Bursa'da Sağlık Personeli İçin İl İçi Yer Değiştirme İlanı Yayınlandı!

Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirme Yönergesi kapsamında Niğde, Karaman ve İzmir İl Sağlık Müdürlüklerinden sonra Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da yeni ilan yayınlandı. Başvuru evraklarının 30/10/2020 Cuma mesai bitimine (17:00)'ye kadar görev yaptıkları sağlık tesisine teslim etmeleri gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı 27.10.2020, 02:30 27.10.2020, 03:27 Güler Sağlam
Bursa'da Sağlık Personeli İçin İl İçi Yer Değiştirme İlanı Yayınlandı!

2020 Yılı Kasım İliçi Atama Kurası İlanı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A bendine göre görev yapan personelin İl içi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge kapsamında 2020 yılı Kasım İliçi Atama Kurası yapılacağı öğrenildi.

Niğde ve Karaman İl Sağlık Müdürlüklerinin ilanı için tıklayınız.

İzmir İl Sağlık Müdürlüklerinin ilanı için tıklayınız.

2020 Yılı Kasım Dönemi Bursa İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası işlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar;

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A bendine göre görev yapan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge, gereğince 2020 yılı Kasım Dönemi İl İçi Atama kurası yapılacaktır. Buna göre;

1- 2020 Yılı Kasım Dönemi Bursa İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında açılmış olan münhal yerler kurum bazında nokta tayin olarak ilan edilmiştir.

2- “Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” kapsamında görev yapan sağlık personelinden söz konusu atanma kurasına başvuracak olan personelin başvuru evrakı olarak Atama Nakil Talep Formu ve Bakanlığımız Ekip Portal Sisteminden alınacak Hizmet Puanını gösterir belge ile birlikte başvuru yapması gerekmektedir.

3- Başvuru evrakları imzasız, onaysız, eksik olan ve 30/10/2020 tarihi mesai bitimine (17:00) kadar görev yaptıkları sağlık tesisine teslim edilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kuraya başvuran sağlık personelinin yerleştirme işlemleri 01/07/2020 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır. Münhal açılmış bir kadroya başvuran personelin hizmet puanlarının eşit olması halinde, hizmet süreleri esas alınacaktır. Hizmet sürelerinin de eşit olması halinde eğitim durumuna bakılacaktır.

Kurumumuza bağlı tüm sağlık personeli Ekip Portal Sisteminden alınacak Sağlık Bakanlığı Hizmet Puanı belgesi ile alınan belgeye “Hizmet puanıma itirazım yoktur” ibaresini yazıp imzalayarak, müracaatını görev yaptığı Sağlık Tesisine yapacaktır.

Başvuruya esas teşkil eden Atama Nakil Talep Formunun kura takvimi çerçevesinde personelin görev yaptığı sağlık tesisinin evrak biriminden geçirilmesi gereklidir.

4- Sağlık tesislerine yapılacak olan başvuru evraklarının, sağlık tesisinde görevli bir personel tarafından 04/11/2020 tarihi mesai bitimine kadar resmi tek bir üst yazı ve kuraya başvuran personelin bilgilerinin işlendiği liste ile birlikte Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. Kura başvuru evrakları ilan metninde belirtilen süre içerisinde Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığına ulaşmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- 2020 Yılı Kasım Dönemi Bursa İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası için başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları, Atama Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacak olup, inceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere http://bursaism.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecektir.

6- Başvurusu kabul edilmeyenlerin itirazları 12/11/2020 tarihi mesai bitimine kadar alınacak olup, kura takviminde yapılmayan itiraz başvuruları kabul edilmeyecektir.

7- Başvurularını iptal ettirmek isteyenler iptal dilekçelerini 16/11/2020 tarihi mesai bitimine kadar görev yaptığı sağlık tesisine ibraz ettikleri takdirde kura müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyecektir. personel sağlık net haberleriyle sağlık personelinin gündemini yakından takip edebilirsiniz.

