Detaylı bilgilere göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, merkezin görevlerinden, personel atamalarına kadar pek çok farklı alanı kapsıyor. Bu güncellemelerin, merkezin işleyişine ve hizmetlerine nasıl bir etki yapacağı yakından takip edilmelidir.

Bu önemli gelişmenin ardındaki nedenler ve güncellemelerin detayları konusunda daha fazla bilgiye ulaşmak amacıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nin güncellenmiş hali ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.

Okul Dışından Başhekim mi Gelecek?

1 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin sekizinci maddesi “(1) Müdür (Başhekim), Üniversite Diş Hekimliği Fakültesinde devamlı statüde görev yapan diş hekimi öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Süresi biten Müdür (Başhekim), yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir” iken, 17 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete’de, sekizinci maddede şu şekilde değişiklik yapıldı: “MADDE 8- (1) Müdür (Başhekim); ilgili alan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür (Başhekim) yeniden görevlendirilebilir. Müdür (Başhekim), süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir. Müdür (Başhekim)’ün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

 (2) Müdür (Başhekim)’e çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı) olarak Rektör tarafından görevlendirilebilir. Müdür (Başhekim)’ün görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılardan birisi Müdür (Başhekim)’e vekâlet eder. Müdür yardımcılarının (Başhekim yardımcılarının) görev süresi en çok üç yıldır. Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının (başhekim yardımcılarının) da görevi sona erer.”

Bu madde değişikliği, Merkeze atanacak Başhekimin, Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi olma zorunluluğunu ortadan kaldırdı.

Başhekimin Görevleri Değişti

1 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin dokuzuncu maddesi, “MADDE 9 – (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:

a) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak hastane hizmetlerini yürütür ve temsil eder. Yılda en az iki defa olmak üzere Dekana rapor sunar.

b) Merkezin verimli çalışması için gerekli tedbirleri alır ve gerekli düzenlemeleri yapar. Yılda en az iki defa olmak üzere Dekana rapor sunar.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlar. Yılda en az iki defa olmak üzere Dekana rapor sunar.

ç) Anabilim/Bilim Dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit eder ve bütçe, kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

d) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını sağlar.

e) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlar.

f) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütür.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar.

ğ) Diş Hekimliği Fakültesine bağlı Enfeksiyon Kontrol Komisyonunun aldığı kararların işleyişini sağlar.

h) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar.

ı) İlgili mevzuat hükümlerinin verdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.” İdi. 17 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete’de ise Başhekimin görevleri şu şekilde değiştirildi:  “MADDE 9- (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve sonraki yıla ilişkin raporunu hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Merkezin verimli ve düzenli çalışması için gerekli tedbirleri almak, mevzuatına uygun olarak hastane hizmetlerini yürütmek, Merkezin çalışmalarının geliştirilmesini sağlamak ve yılda en az iki defa olmak üzere Rektöre rapor sunmak.

g) Merkez hizmetlerinin gelir-gider dengesini korumak, takip etmek ve buna göre performans değerlendirmesi yapmak.

ğ) Bütçe ve idari personel ihtiyaçları ile ilgili önerileri gerekçesiyle birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

h) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alma işlemlerini yürütmek, yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak.

ı) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

i) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

j) İlgili mevzuat hükümlerinin verdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

(2) Müdür yardımcılarının (Başhekim yardımcılarının) görevleri şunlardır:

a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdür (Başhekim)’ün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçları ile stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdür (Başhekim)’e yardımcı olmak.”

Merkezin Faaliyet Alanları Değişti

1 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin altıncı maddesi, “MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkeze başvuran tüm hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

b) Diş hekimliği uzmanlık tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathanelerde hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlamak ve konuyla ilgili gerekli birimleri oluşturmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında tüm disiplinlerle toplum ağız ve diş sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş birliği yapmak.

ç) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilecek toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak ve toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi ve davranış eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

d) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı, görsel ve sosyal medya organlarında faaliyetlerde bulunmak.

e) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ağız ve diş sağlığıyla ilgili konularda kamu ve/veya özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak ve ortak proje geliştirilmesine imkân sağlamak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ağız, diş ve çene sağlığı alanında ulusal ve uluslararası kurumlar ile iş birliği ve anlaşmalar yaparak sertifika ve eğitim programları düzenlemek, diş hekimlerine mezuniyet sonrası eğitim vermek, paneller, seminerler, kurslar, sempozyumlar, kongreler ve benzeri faaliyetler organize etmek ve bilimsel görüşler sunmak.

ğ) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren sağlık personeli (sağlıkçılar) yetiştiren fakülte ve diğer eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere; sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin altyapıyı hazırlamak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faaliyetlerde bulunmak” idi.

