663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Sağlık Bakanlığında görev yapan sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair yönergenin yürürlükten kaldırılarak, Sağlık Bakanlığı tarafından 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Sağlık Bakanlığında görev yapan sözleşmeli personel ek ödeme yönergesinin hazırlandığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının 25 Eylül 2023 tarihli Uygun görüşü alınarak uygulamaya konuldu.

KHK’daki Eklenen Maddeye Göre Seyyanen Zam Artacak Mı? KHK’daki Eklenen Maddeye Göre Seyyanen Zam Artacak Mı?

Yapılan yönerge değişikliğinin 25 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olduğu vurgulanan yazı haber detayımızda yer alıyor. 

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Yönerge değişikliğine dair 81 il teşkilatına gönderilen yazıda Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği uygunluk yazısı da yer aldı.

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Sağlık Bakanlığında Görev Yapan Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin  42 nci  maddesi  uyarınca  sözleşmeli  statüde  istihdam  edilen  personele  döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE  2-  (1)  Bu  Yönerge,  663  sayılı   Kanun  Hükmünde  Kararnamenin   42  nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;

a)   Acil   servis   etkinlik   katsayısı:   Sözleşmeli   Yönetici   Performans   Değerlendirme Yönergesi eki Performans Gösterge Tablosu esas alınarak hesaplanacak katsayıyı,

b)  Aktif  çalışılan  gün  katsayısı:  O  dönem  içindeki  toplam  gün  sayısından  çalışılmayan günlerin çıkarılması  sonucu  bulunan  çalışılan  gün  sayısının,  o  dönem  içindeki  toplam  gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

c) Bakan: Sağlık Bakanını,

ç) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

d) Bölge gelişmişlik katsayısı: Müdürlükler için Ek-3, ilçe sağlık müdürlükleri ve sağlık tesisleri için Ek-4 sayılı tabloda yer alan katsayıyı,

e) Çalışılmayan günler: (Değişik-Makam Onayı 05/05/2020-49022165-326) Resmî tatil günleri ile görevi sırasında veya görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa  yakalanan,  kazaya, yaralanmaya  veya  saldırıya  uğrayanların  bu  durumlarını  sağlık raporuyla belgelendirmesi ve amirince onaylanması halinde kullandıkları hastalık izin süreleri haricindeki tüm çalışılmayan günleri,

f)  Hizmet  sınıfı  katsayısı:  Bakanlığa  bağlı  sağlık  tesisleri  için  6  ncı  maddede  belirtilen şekilde hesaplanan katsayıyı,

g) İl grubu katsayısı: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre toplam il nüfusuna karşılık gelen Ek-6 sayılı tabloda yer alan katsayıyı,

ğ)  İlçe  grubu  katsayısı:  Türkiye  İstatistik  Kurumu  verilerine  göre  toplam  ilçe  nüfusuna karşılık gelen Ek-7 sayılı tabloda yer alan katsayıyı,

h)   Kalite   puanı:   Sağlık   kuruluşlarında   Sağlıkta   Kalite   Standartları   esas   alınarak Bakanlıkça  yerinde  yapılan  değerlendirme  neticesinde  belirlenen  ve  Bakanlıkça  oluşturulan elektronik sistemde yayınlanan sıfır ile yüz arasındaki değeri,

ı) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,

i) İl   Sağlık   Müdürlüğü   Birimleri:   İlçe   sağlık   müdürlükleri,   il   ambulans   servisi başhekimliklerini,

j)  Müdürlük  katsayısı:  İl/ilçe  grubu  katsayısının  %  80’i  ile  il/ilçe  bölge  gelişmişlik katsayısının % 20’sinin toplamından oluşan katsayıyı,

k)  Ödeme  dönemi:  Bir  yıl  içerisinde  döner  sermaye  ek  ödemesinin  yapılacağı  aylık dönemleri,

l)  Sağlık  tesisi:  Üniversiteler  ile  birlikte  kullanılan  hastaneler  de  dâhil  olmak  üzere Bakanlığa  bağlı  ikinci  ve  üçüncü  basamak  sağlık  hizmeti  veren  hastaneleri  ve  ağız  ve  diş sağlığı merkezleri ile diş hastanelerini, 

m) Sağlık tesisi kalite katsayısı: Sağlık tesisinin, sağlıkta kalite değerlendirmeleri sonucunda elde ettiği kalite puanına göre Ek-8 sayılı tabloda belirlenen katsayıyı,

