Devlet Personel Başkanlığının 2018 yılı kararında resmi yazışmalarda sorumluluk taşımak niteliğinde olan imza ve paraf yetkisinin sürekli işçiler tarafından kullanılmasının genel olarak hukuka aykırı olacağı değerlendirildi.

İşçilere Memurların Yapması Gereken İşler Yaptırılabilir mi?

Devlet Personel Başkanlığı’nın (DPB), 4/7/2018 tarihli görüşüne göre (incelemek için tıklayınız.) İşçi statüsünde olanların memur kadrolarına vekâlet etmesinin hukuka aykırı olduğu ve memurlar tarafından yürütülmesi gereken işlerin işçilere yaptırılamayacağı değerlendirildi.

Ayrıca, resmi yazışmalarda sorumluluk taşıyan imza ve paraf yetkisinin işçiler tarafından kullanılmasının da genel olarak hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldı. Bu nedenle, işçilerin memur gibi istihdam edilmiş olmak anlamına gelecek iş ve işlemleri gerçekleştirmesi mümkün bulunmamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinde kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürüleceği belirtilmiştir olup, aynı maddenin (A) bendinde memur, (B) bendinde sözleşmeli personel ve (D) bendinde işçi tanımına yer verilmiştir. Söz konusu maddenin (A) bendinde memurlar;

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlarda memur sayılır’’ şeklinde, (D) bendinde de işçiler; “(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üze re belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir. Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

şeklinde tanımlanmıştır.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunun “Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları” başlıklı 86’ncı maddesinde;

Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırılması nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir. Bu Kanuna tabi kurumlarda mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir

hükmüne yer verilmiş olup, bu hüküm uyarınca işçi statüsünde bulunan personelin memur kadrolarına vekalet ettirilmesine izin verilmemiştir.

Bu görüş kapsamında 696 KHK’lı işçiler de dahil, sürekli işçi statüsünde yer alan çalışanlar, kamu görevlisi sayılmıyor. Bu nedenle 4 D sürekli işçi kadrosunda bulunan personelin, memur kadrolarına vekalet edebilmesi de mümkün değildir.

Fatura birimi, Satınalma, Mutemetlik gibi birimlerde imza atılacak görevlerde çalıştırılmamaları gerekmektedir.