Enjeksiyon Uygulamalarında Yazılı Onam Alınıp Alınmayacağı ve Doğacak Tazminatlarda Personelin Yükümlülüğü Hakkında Bakanlığın Görüş Yazısı

Enjeksiyon Uygulamalarında Yazılı Onam Alınıp Alınmayacağı ve Doğacak Tazminatlarda sağlık Personelinden tanzimi konularında Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan görüş yazısının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mevzuat 14.06.2020, 16:12 14.06.2020, 16:35
Enjeksiyon Uygulamalarında Yazılı Onam Alınıp Alınmayacağı ve Doğacak Tazminatlarda Personelin Yükümlülüğü Hakkında Bakanlığın Görüş Yazısı

Sağlık Bakanlığı tarafından enjeksiyon uygulamalarında yazılı onam alınmaması ile ilgili yayınlanan 2019/11 sayılı Enjeksiyon Uygulamaları Hakkında Genelgeye bulunuyor. Sağlık personelinin bu Genelgeye istinaden enjeksiyon uygulamaları sonrasında herhangi bir hukuki süreçte, sürecin kaybedilmesi durumunda Sağlık Bakanlığının davada kaybedilen tazminatı rücu etmeyeceği anlamının taşıyıp taşımadığı, Genelge’ye istinaden enjeksiyon uygulamaları sebebiyle açılan dava sonucu, ödenen tazminatın rücu edilmemesinin istenmesi halinde Sağlık Bakanlığının bir sorumluluğu doğup doğmayacağı hususlarında SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE hitaplı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir görüş yazısı çıkarttı.

Hizmet kusuru sebebiyle sAĞLIK bAKANLIĞI aleyhine açılan davalar neticesinde, idare tarafından ödenmek zorunda kalınan meblağın tahsili hususunda, Anayasa’nın 129 uncu, 657 sayılı Kanun’un 13 üncü ve 6098 sayılı Kanun’un genel hükümleri uyarınca, görevlerini yerine getirirken kusurlu davranan kamu görevlilerine, kusurları oranında rücu hakkının bulunduğu tereddütsüzdür açıklamasına yer verilirken, 

Enjeksiyon uygulaması sonrasında siyatik sinir yaralanmasının bir komplikasyon olduğu kabul edilmekte ve bu sebeple açılan tam yargı davaları Bakanlığımız lehine sonuçlanmakta ise de, bilâhare Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Devletimiz aleyhine verdiği kararlardaki tespitler gerekçe gösterilerek Danıştayca Bakanlığımız aleyhine bozulmuş ve bu bozma kararına uyularak ilk derece mahkemelerince davalar yeniden görülmüş; (Adlî Tıp Kurumunun hatalı tıbbî uygulama bulunmadığı yönündeki raporlarına rağmen) salt enjeksiyon yapılmadan önce bilgilendirilmiş onamın alınmamış olmasına binaen Bakanlığımız aleyhine tazminat ödenmesine hükmedilmeye başlanılmıştır denildi.

Gerek Anayasa Mahkemesince verilen bireysel başvuru kararlarında, gerekse idarî yargı kararlarında yapılan tıbbî uygulamanın sonuçları ve olası komplikasyonları hakkında hastanın rızasının alındığının ispatlanamaması, ara kararı ile talep edilmesine rağmen Bakanlığımızca dosyaya belge sunulamaması sebebiyle manevi tazminat talepleri kısmen kabul edilmektedir.

Dolayısıyla enjeksiyon uygulamalarından kaynaklanan tazminat davalarında, sağlık kurumlarınca kişilerin şifahi olarak bilgilendirildiği ve rızası alınarak enjeksiyon yapıldığı yönündeki açıklamalar yargı mercilerince kabul görmemekte ve mutlaka ispatlayıcı belge aranmaktadır.

İdarenin-sağlık kurumunun hizmetin gereği gibi verildiğini ve herhangi bir hizmet kusuru bulunmadığına dair “ispat yükümlüğü” çerçevesinde, bu yükümlülüğünü yerine getirememesinden dolayı, idarenin kusurlu olduğu kanaatine varılarak tazminata hükmedildiği görülmektedir.

Yargıtay: Enjeksiyon Yaparken de Hastadan Onam Alınmak Zorunda! haberi için tıklayınız

TIKLAYIN

Bu durumda,

1-Her ne kadar mevzuatta büyük cerrahi ameliyeler dışında rızanın yazılı olarak alınacağına ilişkin bir hükme yer verilmemiş ve Genel Müdürlüklerince de 10.06.2019 tarihli ve 2019/11 sayılı Genelge bu çerçevede düzenlenmiş ise de, yargı kararları esas alınarak- enjeksiyon ve damar yolu açma gibi küçük tıbbi ameliyeler de dahil- bütün tıbbî işlemler için ilgililerin bilgilendirilmiş yazılı onamlarının alınmasının isbat bakımından uygun olacağı; 

2- Mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde, enjeksiyon uygulamalarından kaynaklı tazminat davalarında, ödenen tazminatın rücuen tazmini için dava açılması gerektiği, zira, enjeksiyon uygulamasında rızayı almayan veya bunu belgeleyemeyen personelin rücuan sorumlu olup olmadığının tespitinin, açılacak rücu davasında yargı merciince yapılmasının uygun olacağı;

Değerlendirilmektedir.

Bilgilerine arz ederim.
Av. Adem KESKİN
Genel Müdür

Yorumlar (0)
26
açık
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?