Memur, bir yıl içinde tek bir hekimden en fazla kaç gün rapor alabilir?

Memurun yıllık rapor hakkı, 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasını kapsar. Bu süre içerisinde tek bir hekimden en fazla 40 gün rapor alabilir. 1 Ocak tarihinden itibaren yeni bir rapor hakkı başlar.

Bir tek hekim raporu en fazla kaç gün olabilir?

Bir tek hekim raporuyla memura bir defada en fazla 10 gün rapor verilebilir. Eğer raporda kontrol muayenesi öngörülüyorsa, kontrol muayenesi sonrasında hekim tarafından en fazla 10 gün daha rapor verilebilir.

Memur, il dışından aldığı raporları kullanabilir mi?

Mesai gününde memuriyet mahallinin dışından, yani il dışından alınan hastalık raporları genellikle geçerli değildir. Ancak geçici görev veya kanuni izinlerin kullanılması durumuyla acil vakalarda il dışından rapor alınabilir. Bu durumlar dışında genellikle il dışından alınan raporlar geçerli sayılmaz.

Rapor alan memur, rapor süresince şehir dışına çıkabilir mi?

Sağlık raporu alan memurun, mevzuat açısından şehir dışına çıkmasında bir engel yoktur. Ancak rapor süresini dinlenme ve iyileşme amacıyla değerlendirmesi önemlidir. Ayrıca, raporda belirtilen hususlara aykırı davranmak, disiplin cezasına neden olabilecek durumları ortaya çıkarabilir.

Memur raporluyken tebligat yapılır mı?

Memurun izinli veya raporlu olması, tebligata engel teşkil etmez. Ancak tebligat süreleri, izin veya rapor süresinin bitiminden itibaren başlar.

Sağlık ocağı veya özel hastane raporu alınabilir mi?

Memurların hastalık raporları, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde tedavi gördükleri kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmelidir. Sağlık ocağı veya özel hastaneler de rapor verebilir. Tek hekim raporuyla 10 güne kadar istirahat verilebilir. Kontrol muayenesi belirtilmişse toplamda 20 günü geçemez.

Özel Hastaneler İstirahat Raporunda Ne Kadar Süre Verebilir?

Özel hastaneler, hastalık durumunda istirahat raporu verme yetkisine sahiptir. Tek hekim raporuyla birlikte, hastaya en fazla 10 günlük istirahat süresi verilebilir. Eğer raporda kontrol muayenesi belirtilmişse, hekim istirahat raporunu kontrol muayenesi sonrasında toplamda 20 günü geçmemek üzere uzatabilir. Ancak 20 günü aşan istirahat raporları Sağlık Kurulu tarafından verilmektedir. Özel hastanelerdeki Sağlık Kurulları da 20 günü aşan istirahat raporları düzenleyebilme yetkisine sahiptir.

Memur İstirahat Raporu Aldığında Ne Yapmalı?

Hastalık izinleri birim amirince verilir: Memur, hastalık durumunda hastalık iznini birim amirinden almalıdır. İzin talebi birim amirinin onayı ile gerçekleştirilir.

Hastalık raporlarının bildirimi: Memur, hastalık raporunun aslını veya bir örneğini raporun düzenlendiği günü takip eden iş günü mesai bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla disiplin amirine bildirmelidir. Bu şekilde raporun durumu resmi kayıtlara geçmiş olur.

Rapor Süresinin Sonunda Raporun Teslim Edilmesi

Rapor süresi sona erdiğinde, memurun raporun aslını ilgili birimine teslim etmesi gerekmektedir. Raporun aslı, kayıtların güncellenmesi ve resmi işlemlerin doğru yürütülmesi açısından önemlidir.

Hastalık raporlarının düzenlenmesi ve rapor süresinin takibi, hem memurun sağlığını korumak hem de disiplin amirinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla büyük önem taşır. Bu yönergeler, memurların hastalık durumlarında izin ve rapor işlemlerini düzenli ve uygun bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak için gereklidir.

Devlet memuru yıllık izin sonrası rapor alabilir mi?

Devlet memuru rapor bitiminde yıllık izin alabilir mi? İstirahat raporu almış bir devlet memurunun rapor bitiminde yıllık izin alması elbette mümkündür. Ancak bu durum hem amirin takdirindedir hem de memurun izin talebinde bulunmak için rapor bitiminde işine fiilen başlamış olması da gerekir

Hastaneye giden memur izinli sayılır mı?

Memur muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde izinli sayılır; ancak bu iznin muayene süresi, tetkik ve tahlil süresi ile sınırlı olduğu unutulmamalıdır.

Devlet memuru Raporluyken maaşı kesilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152'nci maddesine göre; bir takvim yılında kullanılan hastalık izni süresi toplamı 7 gün ve altında ise memurun maaşından hiçbir kesinti yapılmaz. Bir yıl içindeki toplam rapor süresinin 7 günü aşması durumunda ise aşan günlere göre zam ve tazminatlarda kesinti yapılır.

Fenne aykırı sağlık raporu alan memur hakkında nasıl bir işlem yapılır

Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu (memur hasta olmadığı halde rapor düzenlendiği) konusunda bir tereddüt var ise memur Sağlık Bakanlığınca belirlenen hakem hastaneye sevk edilir. Bu sürede memur izinli sayılır. Hakem hastane raporuna göre işlem yapılır. Tebligata rağmen hakem hastaneye gitmeyen memur hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

Hastalık Raporları hakkında diğer hususlar

Memura, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde on sekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise on iki aya kadar hastalık izni verilir.

İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, birinci fıkrada belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.

Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda, bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur.

Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.

Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir.

Memurlara Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurumdaki üst yöneticinin yetkili kıldığı birim amirlerince verilir.

Personele ait hastalık raporlarında fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması ve raporun Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olmaması hâlinde memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır.

Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.

Mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularından alınan hastalık raporları hastalık iznine dönüştürülmez.

Memurun tek hekim veya sağlık kurulu raporunda belirtilen istirahat süresi bitmeden göreve başlamak istemesi halinde, iyileştiğine dair tek hekim veya sağlık kurulu raporunu ibraz ederek dilekçe ile birimine başvurması gerekmektedir.

Devlet memurunun hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde memurun izinli sayılması, ancak bu izin muayene süresi, tetkik ve tahlil süresi ile sınırlıdır. Muayene sonrasında tabip tarafından hastalık raporu verilmediği takdirde, memurunun söz konusu sürelerin bitiminde görevine başlaması gerekmektedir.

Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.

Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur.

Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi hâlinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar.

Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır