Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinden KPSS-2024/5 göreve başlama işlemleri hakkında duyuru adaylara başlayış işlemleri ile ilgili genel bilgileri içeriyor.

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleşen ve arşiv araştırması işlemleri tamamlanan kişilere ait bilgilerin Sağlık Bakanlığı ekip sistemine aktarıldığı belirtilen duyuruda başvuru ve göreve başlama işlemleri için uyulması gereken hususlar maddeler halinde anlatıldı.

KPSS-2024/5 sonucuna göre Bakanlığımız sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşenlerin atama işlemlerinin, arşiv araştırması işlemleri tamamlandıktan sonra yapılacağı daha önce duyurulmuştu.

Bu kapsamda Bakanlığımız taşra teşkilatına ait sözleşmeli pozisyonlara yerleşen ve arşiv araştırması işlemleri tamamlanan kişilere ait bilgiler Bakanlığımızca EKİP sistemine aktarılmış olup başvuru ve göreve başlama işlemleri için aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

1-KPSS-2024/5 göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular Ek-3’de belirtilen ilgili komisyonlar tarafından alınacaktır.

2-Atama şartlarını taşımaları kaydıyla adaylardan; halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir.

Ayrıca KPSS-2024/5 göreve başlama işlemleri için gerekli belgelerde talep edilen sigorta hizmet dökümünde kamu çalışanı olduğu anlaşılanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalıştığı veya 28.02.2023 tarihinden sonra herhangi bir sebeple hizmet sözleşmesinin sona erdiği tespit edilenlerin; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen istisnalardan yararlanabilecek durumda olanlar hariç, göreve başlatılmaması gerekmektedir.

3-Adayların göreve başlama işlemleri için, Ek-1’de belirtilen belgeleri hazırlayarak 17.04.2024 – 02.05.2024 tarihleri arasında (02.05.2024 Perşembe günü saat:17.00’ a kadar) ilgili komisyonlara teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen durumlar hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4-Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

5-Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile ilgili komisyonlara teslim edebilecektir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yerleştikleri hizmet biriminin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüklerine başvurmaları ve diğer atama şartlarını da taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet biriminde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan bir birimde göreve başlatılacak bu kapsamda Bakanlığımıza evrak gönderilmeyecektir.

6-Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili komisyonlar tarafından, www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzundaki nitelik, şart ve kurallar, adaylardan istenen belgeler ve Ek–1’ de yer alan “Açıklama ve Uyarılar” dikkate alınarak tespit edilecektir.

7-Atanma şartlarını taşıdığı tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli bildirimler yapılmak suretiyle göreve başlatılacak, atanma şartlarını taşımayan adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle ilgili komisyonlarca yazılı olarak bilgi verilecektir.

8-Atanma şartlarını taşıyanlar için, son göreve başlama tarihi 03.05.2024 Cuma günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.

9-Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 02.05.2024 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 03.07.2024 tarihi aşılmamak kaydıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

10-Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 02.05.2024 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

11-Halen kamu görevlisi olarak veya 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi kapsamındaki bildirim şartına tabi olarak çalışanlardan, istifa/sözleşme feshi taleplerini kurumlarına/işyerlerine iletmiş olmakla birlikte, bu işlemlerin devam etmesi nedeniyle 8 inci maddede belirtilen sürede görevine başlayamayacak durumda olanlar; bu durumu belgelendirmeleri, birinci maddede belirtilen şekilde başvurularını yapmaları ve 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartları da taşımaları kaydıyla en geç 03.07.2024 tarihinde göreve başlatılabilecektir.

12- Yukarıda belirtilen süre içinde başvuru yapmayan veya başvuru yaptığı halde göreve başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecektir.

13-Arşiv araştırması işlemleri henüz tamamlanmayan adayların başvuru ve göreve başlama işlemleri hakkında, söz konusu işlemler tamamlandıktan sonra gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

(EK–1)

Doktor 3 Dosya Dolusu Not Yazarak İntihar Etti İddiası Doktor 3 Dosya Dolusu Not Yazarak İntihar Etti İddiası

KPSS–2024/5 GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanını, adres bildirimini, görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını, adli sicil kaydı yazılı beyanını ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını içeren (Ek–2) Form,

2-Diploma aslı veya noter onaylı örneği, diplomanın henüz düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre düzenlenmiş, daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgeler,

3-Yükseköğretim mezunlarından https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama; ortaöğretim mezunlarından https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-lise-mezuniyet-belgesi sorgulama e-Devlet internet adreslerinden alınacak mezun belgesi,

4-Şoför pozisyonuna yerleşenlerden KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzunun 2. Başvuru Özel Şartları bölümünün 2.6. maddesinde belirtilen belgeler,

5-KPSS-2024/5 yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı,

6-2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, (4,5 x 6 cm ebadında ve arkasına adı, soyadı yazılmış)

7-Mal Bildirim Beyannamesi, (Doldurulup kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

8-e-Devlet internet adresinden alınacak Sigortalı Hizmet Cetveli dökümü. (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu)

• Adaylardan istenen diploma ve diğer belgelerin suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla başvuru komisyonları tarafından tasdik edilerek işleme alınacaktır.

AÇIKLAMA VE UYARILAR

1-Adaydan, kimlik bilgilerine ilişkin olarak ayrıca bir bilgi veya belge istenmeyecek ancak bu beyanının teyidi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslını göstermesi talep edilecektir.

2-Adayların kimlik ve adres bilgilerine ilişkin beyanlarının doğruluğu Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla araştırılacak, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanlarının doğruluğu, yetkili adli ve askeri mercilerden alınacak bilgilerle teyit edilecektir.

3-Adayların e-Devlet internet adresinden almış oldukları mezun belgelerine ait “Belge Doğrulama” işlemi ilgili başvuru komisyonları tarafından https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama internet adresinden T.C Kimlik Numarası ve belge üzerinde bulunan barkod numarası ile yapılacaktır.

4-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler göreve başlatılmayacak, göreve başlatılmış olanların hizmet sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Goreve Baslama Islemlerine Ait Form

Sgk Hizmet Dokumu Yardim