Memurları Sevindirecek Olan İki Madde Torba Yasaya Girecek Mi? Memurları Sevindirecek Olan İki Madde Torba Yasaya Girecek Mi?

Bu kapsamda, söz konusu malların ilgili taraflarca teslim alınmaması durumunda, bu malların bedeli karşılığında Milli Küçük Sanayi Kooperatifine (MKE) devredilmesi veya bu ihtimalin gerçekleşmemesi halinde Türk Kızılayı'na bedelsiz olarak devri uygulanmaya başlandı.

Bu uygulama, 18 Ekim tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ve İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20. madde ile yürürlüğe girmiştir. Hacizli malların satışı ise 1 Kasım itibariyle başlamıştır.

Yedieminlerde bulunan ve artık hukuken korunmasına ihtiyaç duyulmayan hacizli mallar, ilgili taraflarca alınmazsa Milli Küçük Sanayi Kooperatifine satılacaktır. Eğer bu kooperatif de malları kabul etmezse, mallar Türk Kızılayı'na bedelsiz olarak devredilecek. 

YEDİEMİNLERDEKİ ARAÇLARIN SON DURUMU?

Bu düzenleme kapsamında, haciz kararı kaldırılmış ve hala yedieminlerde muhafaza edilen mallar, kanuni istisnalar dışında başta mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Ancak, borçlu malı teslim almazsa rehin hakkı sahibine malı alma imkanı tanınacaktır. 

Bu tanınan hakların kullanılmaması durumunda, sicile kayıtlı mallar ve diğer mallar, kamu yararı gözetilerek kanunda belirtilen bir bedel karşılığında Milli Küçük Sanayi Kooperatifine (MKE) devredilecektir. Malların satışı veya mülkiyet devri durumunda elde edilen bedel muhafaza edilecek ve hak sahiplerine ödenecektir.

Söz konusu malların, MKE'ye devredilmemesi durumunda çürümeye terk edilmesi planlanmaktadır. Bu yaklaşım, ülke ekonomisinin ve çevrenin korunması amacıyla Türk Kızılayı Derneğine bedelsiz olarak devredilmesini içermektedir. 

YEDİEMİNLERDEKİ ARAÇLARIN SATIŞ SÜRECİNİN NASIL?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yedieminlerdeki araçların satış sürecini şu şekilde açıkladı:

1- 10 Kasım tarihleri arasında, Gümrük İdaresi, 4458 sayılı Kanun kapsamında serbest dolaşımda olmayan tasfiye konusu malın teslimi için başvurarak malı teslim alabilir.

2- Eğer bu süre içinde mal tasfiye edilmezse, Tahsil Dairesi, anılan süreyi takip eden on gün içinde (10-20 Kasım), 6183 sayılı Kanun uyarınca üzerinde haciz bulunan malı muhafaza veya satış hakkını eline geçirmiş olacaktır.

3- Mal hala tasfiye edilmezse, borçlu kişi, ilgili Tebliğ’in 9. maddesinde belirtilen süreyi takip eden on gün içinde (20-30 Kasım) tarifeye göre belirlenen yedieminlik ücretini ödedikten sonra malı teslim alabilecektir.

4- Eğer bu aşamalarda araç hala tasfiye edilmezse, rehin hakkı sahibi, 10’uncu maddedeki süreyi takip eden on gün içinde (1-10 Aralık), rehinden kaynaklanan hakkını kullanabilecektir.

SATIŞLAR 10 ARALIKTAN İTİBAREN BAŞLIYOR:

Sicile kayıtlı mallar açısından, belirtilen maddelere uygun bir şekilde malın tasfiye edilmemesi durumunda, tasfiye dairesi, 11. madde süresinin sona erdiği tarihten itibaren (10 Aralık itibarıyla) hemen malın RESEN SATIŞ İŞLEMLERİNE başlayacaktır.