Aldığı Raporu Kurumuna Vermeyen Memur Görevden Çekilmiş Sayılır mı? Aldığı Raporu Kurumuna Vermeyen Memur Görevden Çekilmiş Sayılır mı?

657 sayılı DMK'ya tabi çalışan memurların görev ve sorumlulukları nelerdir? Sorumlulukları nelerle sınırlıdır? Amiri yani Müdürü tarafından verilen her emri yerine getirmekle yükümlü müdür? Kanuna aykırı emir alması durumunda, memur ne yapmalıdır?Haberimizde tüm bu sorulara cevap bulabileceksiniz.

Kamu kurum ve kuruluşlarında yüz binlerce memur bulunuyor. Memurlar ile alakalı hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumlulukları, aylıkları, ödenekleri ve diğer özlük işleri 657 sayılı Devlet memurları Kanunu ile düzenlenir. U haberimizde devlet memurlarının görev ve sorumlulukları nelerdir. 657 sayılı kanun konuya nasıl açıklık getirir sizler ile bunu paylaşacağız.

DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 11. Maddesinde memurların görev ve sorumlulukları açıklanmıştır. İlgili maddeye göre memurlar, mevzuatta belirtilen esaslara uymak ve amir tarafından verilen görevi yerine getirmekle sorumludur.

MEMUR, AMİRİN HER DEDİĞİNİ YAPMALI MIDIR?

Eğer memur amiri tarafından verilen görevin mevzuatlara, hukuka, anayasa aykırı bir görev olduğunu düşünmesi durumunda bu görevi yerine getirmeyebilir. Bu durumu amirine iletir. Lakin amir bu görevi eğer mecbur tutarsa ve konuyu yazılı olarak memura sunarsa memur görevi yapmak zorundadır. Sorumluluk yazılı emir sonrası amire geçmektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 11. Maddesini sizlerle paylaşmak isteriz.

Kesin ve Net Verilmeyen Emir Nedeniyle Disiplin Cezası Verilir mi? | Danıştay Kararı Kesin ve Net Verilmeyen Emir Nedeniyle Disiplin Cezası Verilir mi? | Danıştay Kararı

Madde 11

Devlet memurları kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.(2)

Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.

Amir emrinde israr eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.

(1)Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

Anayasa Mahkemesi, Amirini Eleştiren Memura Disiplin Cezası Verilmesini Düzenleyen Kanun Maddesini İptal Etti Anayasa Mahkemesi, Amirini Eleştiren Memura Disiplin Cezası Verilmesini Düzenleyen Kanun Maddesini İptal Etti

DANIŞTAY KARARI...

Kamu görevlisinin amirin emrini yerine getirmemesi, disiplin sorumluluğunu beraberinde getirebileceği gibi Türk Ceza Kanunu veya özel ceza kanunlarına göre bir suç teşkil edebilir. Devlet memurlarının disiplin suç ve cezalarını düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesine göre, verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmaması durumunda kamu görevlisine farklı disiplin cezaları verilebilir.

DMK'nın 125. maddesinin B fıkrasının j bendinde ise verilen emre itiraz edilmesi halinde kınama cezası öngörülür. TCK'nın 257. maddesinin 2. fıkrası ise, görevinin gereğini yerine getirmeyen veya geciktiren kişinin, diğer şartların da gerçekleşmesi durumunda görevi kötüye kullanma suçunu işlediğini belirtir. Askeri Ceza Kanunu'nun 87. maddesinde ise itaatsizlikte ısrar eden askerin cezası düzenlenir.

Whatsapp Mesajı Kaynaklı Disiplin Cezalarında Mahkeme Kararları Nasıl Çıkıyor! Whatsapp Mesajı Kaynaklı Disiplin Cezalarında Mahkeme Kararları Nasıl Çıkıyor!

Danıştay, kamu görevlisinin amirin emrine uymaması nedeniyle verilen disiplin cezasını hukuka uygun bulmuştur. "Adana 2. İdare Mahkemesinin 07/09/2012 tarihli ve E:2012/331, K:2012/1258 sayılı kararı ile memurun, (...) verilen görevi kendi değerlendirmesine göre yerine getirmemesi, memurların birlikte bulunmalarını ve düzenli olarak çalışmalarının devamını sağlamayı imkansız hale getireceğinden ve buna bağlı olarak bir kamu görevlisinin kanunsuz emir durumu hariç verilen emre uyması zorunlu olduğundan (...)" şeklindeki bir kararı onamıştır.