8- Müracaat şartlarını taşımadığı halde yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

9- 2020 Yılı Kasım Dönemi Bursa İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Atama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ayrılış yapmayan personelin bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.

10- 2020 Yılı Kasım Dönemi Bursa İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kura sonucuna göre atamaları yapılıp atamalarını kendi istekleriyle iptal ettirenler ile süresi içinde ayrılışlarını yapmaması nedeniyle ataması iptal edilenler 1 (bir) yıl süre ile atanma talebinde bulunamayacaklardır. (Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16. Maddesinin ikinci fıkrası ile 19, 20 ve 21 ve 26 ncı maddeleri hariç olmak üzere)

11-
a. Sözleşmeli Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

Personel Sağlık Whatsapp grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

b. İlimiz sağlık teşkilatı kadrolarında görevli olup, 663 sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

c. Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin başvuruları kabul edilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde göreve başlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

d. Sürekli İşçiler ile 696 Sayılı Kanun Kapsamında Sürekli İşçi statüsünde görevli personelin, ayrıca 657 DMK’nın 4 üncü maddesinin B maddesi kapsamında (4B) sözleşmeli statüde görev yapanlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi gereğince görev yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

e. Eğitim Görevlisi, Başasistan, Şube Müdürleri ve Avukatların atama ve yer değiştirme işlemleri Bakanlık merkez teşkilatınca yapıldığı için talepleri dikkate alınmayacaktır.
f. Bu maddede belirtilen sözleşme durumları haricinde sözleşmeli olarak çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

12- İlimiz SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesini tercih edecek Uzman Tabipler, Sağlık Bakanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi ve 07 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmeliğin 6. ve 7. maddesinde belirtilen, başvuru şartlarını taşımaları;

İlgili yönetmelikte belirtilen yabancı dil yeterlilik belgesi sahibi olmak.

Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birisini sağlamak;
*)Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak,
**) SCI ( Science Citation Index ), SCI-E ( Science Citation Index-Expanded ), SSCI ( Social Science CitationIndex) veya AHCI ( Arts and Humanites Citation Index ) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak,
***) SCI ( Science Citation Index ), SCI-E ( Science Citation Index-Expanded ), SSCI ( Social Science CitationIndex) veya AHCI ( Arts and Humanites Citation Index )indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak.

Bu başvuru belgeleri başvuru evrakı ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

13- Kura son başvuru tarihi itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.

14- Kura son başvuru tarihi itibariyle; DHY' si devam eden personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

15- a. Bu kurada yerleşip ataması yapılan personelin görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %60’ın altına düşmesi durumunda ayrılışları yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacaktır. Aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde ayrılışlar en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlanarak sırayla yapılacaktır.

b. 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kadrosunda olup, başka bir Acil Sağlık İstasyonuna atama isteyecek personellerden, Sağlık Memuru (İlk Ve Acil Yardım) branşında ayrılması halinde kadro doluluk oranı %60’ın altına, Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) branşında ise ayrılması halinde kadro doluluk oranı %80’in altına düşmesi halinde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır.

16- Yerleştirme sonuçları 23/11/2020 tarihinde Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün resmi internet adresinden (http://bursaism.saglik.gov.tr/) duyurulacaktır.

MÜRACAAT SINIRLAMALARI

1- Kura son başvuru tarihi itibariyle; kadrosunun bulunduğu sağlık tesisine en son atanma işlemini müteakip başlayış tarihinden itibaren fiilen en az 1 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

2- Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilme tarihinden önce son 1 (bir) yıl içerisinde Disiplin İncelemesi nedeniyle görev yeri değişen ve geçici görevlendirilen veya geçici görevi iptal edilen personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- 2019 Yılı Kasım Dönemi Bursa İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası ile sonucu yerleşen personelin bu kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlan metni, münhal kadrolar ve dilekçe için ilgili başlığın üzerini tıklayınız

2020 Yılı Kasım İliçi Münhal Yerler Listesi

2020 Yılı Kasım İliçi Atama İlan Metni

Atama ve Nakil Talep Formu

Kaynak: SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?