n)   Sağlık   tesisi   katsayısı:   Hizmet   sınıfı   katsayısının   %   40’ı,   sağlık   tesisi   kalite katsayısının  %  40’ı  ile  sağlık  tesisi  bölge  gelişmişlik  katsayısının  %  20’sinin  toplamından oluşan katsayıyı; sağlık tesisi  kalite katsayısının belirlenemediği durumlarda ise hizmet sınıfı katsayısının %80’i ile sağlık tesisi bölge gelişmişlik katsayısının %20’sinin toplamından oluşan katsayıyı,

o)  Sözleşmeli  personel:  663  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  42  nci  maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen personeli,

ö) Tavan ek ödeme tutarı: Ek-1 sayılı tabloda  yer alan tavan  ek ödeme  oranlarının 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen tavan ücret ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

p) TDMS: Tek Düzen Muhasebe Sistemini,

r) TSİM: Temel Sağlık İstatistikleri Modülünü,

s) Unvan katsayısı: Ek-2 sayılı tabloda yer alan katsayıyı, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Personele Yapılacak Ek Ödemenin Tespitine İlişkin

Usul ve Esaslar

Temel esaslar

MADDE 4- (1) Sözleşmeli personelden İl Sağlık Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, Başkan, Başkan   Yardımcısı,  112   İl   Ambulans   Servisi   Başhekimi   ve   (Değişik-Makam   Onayı 17/05/2022-E-49022165.010.04-523) Başhekim  Yardımcısı  ile Uzman olarak  istihdam edilen personele müdürlük döner sermaye bütçesinden, diğer sözleşmeli personele ise bağlı bulunduğu sağlık tesisinin döner sermaye bütçesinden ek ödeme yapılır.

(2) 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan ek ödeme brüt  tutarı  bu  Yönerge  uyarınca  aynı  aya  ilişkin  olarak  yapılacak  ek  ödeme  brüt  tutarından mahsup edilir.

(3) Sözleşmeli personel sözleşme imzaladığı müdürlük, ilçe sağlık müdürlüğü veya sağlık tesisi  dışında görevlendirilemez.  Ancak,  il  sağlık  müdürü,  ilçe  sağlık  müdürü  ve  başhekim olarak  görev  yapanlar dışındaki  sözleşmeli  personel,  ihtiyaç  halinde  Bakanlığın  ve  bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında daire başkanı ve daha üst yönetici kadrolarında süreli olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen personele sözleşme imzaladıkları müdürlük veya sağlık  tesisinden  bu  Yönergenin  8  inci  maddesinde belirtilen  esaslar  çerçevesinde  ek  ödeme yapılır.  Söz  konusu  personelin  ek  ödeme  hesaplamasında  müdürlük  katsayısı,  sağlık  tesisi katsayısı dikkate alınmaz.

(4) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve bu  kapsamda eğitim  ve  proje  çalışmaları  için,  yılda  toplam  otuz  günü  geçmemek  üzere görevlendirilenlere  yapılacak  ek  ödemelerin  belirlenmesinde,  görevlendirildikleri  ve  fiilen görev yaptıkları günler için aktif çalışılan gün katsayısı dikkate alınmaz.

(5)  Her  bir  müdürlük  için  istihdam  edilecek  programcı/çözümleyici  ve  bilişim  uzmanı sayıları toplamı Ek-5 sayılı tabloda yer almaktadır.

(6)  Ek  ödeme  yapılabilecek  uzman  (muhasebe  yetkilisi)  ile  uzman  (muhasebe)  sayısı İstanbul için 6’yı, Ankara için 3’ü, İzmir için 2’yi ve diğer iller için 1’i geçemez. Bu sayılarda, il müdürlüklerinin muhasebe hizmetlerinin Bakanlıkça yürütülmesi halinde, ihtiyaca göre her il için 1’i geçmemek kaydıyla artış yapılabilir.

