Hizmet süreleri ise, hizmeti bir yıldan on yıla kadar olanlar için 20 gün, on yıldan fazla olanlar için ise 30 gündür. Ancak, hizmet süresinin nasıl hesaplandığı ve hangi sürelerin bu hesaba dahil edildiği, daha ayrıntılı düzenlemelerle açıklanmıştır.

Hizmet Süresinin Belirlenmesi

154 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’ne göre, memurların yıllık izin süresinin hesabında, kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreler doğrudan, özel sektörde veya esnaf statüsünde geçen süreler ise belirli şartlar altında dikkate alınır. Özellikle, özel sektörde geçen sürelerin memurun kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen süreler olması gerekmektedir. Bu bağlamda, kişinin özel sektörde geçen mesleki süresi, ilgili mesleki alanda (örneğin mühendislik, doktorluk) kazanılmış hak aylık süresine dahil edilebilir.

Askerlik Süresinin Hesaba Katılması

657 sayılı Kanun hükmü gereği, askerlik süresi borçlanmaya bağlı olmaksızın memurun kazanılmış hak aylık intibakında değerlendirilir. Bu süre, memurun yıllık izin süresinin hesaplanmasında da dikkate alınır.

5434 ve 5510 Sayılı Kanunlara Tabi Olan Memurlar

5434 Sayılı Kanuna Tabi Olanlar:  

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluğa başlayanlar, yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi görevlerde bulunanlar bu kapsama girer. Bu memurların intibak işlemlerinde 657 sayılı Kanun ve 5434 sayılı Kanun Ek Madde 18 hükümleri uygulanır. Özel sektörde geçen süreler, memurun mesleki alanına uygun olduğunda kazanılmış hak aylığında değerlendirilir.

Memurlar Yeni Disiplin Affı Talep Ediyor! Memurlar Yeni Disiplin Affı Talep Ediyor!

5510 Sayılı Kanuna Tabi Olanlar:  

1 Ekim 2008 tarihinden sonra memurluğa başlayanlar bu kanuna tabidir. Bu kişilerin intibak işlemlerinde SGK kesintisi, prime esas kazançları üzerinden yapılır. Hizmet süresinin hesaplanmasında, özel sektörde geçen sürelerin tamamı değil, sadece kazanılmış hak aylığında değerlendirilen kısmı dikkate alınır.

İntibak İşlemleri

5434 Sayılı Kanuna Tabi Olanlar:  

Bu memurların intibak işlemlerinde, özel sektörde geçen sürelerin belirli bir kısmı mesleki alanlarına göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilir. Örneğin, avukatlar, mühendisler, sağlık çalışanlarının özel sektörde geçen sürelerinin 3/4’ü bu hesaplamaya dahil edilir.

5510 Sayılı Kanuna Tabi Olanlar:  

Benzer şekilde, bu memurların da özel sektörde geçen sürelerinin belirli bir kısmı mesleki alanlarına göre değerlendirilir. Ancak SGK kesintileri prime esas kazançları üzerinden yapılır.

Yıllık İzin Süresinin Hesaplanması

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurların yıllık izin süreleri, hizmet süresine göre belirlenir. Kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri, herhangi bir şart aranmaksızın yıllık izin süresinin hesaplanmasında dikkate alınır. Özel sektörde ve esnaf statüsünde geçen süreler ise sadece kazanılmış hak aylık süresinde değerlendirilen kısmı dikkate alınır. Bu sürelerin tamamı, memurun mesleki alanına uygun olduğunda hesaplamaya dahil edilir.

Sözleşmeli Personelin Yıllık İzin Süresinin Hesaplanması

657 sayılı Kanun'un 4(B) maddesi kapsamında çalışan sözleşmeli personelin yıllık izin süreleri, kamu işyerlerinde geçen hizmet sürelerine göre hesaplanır. Bu kapsamda, sigortalı olarak çalıştıkları sürelerin dahil edilmesi için bu çalışmaların kamu işyerlerinde geçmiş olması gerekmektedir. Sözleşmeli personelin yıllık izin süreleri, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen esaslara tabidir.

Memur yıllık izin ve intibak hesaplaması 

Memurların yıllık izin sürelerinin ve intibak işlemlerinin hesaplanmasında, hizmet sürelerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Kamu ve özel sektörde geçen sürelerin, askerlik hizmetinin ve diğer çalışma sürelerinin dikkate alınarak yapılan bu hesaplamalar memurun özlük haklarını doğrudan ilgilendirmektedir. Özellikle özlük birimleri, ilgili kanun ve tebliğleri doğru bir şekilde uygulaması ve yorumlaması gerekmektedir.