ENGİZ'in açıklamalarına göre, toplu sözleşme hükümlerinin enflasyonu karşılamada yetersiz kaldığı bir dönemde, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranında altı ayda bir zam yapıldığına dikkat çekildi. Genel Başkan, 2023 yılında verilen 8.077 TL'lik seyyanen zammın beş aylık enflasyon nedeniyle eridiğini ve bu durumun memurların alım gücü kayıplarına yol açtığını vurguladı.

CENGİZ, yaşam maliyetinin arttığı bir dönemde, TÜRK-İŞ tarafından Kasım 2023 ayında açıklanan yoksulluk sınırının 45.686 TL'ye çıktığını belirtti. Gıda enflasyonunun yüzde 80,12'ye ulaştığına ve gıda maliyetindeki artışların yanı sıra orta halli bir dairenin fiyatının büyükşehirlerde 15.000 TL ila 25.000 TL arasına yükseldiğine dikkat çekti.

Genel Başkan, ekonomik durumun devleti temsil eden memurları mutsuz ettiğini ifade ederken, TBMM'de görüşülen torba yasa kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetici ve uzmanlarına verilmesi planlanan 30 bin TL'lik tazminattan diğer memurların ayrı tutulmasının adalete uygun düşmediğini belirtti.

Gerek toplu sözleşme süreçleri gerekse torba yasalardaki palyatif çözümler ile sürekli umutsuzluğa itilen memurların, içinde bulundukları ekonomik güçlükten kurtulabilmesi için;

Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi memur ve emeklilerinin mali açıdan refaha kavuşabilmesi ve hak ettiği payı alabilmesi için;

* En düşük memur maaşı yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmalı, ülkenin büyüme oranında refah payı her yıl ücretlere ayrıca yansıtılmalı, seyyanen zam uygulamasından vazgeçilerek artışlar taban aylıklara yansıtılmalı,

* Memurların, sınıf, kadro ve derece bazında mali haklarını düzenleyen 17 Nisan 2006 tarihli "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar Kararı" ile 375 sayılı KHK ve eki cetveller, sil baştan yeniden düzenlenmeli, kadro, sınıf, görev, risk ve sorumluluklar dikkate alınarak adalet ve hakkaniyet sağlanmalı,

Müvekkili Olan Hemşirenin Parasını 9 Yıl Yedi! Müvekkili Olan Hemşirenin Parasını 9 Yıl Yedi!

* 1994 ila 2005 yılları arasında 375 sayılı KHK kapsamında memurlara ödenen "Lojman Tazminatı" piyasa rayiçlerine (15.000 ila 25.000 TL aralığında) uygun olarak tüm memurlara yeniden ödenmeli,

Memur ve emeklilerine, Ocak ve Temmuz ayları ile Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda dört defa net birer maaş tutarında ikramiye verilmeli,

* Sosyal yardımlar kapsamında; aile yardımı 5.000 TL'ye, çocuk yardımı her bir çocuk için 2.000 TL'ye çıkarılmalı, yemek yardımı kapsamında öğle yemekleri memurlara ücretsiz verilmeli veya maliyeti hesaplanarak 22 gün üzerinden memurlara topluca ödenmeli, tayın bedeli katsayısı 2.100'den 6.000'e çıkarılmalı, Giyecek Yardımı Yönetmeliği güncellenmeli,

* Emekli ikramiyesi, TOKİ'nin 100 m² konut maliyetini karşılayacak seviyeye çıkarılmalı,

* Şef, Müdür Yardımcısı, Başmühendis ve Müdür/Şube Müdürü kadrolarında görev yapan orta ve alt düzey yönetici personele hiyerarşik bir düzen içerisinde 8.000 puana kadar görev ve 2.000 puana kadar makam tazminatı verilmeli, ek gösterge ve tazminat yansıtma oranları artırılmalı, müstakil birim müdürlüğü yapan personele "temsil tazminatı ve temsil ödeneği" verilmeli,

* Kamu mühendislerimizin, mali hakları yeniden düzenlenmeli, teknik sorumluluk tazminatı verilmeli, emekli kamu mühendislerine 15.000 puan karşılığı ek ödeme yapılmalı, "Mühendislik Meslek Kanunu" çıkarılmalı, Tekniker ve Teknisyenlerin ek gösterge, tazminat yansıtma oranları, özel hizmet ve ek özel hizmet tazminatları da hiyerarşi içerisinde artırılmalı,

* Kariyer uzmanlıklarında taşra-merkez ayrımı kaldırılmalı ve kariyer uzmanları arasında mali hak dengesi sağlanmalı, ayrıca Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanlarının görev tanımları yapılarak, inceleme yetkisi verilmeli, ayrıca Gelir İdaresi çalışanlarımızın vergi vb. kamu borçlarının yapılandırılması kapsamında artan iş yüklerinin tazmini için "%50 oranında Mali Hizmetler Tazminatı" verilmeli,

* Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatında görevli "sözleşmeli personelin" ücretleri ülkenin şartlarına göre en az iki kat artırılmalı, ülkenin enflasyon farkları ücretlere yansıtılmalı, sıla bileti, eğitim yardımı, kira yardımı gibi sosyal yardımlardan yararlanmaları sağlanmalıdır. %5'lik bir ücret artışının personelin mağduriyetini gidermeyeceğinin ve derdine derman olamayacağı bilinmeli,

* Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli memurlara, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yapılacak düzenleme ile "4.000 gösterge puanı karşılığı Ek Ödeme" verilmeli,

* Sosyal Güvenlik Kurumu personeline "%50 oranında Sosyal Güvenlik Tazminatı" ödenmeli, kurum içinden atama yapılacak şekilde "Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Uzman Yardımcısı" kadroları ihdas edilmeli,

* Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde fazla çalışma karşılığında üniformalı personele verilen "Asayiş Tazminatı", bu kurumlarda görevli Devlet memurlarına da verilmeli, sivil Devlet memurlarının da diğer Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik personeli gibi "Toplu Taşıma Hizmetlerinden" ücretsiz faydalandırılması sağlanmalı,

* Çalışırken birinci dereceye gelmiş tüm memurlara, sınıf ayırımı ve herhangi bir şart getirilmeksizin 3.600 ek gösterge verilmeli, hiyerarşik düzen çerçevesinde tazminat yansıtma oranları artırılmalı, ayrıca 5510 sayılı Kanuna göre işe alınan memurlar ile 01 Ekim 2008 tarihinden sonra işe alınan 5434 sayılı Kanuna tabi memurların emekli maaşı bağlama sistemi eşitlenmeli, stajda geçen süreler emeklilik hesabına dahil edilmeli, Askerlik borçlanmasının işe başlama tarihini öne çekmesi sağlanmalı, yaşanan mağduriyet giderilmelidir

Adalet ve hakkaniyet için, adil bir gelir dağılımı için memurların da refahtan pay alabilmesi için yukarıda belirtilen her maddenin torba yasalar veya diğer mevzuat çerçevesinde ele alınarak çözümlenmesi, memur ve emeklilerinin beklentilerini karşılayacak, geleceğe yönelik umutları besleyecek ve tüm kesimlerde memnuniyet yaratacaktır.

Editör: Serap