Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu kurumlarında tasarruf tedbirlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi'nin (TTBS) kullanılacağını açıkladı. 

Bakan Mehmet Şimşek imzalı 22 Mayıs 2024 tarihli yazıda, kamu kurumlarının veri ve rapor girişlerini 28 Haziran 2024 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği belirtildi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi'ni Duyurdu

Yazıda, TTBS'nin geliştirilme amacının tasarruf tedbirlerinin bütünleşik bir anlayışla uygulanmasını sağlamak olduğu vurgulandı.

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı: 41320733-045.99-139774
Konu: Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 17/05/2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazetede kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin “Tasarruf Tedbirleri” konulu ve 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi ve yurt dışı harcamaları ile taşınır ve taşınmazların kullanılması ve Genelge ile belirlenen tedbirlere uymakla talimatlandırılmıştır.

Diğer taraftan, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 217 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile “Maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanması, uygulanması ve bu politikalarla uyum sağlanması” ve aynı fıkranın (b) bendi ile “Kamu harcamalarında etkili, ekonomik, verimli ve tasarruflu davranılması için kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak.” görev ve yetkileri Bakanlığımıza verilmiştir.

Bu kapsamda kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanması süreçlerinin bütünleşik bir anlayışla izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Bakanlığımızca Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi (TTBS) geliştirilmiş ve kullanıma açılmıştır.

Anılan Genelge kapsamındaki her bir idarenin strateji geliştirme birimleri tarafından, TTBS’ye veri ve rapor girişlerinin Ek’te yer alan esaslar çerçevesinde 28/06/2024 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. İlerleyen dönemlerde de söz konusu veri ve raporlar periyodik olarak TTBS’ye girilecektir.

Sürecin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı

Tasarruf Tediblrleri Yazisi Ek 1Tasarruf Tediblrleri Yazisi Ek 2

Ek: TTBS Rol Tanımlama ve Veri Giriş Süreci

Ek-1 – Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi (TTBS) Rol Tanımlama ve Veri Giriş Süreci

Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sisteminde veri girişi ve veri onayının yapılabilmesi için; strateji geliştirme birimlerinden görevlendirileceklere “Veri Giriş Yetkilisi” ve “Onay Yetkilisi” rolleri tanımlanacaktır. Onay yetkilisi için strateji geliştirme birimlerinden Daire Başkanı/Başkan Yardımcısı dengi ve üzeri kişilerin belirlenmesi gerekmektedir.

Sağlık Hizmetinde Yeni Tartışma: Reçeteye mi, Kimliğe mi Bakmalı? Sağlık Hizmetinde Yeni Tartışma: Reçeteye mi, Kimliğe mi Bakmalı?

Veri Giriş Yetkilisi ve Onay Yetkilisi rollerinin tanımlanması, değiştirilmesi ve sonlandırılması, Bakanlığımızca (Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü) gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda rol tanımlaması yapılacak personel bilgileri aşağıdaki bilgilerle 31/05/2024 tarihine kadar resmi yazı ile bildirilecek ve [email protected] adresine gönderilecektir.

Sisteme [tasarruf.hmb.gov.tr](http://tasarruf.hmb.gov.tr) adresinden erişim sağlanacaktır. Sistemde kullanıcılar rehberlik etmek üzere kılavuz yer almaktadır. Öncelikle bu dokümanın incelenmesi, veri giriş işlemlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini kolaylaştıracaktır. Strateji Geliştirme Birimleri sisteme yapacakları veri girişlerinin tutarlılığı ve doğruluğunu kontrol ettikten sonra giriş işlemlerini tamamlayacaklardır.

TTBS’nin kullanımıyla ilgili olarak karşılaşılan sorunlar ve iyileştirme önerileri [email protected] adresine iletilebilecektir.

TASARRUF TEDBİRLERİ BİLGİ SİSTEMİ YETKİ TALEP FORMU

Yetki Verilecek Personel Bilgileri Veri Giriş Yetkisi Onay Yetkisi*
T.C. Numarası
Adı Soyadı
Unvanı
Görev Yaptığı İl
Görev Yaptığı Birim
Cep Telefonu Numarası
İş Telefonu Numarası
e-posta Adresi

* Onay yetkilisi için Strateji Geliştirme Birimlerinden Daire Başkanı/Başkan Yardımcısı dengi ve üzeri kişilerin belirlenmesi gerekmektedir.