Aylıksız İzindeki Memur Mal Bildirimi Verecek Mi?

Memurların 2020 yılında vermeleri gereken mal bildirimleri Şubat 2020 maaş dönemine kadar idarelere teslim edilmesi gerekiyor. Şubat ayı sonuna kadar verilmesi zorunlu mal bildirimleriyle ilgili olarak bu dönemde aylıksız veya ücretli izinde olan memurların mal bildiriminde bulunup bulunmayacakları hususu merak konusu olmaktadır.

Mevzuat 09.01.2020, 22:43 09.01.2020, 23:49 Güler Sağlam
Aylıksız İzindeki Memur Mal Bildirimi Verecek Mi?

Aylıksız ücretsiz veya ücretli izinde olan memurların mal bildirimi vermeleri gereken süreye ilişkin daha önceki yıllarda verilmiş olan DPB görüşü yazımız ekindedir. İlgili görüşte aylıksız izinde olan memurların mal bildirimi vermesi gereken süreye ilişkin bir düzenlemenin olmadığı bildirilmiş, bu şekilde olan memurların aylıksız izin dönüşünde mal bildirimi verebilecekleri yönünde görüş verilmiştir.

ÖZET: Ücretli veya ücretsiz izinde olan personelin ek mal bildiriminde bulunacağı süreye ilişkin ayrı bir düzenleme yapılmamış olması sebebiyle, takdir ve uygulama Genel Müdürlüğünüzde olmak üzere, ek mal bildirimlerinin verilmesine ilişkin sürenin izin bitimini müteakip göreve dönüş tarihinden itibaren başlatılabileceğine ilişkin (30.03.2006/4020)

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile anılan Kanunun 22 nci maddesine dayanılarak çıkarılan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasında tereddüde düşüldüğünü belirten ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin mal bildiriminde bulunacakları düzenleyen 3 üncü maddesinin (d) bendinde; Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,” sayılmakta, bahse konu yönetmeliğin 8 inci maddesinde; ‘ 3 üncü maddede sayılanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan;

a) Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil),

b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki;

1)Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları,

2)Hisse senedi ve tahvilleri,

3)Altın ve mücevharatı,

4)Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer, döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları,

5)Hakları,

6)Alacakları,

7)Borçları,

TIKLAYIN

8)Gelirleri,

mal bildirimine konu teşkil eder.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan mezkur Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde; ‘Mal bildirimlerinin;

a)3 üncü maddede sayılan görevlere atanmada, göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte,

b)Bakanlar Kurulu üyeleri için, atamayı izleyen bir ay içinde,

c)Seçimle gelinen görevlerle, seçimin kesinleşme tarihini izleyen iki ay içinde,

d)Yönetim ve denetim kurulları ile komisyon üyeliklerine seçilen veya atananlar için, göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

e)Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,

f)Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, faaliyete geçme tarihini; sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

g)Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunması gerekenler için kanunlarında öngörülen süre içinde

verilmesi zorunludur.” hükmü; 11 inci maddesinde; ‘3 üncü maddede belirtilen görevlere devam edenler, sonu (O) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar.” hükmü; 17 inci maddesinde ise; ‘Bu Yönetmelikte belirlen süreler içinde mal bildiriminde bulunmayanlara, bildirimin verileceği mercilere yazılı olarak ihtarda bulunulur. Bu ihtar ilgilisine Tebliğat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur.

İhtarın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde bildiriminde bulunmayanlar hakkında gerekli işlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurunda bulunulur.

Müfettiş ve muhakkikler de, soruşturma ile ilgili olarak verdikleri süre zarfında mal bildiriminde bulunmayan hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcısına suç duyurusunda bulunurlar.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca bahse konu Yönetmeliğin Ek Mal bildirimini düzenleyen 10 uncu maddesinde; “3 üncü maddede sayılan görevlerde bulunanlar, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. 8 inci maddede gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisabi ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla, gerek kamu personel mevzuatında gerekse mal bildiriminde bulunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen mevzuatta ücretli ya da ücretsiz izinde olan personelin ek mal bildiriminde bulunacağı süreye ilişkin ayrı bir düzenleme yapılmamış olması sebebiyle, takdir ve uygulama Genel Müdürlüğünüzde olmak üzere, ek mal bildirimlerinin verilmesine ilişkin sürenin izin bitimini müteakip göreve dönüş tarihinden itibaren başlatılabileceği düşünülmektedir.

Yorumlar (0)
-1
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?