Bir Devlet Hastanesi'nde çalışan Genel Sağlık-İş Sendikası üyesi hemşire, Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü tarafından, nöbet listesinin keyfi bir şekilde değiştirilmesi talimatı aldı. Hemşire, listenin imza aşamasını geçmiş olmasına rağmen sadece sistem üzerinden değiştirilmesinin haksız ve keyfi bir uygulama olduğunu dile getirdi. Bu noktada, hemşirenin duruşu, iş hukuku ve adaletin korunması için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, hemşirenin yaşadığı sürecin detaylarına değinildi. Üye, haksız ve hukuka aykırı bir disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı ve görev yeri keyfi bir biçimde değiştirildi. Bu aşamada, hemşire hukuki mücadeleye başladı ve Aydın 2. İdare Mahkemesi'nde dava açarak, idari işlemin yürütmesini durdurmayı başardı. Mahkeme sonucunda, işlemin iptaline hükmedildi.

Ancak idare, tekrar bir işlem başlatarak görev yeri değişikliği kararı almıştı. Bu noktada hemşire, hukuki sürecini sürdürerek Aydın 1. İdare Mahkemesi'nde kınama cezasının iptali için dava açtı ve kınama cezasının iptal edilmesini sağladı.

Aydın 1. İdare Mahkemesi Kararı

“Daha sonra ise, üyemizin hukuka ve yasaya aykırı, keyfi bir şekilde ikinci kez görev yerinin değiştirildiği idari işleme karşı Aydın 2. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Açılan davada, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nin kararında, “Olayda, dava konusu işlem, yönetmelik hükmünde belirtilen, haklarında adlî, idarî ve inzibatî bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda bulunduğu yerde kalmalarında sakınca görülmüş personelin başka yere atanabileceği yönündeki düzenleme doğrultusunda yapıldığı anlaşılmakta ise de, yukarıda da belirtildiği gibi, soruşturma raporunda, davacının işlediği iddia edilen fiili nedeniyle verilen disiplin cezasının, Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin … sayılı kararı ile; davacı hakkındaki iddiaların kesin olarak ortaya konulduğundan ve aykırı fiillerinin netleştirilerek sübuta erdiğinden söz edilemeyeceği gerekçesiyle iptal edildiği görülmektedir”

Sürgüne Yürütmeyi Durdurma !

“Bu durumda, dava konusu işlemin gerekçesi olarak gösterilen hususun somut bilgi ve belgeler ile ortaya konulamadığı gibi, bunun dışında da davacının çalışmalarından verim alınamadığı, çalışma arkadaşları ile uyumlu çalışamadığı, çalışma barışını bozduğu yönünde herhangi bir iddianın bulunmaması nedeniyle, davacının … ilçesine atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, yürütmenin durdurulması istemini reddeden idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı kanaatine varılmaktadır. Ayrıca, işlemin uygulanmaya devamı hâlinde; davacının ikâmetini başka bir ilçeye taşımak zorunda kalacağı göz önünde bulundurulduğunda, davacı açısından telafisi güç ve imkansız zararların ortaya çıkabileceği de açıktır.” denilerek, üyemizin ikinci kez tabi tutulduğu sürgünün yine yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Kararı değerlendiren Sendikamız Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “Üyemizin görev yeri değiştirildi”