Devlet Memurları Kanunu'nun 103. maddesi, yıllık izinlerin ve sağlık izninin nasıl kullanılacağını düzenler. Buna göre, radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ek olarak bir aylık sağlık izni verilir. Bu izin, düzenli olarak ve kesintisiz bir şekilde kullanılmak zorundadır.

Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname'nin 24. maddesi de bu personelin dört hafta kesintisiz sağlık izni kullanmasını zorunlu kılar. Yönetmeliğe göre, sağlık izni süresi içinde alınan hastalık raporları, sağlık izninin düzenli kullanımını engellememelidir.

Hastalık Raporu ve Sağlık İzni Kullanımı

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi, yıllık izin sırasında alınan hastalık raporlarıyla ilgili usulleri belirler. Buna göre, yıllık izin sırasında hastalık raporu alan memur, rapor süresi bitince kalan iznini kullanmaya devam eder veya hastalık izni bittikten sonra görevine döner.

Ancak, sağlık izninin kısım kısım kullanılamaması nedeniyle, sağlık izni sırasında hastalık raporu alan personel, hastalık izni bittikten sonra kalan sağlık iznini kesintisiz olarak kullanmaya devam etmelidir. Bu düzenleme, radyoaktif ortamda çalışan personelin düzenli sağlık izni kullanımını garanti altına alır.

Değerlendirme ve Sonuç

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, radyoaktif ışınlarla çalışan personelin sağlık izni kullanımı sırasında hastalık raporu alması durumunda izlenecek prosedürler şu şekilde özetlenebilir:

1.Sağlık İzni Kesintisiz Kullanılmalıdır: Radyoaktif ışınlarla çalışan personelin sağlık izni, kesintisiz ve düzenli bir şekilde kullanılmalıdır.

2.Hastalık Raporu Süresi: Sağlık izni sırasında alınan hastalık raporunun süresi, sağlık izninin başlangıç ve bitiş tarihleri arasına denk gelmelidir.

Aday Memurların Başka Kurumlarda Geçici Görevlendirilmesi Uygun Değil Aday Memurların Başka Kurumlarda Geçici Görevlendirilmesi Uygun Değil

3.İznin Devamı: Hastalık izni süresi, sağlık izninin bitiş tarihinden önce sona ererse, personel kalan sağlık iznini kullanmaya devam eder.

4.Göreve Dönüş: Hastalık izni süresi, sağlık izninin bitiş tarihinden sonraya uzarsa, personel hastalık izni bitiminde görevine döner.