Olay, Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü tarafından "tebliğ olmadan nöbet listesinin değiştirilmesi" yönünde talimat verilmesi üzerine yaşanmıştır. Hemşire, değişikliği keyfi bir uygulama olarak değerlendirmiş ve bu konuda görüş bildirmiştir. Bunun üzerine hemşire hakkında disiplin soruşturması başlatılmış ve kınama cezası verilerek görev yeri değiştirildi.

Ancak, Genel Sağlık-İş sendikası bu durumu mahkemeye taşımış ve mahkeme, hemşireye verilen kınama cezasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Bu nedenle, kınama cezası iptal edilmiş ve hemşirenin görev yeri değiştirme kararı da geri alınmıştır. Sendika, bu kararın hemşireye yönelik haksız bir uygulamanın düzeltilmesi olduğunu belirtti.

Hastane idaresi ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştır.

Naklen Atama İle İlgili Dava Devam Ediyor

Genel Sağlık-İş’e hem kınama cezasının iptali hem de yer değiştirmeye yönelik naklen atama idari işleminin iptali istemiyle başvuru yapmıştır.  Aydın 1. İdare Mahkemesi’nde; naklen atama idari işleminin iptali istemiyle Aydın 2. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açılmıştır. Naklen atama ile ilgili açılan davada yargılama devam etmektedir. Kınama cezasının iptali istemiyle açılan davada ise; Aydın 1. İdare Mahkemesi tarafından, “…Uyuşmazlık konusu olayda dosyadaki bilgi ve belgeler ile tanık ifadelerinin birlikte değerlendirilmesinden, her ne kadar birim müdürünün çalışma listelerini düzenleme ve müdahale etme hususunda yetkisi bulunduğu ve bu hususta talimat verebileceği açık ise de; nöbet listelerinin değiştirilmesi hususunda davacı tarafından verilen emre itiraz edilmediği, yazılı olarak talep edilmesi halinde değişikliği yapacağını belirtmesine karşın hakkında tutulan tutanağın birim müdürü ve olaya şahit olmayan hemşire tarafından imzalandığı, birim müdürü ile aralarında geçen konuşmaya ise başka birisinin tanık olmadığı, dolayısıyla davacı hakkındaki iddiaların kesin olarak ortaya konulduğundan ve aykırı fiillerinin netleştirilerek sübuta erdiğinden söz edilemeyeceği ve verilen emirlere itiraz ettiğinden bahisle tesis edilen davaya konu disiplin cezasında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” denilerek,  verilen KINAMA CEZASININ İPTALİNE karar verilmiştir.

 Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “Aydın 1. İdare Mahkemesi, somut durumla ilgili “İPTAL” kararını verirken, “idarece yapılan soruşturmanın usule aykırı olduğu, soruşturma kapsamında isnat edilen fiillerle ilgili olarak net bilgilere yer verilmediği, üyemize isnat edilen eylemlerin sübuta ermediği” tespitlerinde bulunmuştur. Mahkeme kararında belirtildiği üzere; üyemizi “mobbing” baskısı altında tutmak isteyen idare “hukuka ve usule” aykırı bir soruşturma gerçekleştirmiş, üyemizi “kusuru bulunmayan” olay nedeniyle “kınama cezası” ile tecziye etmiştir.

Hukuka Aykırı Tüm İşlemler Birer Birer İptal Edilecektir

Aydın 1. İdare Mahkemesi kararı, tespit ve netice bakımından son derece hukuki bir karardır. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, üyemizi ve bu ilde görev yapan tüm sağlık çalışanlarını “mobbing” baskısı altında tutmaktan artık vazgeçmelidir. Hukuka aykırı idari işlemlere imza atmaya doymayan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, bu tutum ve idari işlemlere devam ettiği sürece, karşısında YİNE Genel Sağlık-İş’i bulacak, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün de hukuka aykırı tüm idari işlemleri birer birer iptal ettirilecektir. Aydın 1. İdare Mahkemesi kararı, bu türden hukuksuzluklara maruz kalan üyemiz olsun olmasın tüm sağlık emekçileri için önemli bir hukuki kazanımdır. Her zaman belirttiğimiz gibi Genel Sağlık-İş, hukuksuzluk neredeyse orada olacak ve üyelerinin, yöneticilerden gelen her türlü haksız ve hukuksuz uygulamalarına karşı mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir.” diye konuştu.