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine veya aynı hizmet bölgesi içindeki alt hizmet grubu illerine, PDC’nin uygun olması durumunda, talep üzerine atama yapılabilir.

İlgililerin alt bölgeye atanma talebinde bulunabilmesi için, atandığı tarihten itibaren fiilen bir yıl çalışmış olması şarttır.

2. Kendi unvan ve branşında A hizmet grubunda olmak şartıyla Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapan personel doluluk oranı daha düşük olan A hizmet grubu illere, PDC’nin uygun olması halinde her zaman atanabilir.

3. İl merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere, PDC ve kadronun uygun olması hâllerinde, atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir.

4. Öğrenim durumu ve eş durumu nedeniyle atanmış olup da fiilen beş yıllık süreyi tamamlamamış olanlar talebi halinde bir defaya mahsus olmak üzere eski görev yerine veya eski görev yeri esas alınarak alt bölgeye atanabilir.

KARŞILIKLI YER DEĞİŞTİRME (md. 29)

Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta olanlar standardın uygun olması hâlinde karşılıklı olarak yer değiştirebilir.

ÇALIŞMA SÜRESİNE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ (md. 31/A)

1. PDC’nin uygun olması halinde; 

a) 6 ncı hizmet bölgesinde son atandıkları tarihten itibaren;

1) 2 yıl görev yapanlar 6 ve 5 inci hizmet bölgesinin,
2) 3 yıl görev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,
3) 4 yıl görev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,
4) 6 yıl görev yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,
5) 8 yıl görev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,

b) 5 inci hizmet bölgesinde son atandıkları tarihten itibaren;

1) 4 yıl görev yapanlar 5 ve 4 üncü hizmet bölgesinin,
2) 5 yıl görev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,
3) 7 yıl görev yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,
4) 9 yıl görev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,

C ve D hizmet grubu illerine hizmet puanı ve döneme bağlı kalmaksızın atanabilirler. Ancak yukarıdaki hizmet bölgelerinde belirlenen süreden bir yıl fazla süre ile görev yapanlar A ve B hizmet grubu illere de atanabilirler.

Kaynak: SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER
Yorumlar (2)
Seher 5 ay önce
Yıl içinde il içi tayin yaptıran personel il dışı tayın hakkı kaybolurmu
erkan cam 4 ay önce
üniversite hastanesindeki sağlık çalışanları için atama yer değiştirme komuları nasıl acaba?
26
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?