17 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete’de, altıncı maddede şu şekilde değişiklik yapıldı: “ MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; üçüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden görevden ayrılan ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.”

“(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.”

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi Değişti

1 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yönetim kurulu üyelerine dair maddeler, “MADDE 10 – (1) Yönetim Kuruluna Dekan, olmadığı hallerde ise Müdür (Başhekim) başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

a) Dekan ve dekan yardımcıları.

b) Müdür.

c) Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesi.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

(3) Dekanın görevi sona erdiğinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu raportörlüğünü fakülte sekreteri yürütür” idi. 17 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete’de ise onunccu maddenin ikinci ve dördüncü fıkraları değiştirilirken, üçüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırıldı.

1 Şubat 2021 tarihli yönetmelik “Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; üçüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden görevden ayrılan ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.”

“(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.”

Bu değişikliğe göre yönetim kurulu üyeleri üç yıldan daha fazla süre görev yapabilecek.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri Değişti

1 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yönetim kurulu üyelerinin görevleri şu şekilde idi: “MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonunu sağlamak.

c) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında görüş hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

f) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli kararları almak ve her yılsonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl için tasarruf ve/veya teşvik yönünde tedbirler almak.

g) Müdür (Başhekim)’ün Merkezin yönetimi ile ilgili önerdiği bütün işleri değerlendirerek karar almak.” 17 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete’de ise yapılan değişiklik şu şekilde: “Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış, (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Merkezin personel ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli kararları almak ve her yıl sonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl için tasarruf ve/veya teşvik yönünde tedbirler almak ve bütçe çalışmalarını yürütmek.”

Danışma Kurulunun Görevleri Değişti

1 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de, Danışma Kurulunun görevleri şu şekilde tanımlanmıştı:

“ (1) Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi amacı ile Danışma Kurulu oluşturulabilir.

(2) Danışma Kurulu; Dekanın başkanlığında, Müdür (Başhekim), anabilim dalı başkanları, diş hekimliği doktora/uzmanlık öğrencileri ve araştırma görevlileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen bir temsilci, Sorumlu Hemşire ve Müdür (Başhekim)’ün daveti halinde ilgili birim/ünite sorumlularından oluşur.

(3) Danışma Kurulu üyeleri, bir yıl için görevlendirilir, görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(4) Danışma Kurulu, gerekli olduğu takdirde, Dekanın çağrısı ile salt çoğunlukla toplanarak, her kesimden gelen eleştiri ve önerileri değerlendirir ve bunlar arasından Merkezin amaçlarına uygun ve Merkezin hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye niteliğindeki görüş ve önerilerde bulunarak prensip kararları alır.

(5) Kararlar oy çokluğu ile alınır ve oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Davet üzerine gelen birim/ünite sorumlularının oy hakkı yoktur.

(6) Rektör, ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(7) Danışma Kurulunun raportörlüğünü Müdür (Başhekim), olmadığı durumlarda fakülte sekreteri yapar.”

17 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete’de ise Danışma Kurulunun görevlerinin, on ikinci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite içinden ve/veya dışından Müdür (Başhekim) tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az yedi en fazla on beş üyeden oluşur.”

“(3) Danışma Kurulu, Müdür (Başhekim)’ün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır.”

Merkezin Ünite ve Birimleri Hakkında Değişiklik

1 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de, merkezin ünite ve birimleri ile ilgili madde şu şekilde idi:

“(1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliğini arttırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludur.

(3) Merkezin faaliyet alanlarında görevli anabilim dalı başkanları, laboratuvar ve klinik sorumluları; sorumluluk alanlarına giren bölgelerde hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesinden Merkez yönetimi ile iş birliği ve koordinasyon içinde olmakla yükümlü ve sorumludurlar.”

17 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete’de söz konusu maddedenin üçüncü fıkrası aşağıdaki gibi değiştirildi: “(3) Merkezin faaliyet alanlarında görevli anabilim dalı başkanları, laboratuvar ve klinik sorumluları; sorumluluk alanlarına giren bölgelerde hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesinden Merkez yönetimi ve Dekanlık ile iş birliği ve koordinasyon içinde olmakla yükümlü ve sorumludurlar.”

Yönetmeliğe Ek Madde Eklendi

Hekimler istifa etti, acilde tek doktor kaldı iddiasına açıklama! Hekimler istifa etti, acilde tek doktor kaldı iddiasına açıklama!

17 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete’de aynı yönetmeliğe şu madde eklendi: “Personel ihtiyacı

EK MADDE 1- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.”

Nurcan Etik