Nöbet muafiyeti, bazı özel durumlarda sağlık çalışanlarının nöbet görevinden geçici veya kalıcı olarak istisna edilmesi anlamına gelir. Nöbet muafiyeti talep etmek için çalışanın bir dilekçe yazması ve bu dilekçeyi ilgilçalıştığı kuruma sunması gerekir.

Nöbet muafiyeti dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

  • Nöbet Muafiyeti Dilekçenin hitap edeceği kurumun adı ve adresi yazılmalıdır.
  • Nöbet Muafiyeti Dilekçenin konusu "Nöbet Muafiyeti Talebi" olarak belirtilmelidir.
  • Nöbet Muafiyeti Dilekçede çalışanın adı, soyadı, unvanı, görev yaptığı birim ve sicil numarası gibi bilgiler yer almalıdır.
  • Nöbet muafiyeti talep etme sebebi açık ve net bir şekilde ifade edilmelidir. Örneğin, sağlık sorunu, hamilelik, emzirme, yaş sınırı gibi durumlar nöbet muafiyeti talep etme sebebi olabilir.
  • Nöbet muafiyeti talep etme sebebine ilişkin gerekli belgeler dilekçeye eklenmelidir. Örneğin, sağlık raporu, doğum belgesi, süt izni belgesi gibi belgeler nöbet muafiyeti için gerekli belgelerdir.
  • Dilekçenin sonunda çalışanın imzası ve tarihi bulunmalıdır.

Nöbet muafiyeti dilekçe örneği:

T.C……. HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE

Konu: Nöbet Muafiyeti Talebi

Hastanemizde …. Unvanı ile görev yapmaktayım. …../…./2023 tarihinde doğum yaptım ve …./…./2024 tarihine kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104. maddesinin (D) fıkrasında belirtilen süt iznim mevcuttur.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.05.2012 tarih ve 6430 sayılı yazısında yer alan "kadın memurlara tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin yirmidördüncü haftasında önce ve her halde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceği " hükmü gereğince nöbet görevi verilmemesini ve müdürlüğünüz tarafından haftalık mesai saatimin ve saatlerinin süt iznimi kullanabileceğim şekilde düzenlenmesini arz ederim.

Adres: ………. Mah. …. Sok. No:…… İlçesi/İli

Telefon: 0123456789

Ekler:
Doğum Belgesi
Süt İzni Belgesi

…./…/2023

Ad/Soyad

Hemşire

Nöbet Muafiyeti Dilekçe Örneği Word Hali için tıklayınız.