İlaç reçetesi artık aile hekimlerinden

Yeni yayımlanan tebliğ ile kronik Hepatit B ve D tedavisi ile diyabet ve kardiyoloji tedavisinde kullanılan ilaçlar için hastalar artık hastanelerde sıra beklemek zorunda kalmayacak. İlgili sağlık raporuna sahip hastalar, bu ilaçları aile hekimlerine giderek yazdırabilecekler.

Geçici Görevlendirme Sürelerine Dikkat: Kanun Değişikliği ve Uygulamalar Geçici Görevlendirme Sürelerine Dikkat: Kanun Değişikliği ve Uygulamalar

İlaç reçetelerinde önemli düzenleme

Mevcut durumda hekimler tarafından en fazla 3 aylık ilaç reçete edilebiliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle, raporu düzenleyen hekim tarafından 1 yıla kadar ilaç reçete edilebilecek. Bu sayede hastalar, tekrar hekime başvurmaya gerek kalmadan ilaçlarını bu süre zarfında 3 aylık dozlarda sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler.

18 Mayıs 2024 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32550

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.1 numaralı maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“SUT’un 4.2.13.1, 4.2.13.2, 4.2.15.B, 4.2.15.C, 4.2.15.Ç, 4.2.15.D-1, 4.2.15.D-2, 4.2.15.E, 4.2.15.F, 4.2.20 ve 4.2.38 maddelerinde yer alan ve sağlık raporuna istinaden iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilen ilaçların, SUT’ta yer alan genel ve özel hükümler saklı kalmak kaydıyla sağlık raporuna istinaden Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği sözleşmesi yapılan veya yetkilendirilen hekimlerce de reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca ödenir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4.1.6 numaralı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“SUT’ta yer alan genel ve özel hükümler ve süreler saklı kalmak kaydıyla; EK-4/D Listesinde yer alan ilaçların SUT hükümlerine göre rapor düzenleyebilen uzmanlık dallarındaki branş hekimlerince en fazla 1 yıllık kullanım dozunda reçete edilmesi ve bu reçeteye istinaden söz konusu ilaçların reçete süresi boyunca en fazla üçer aylık dozda sözleşmeli eczanelerden temin edilmesi halinde Kurumca bedelleri ödenir. Bu uygulamadan; renkli reçeteli ilaçlar, endikasyon dışı kullanım onayı ile kullanılan ilaçlar, yurt dışından temin edilen ilaçlar ve 4.2.1, 4.2.10, 4.2.14 maddelerinde yer alan ilaçlar ile Kurumca belirlenecek ilaçlar hariç tutulur.”

MADDE 3- Bu Tebliğin;

a) 1 inci, 2 nci maddeleri yayımı tarihinden 7 iş günü sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.