Sağlık Bakanlığı, 09.05.2005 tarihinde önemli bir genelge yayınladı. Bu genelgeye göre: Sağlık çalışanları hastanelerde sıra gözetilmeden muayene olacağı, Ebe, hemşire ve memurlara görevleri ile ilgili olmayan işler yaptırılmayacağı gibi önemli başlıklar yer alıyordu.

Sağlık Bakanlığı Yayınladığı Genelgenin Uygulanmasını Kontrol Etmediği gibi kendi Genelgesini bir çok uygulamasıyla kendisinin deldiği ortaya çıktı.

Bu genelgeye göre:

1. Sağlık çalışanları hastanelerde sıra gözetilmeden muayene olacaklar.

2. Ebeler, hemşireler ve memurlar, görevleriyle ilgili olmayan işlerde çalıştırılmayacaklar.

3. Bayan personel, gebeliklerinin 24. haftasını tamamladıktan sonra doğum öncesi izne ayrılıncaya kadar nöbete girmeyecekler.

4. Hizmette 25 yılını doldurmuş sağlık personeli, nöbet hizmetlerinden muaf tutulacaklar.

Sağlık Bakanlığı'nın bu genelgesinin uygulanması, sağlık çalışanlarının haklarının korunması ve sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için büyük önem taşıyor. 

Çalışma Düzeni Hakkında Genelge Tarihi:09.05.2005 Sayısı:09155 Genelge No: 2005/79;

Bakanlığımızca sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ve iyileştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında;

Sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesinde son derece etkin ve önemli bir yeri olan sağlık insan gücünden en üst seviyede yararlanmak suretiyle sağlık kurum ve kuruluşlarımızda hasta haklarını gözeterek, insan yaşamının kutsallığından ödün vermeksizin, verimlilik ve etkililik esaslarına dayalı sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak öncelikli ve temel hedefimizdir.

Memur Servis Ücreti Maliyeti 2,5 Milyar Lira Memur Servis Ücreti Maliyeti 2,5 Milyar Lira

Bu hedeflerimiz doğrultusunda hasta memnuniyetinin sağlanmasının yanı sıra, her türlü özveri ve gayretle hizmet sunma çabası içerisinde olan sağlık personelimizin çalışma şartlarının da iyileştirilmesi bağlamında aşağıdaki hususların vurgulanmasında lüzum ve yarar görülmüştür:

1- Muayene, tetkik, tahlil ve tedavilerini yaptırmak üzere sağlık kurum ve kuruluşlarımıza başvuran sağlık çalışanlarının görevlerinden kaynaklanan özel durumları dikkate alınarak sıra gözetilmeden, öncelikle ve bekletilmeksizin muayene ve tedavilerinin sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

2-Uygulamada ebe, hemşire ve sağlık memurlarının; vezne görevlisi, mutemet, döner sermaye memuru, santral memuru, danışma görevlisi, tutukevlerinde üst arama memuru gibi görevlerde çalıştırıldıkları Bakanlığımıza iletilmektedir. Ebe, hemşire ve sağlık memurlarının belirlenmiş görev yetki ve alanları ile temel eğitim, hizmet içi eğitim, görev ve unvanlarına uygun olarak çalıştırılmaları gerekmektedir. Ebe, hemşire ve sağlık memurları sağlık hizmetleri dışında çalıştırılmamalı, mevzuat ile belirlenen görev ve yetkileri dışında görev verilmemelidir. Bu durumda olanlar da gerekli tedbirler alınıp personel desteği sağlanarak hizmetin aksamasına meydan verilmeden düzeltilmelidir.

3- 657 Sayılı Kanun’ un 104 üncü maddesinin (A) bendinde, “Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir... Memurlara bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır” şeklinde düzenleme yapılarak ilgi (b) de kayıtlı genelgemiz ile tüm valiliklere tebliğ edilmiştir. Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan bayan personelin gebeliklerinin 24. haftasını tamamladıktan sonra doğum öncesi izne ayrılıncaya kadar ve doğum yapanların da süt izni süresince hizmeti aksatmayacak şekilde zaruret olmadığı sürece nöbete girmemeleri sağlanmalıdır.

4- Hizmette 25 yılını doldurmuş sağlık personelinin, hizmetin aksatılmaması kaydıyla mümkün mertebe nöbet hizmetlerinden muaf tutulmaları sağlanmalıdır.

Bilgilerinizi ve uygulamaların buna göre yürütülmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması hususunun ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliğini önemle rica ederim.

DAĞITIM:
Gereği:
81 İl Valiliğine
Prof .Dr. Recep AKDAĞ
Bakan