(7)  (Değişik-Makam  Onayı  26/09/2019-49022165-518)  Acil  servis  etkinlik  katsayısı başhekimin ek ödemesinin hesaplanmasında kullanılır. Bu katsayı 2.  ve 3.    seviye acil servisi bulunan   sağlık       tesislerinde   hesaplanır.   Söz   konusu   katsayının   hesaplanmasında   ilgili başhekimin sözleşme yaptığı sağlık tesisindeki en son yapılan sözleşmeli yönetici performans değerlendirme  sonucu  bir  yılı  geçmemek üzere  sonraki  performans  değerlendirme  sonucu yayınlanıncaya kadar esas alınır. Bir yılın sonunda yeni bir performans değerlendirme sonucu yayınlanmayan  başhekimler  ile  ilk  performans  değerlendirme  sonucu  henüz  yayımlanmamış olan   başhekimler   ve   bu   madde   uyarınca   acil   servis   etkinlik   katsayısı   hesaplanması öngörülmeyen başhekimler için bu katsayı bir (1) olarak kabul edilir.

(8)  Ek-4  sayılı  tabloda  katsayısı  bulunmayan  ilçe  müdürlükleri  ve  sağlık  tesisleri  için bulunduğu ilin il bölge gelişmişlik katsayısı esas alınır.

(9) Bakanlıkça oluşturulan elektronik sistemde yayınlanan son değerlendirme puanı ilgili sağlık tesisinin kalite puanı olarak esas alınır. Sistemde puan görülmediği durumlarda ise sağlık tesisi katsayısı 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanır.

(10) (Ek-Makam Onayı 26/09/2019-49022165-518) Aynı   yerleşke   içinde   birden   fazla hastanenin  müşterek  yönetimini  üstlenen  koordinatör  başhekimler  (Profesör,  Doçent,  Eğitim Görevlisi-Hekim),koordinatör   başhekimlikte   görev   yapan   başhekim   yardımcıları   (Uzman Hekim, Hekim*, Hekim) ve koordinatör başhekimlikte görev yapan idari ve mali işler müdürü için Ek-2 sayılı tablodaki katsayılar uygulanır.

(11) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb. olağanüstü hâllere hizmet sunumunu  aksatacak  düzeyde  maruz  kalan   İl   Sağlık  Müdürlüğü  ve  birimleri  ile  sağlık tesislerinde olağanüstü halin meydana geldiği tarihten itibaren Bakanlığın kararıyla 6 (altı) aya kadar  lüzumu  halinde  ise  bu  süre Bakan  Onayı  ile  1  (bir)  yıla  kadar  uzatılmak  üzere müdürlük/sağlık  tesisi  katsayısı  “0,95”  olarak, hizmete  yeni  açılan  sağlık  tesislerinde  ise Müdürlüğün kararıyla sağlık tesisinin hizmete açıldığı tarihten itibaren 6 (altı) ayı geçmemek üzere sağlık tesisi katsayısı “0,95” olarak esas alınır.

Müdürlük katsayısının hesaplanması

MADDE 5- (1) İl/ilçe grubu katsayısının %80’i ile il/ilçe bölge gelişmişlik katsayısının

%20’sinin toplanması sureti ile müdürlük katsayısı tespit edilir.

İl Sağlık Müdürlüğü katsayısı= (il grubu katsayısı X 0,80) + (il bölge gelişmişlik katsayısı X 0,20)

İlçe Sağlık Müdürlüğü katsayısı= (ilçe grubu katsayısı X 0,80) + (ilçe bölge gelişmişlik katsayısı X 0,20)

Sağlık tesisi katsayısının hesaplanması

MADDE  6-  (1)  Bakanlığa  bağlı  sağlık  tesisleri  için  belirlenmiş  olan  hizmet  sınıfı katsayısının  %40’ı,  sağlık  tesisi  kalite  katsayısının  %  40’ı  ile  sağlık  tesisi  bölge  gelişmişlik katsayısının %20’sinin toplanması sureti ile sağlık tesisi katsayısı tespit edilir.

Sağlık Tesisi Katsayısı= (Hizmet sınıfı katsayısı X 0,40) + (Sağlık tesisi kalite katsayısı X 0,40) + (Sağlık tesisi bölge gelişmişlik katsayısı X 0,20)

(2) Bakanlıkça oluşturulan elektronik sistemde puan bulunmadığı için sağlık tesisi kalite katsayısının belirlenemediği durumlarda sağlık tesisi katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Sağlık Tesisi Katsayısı= (Hizmet sınıfı katsayısı X 0,80) + (Sağlık tesisi bölge gelişmişlik katsayısı X 0,20)

(3) İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin hizmet sınıfı katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

ek-odeme-9

ek-odeme-10

ek-odeme-1

ek-odeme-2

ek-odeme-3

ek-odeme-4

ek-odeme-5

ek-odeme-6

ek-odeme-7

ek-odeme-8