İlgili Yönetmelik doğrultusunda memura rapor verilirken, belirlenen kuralların dikkate alınması önemlidir.

Tek hekim raporu dayanağı

Devlet memurlarının sosyal güvenlikleri 4/C kapsamında olduğundan, hastalık durumunda almaları gereken hastalık raporları ve refakat izinleri "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile düzenlenmiştir. Ayrıca, "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği"nin 39. maddesi de devlet memurlarının hastalık durumlarında takip edilmesi gereken yönergeleri içermektedir.

Tek hekim raporu peş peşe en fazla 2 kez alınabilir

Devlet memurlarının hastalık raporlarına ilişkin yönetmelikler gereği, tek bir hekim raporu ile memura en fazla 10 gün rapor verilebiliyor. Ancak raporda kontrol muayenesi öngörülmüşse, kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en fazla 10 gün daha rapor verilebiliyor. Böylece, memura tek hekim raporu toplamda 20 gün rapor verilebiliyor.

Durum Bildirir Raporu Nedir? – Ne İşe Yarar? 2023 Durum Bildirir Raporu Nedir? – Ne İşe Yarar? 2023

Kontrol muayenesi tek hekim raporu 10 günü aşarsa..

Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi durumunda, rapor süresi 10 günü aşarsa sağlık kurulu raporu verilmesi zorunludur. Bu durumda, sağlık kurulu ilk istirahat süresini, memurun tedavi altına alındığı tarihten itibaren 6 ay olarak belirler. 6 ayı geçemez. Tedavi devam ederse, malullük durumunun önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile süre uzatılabilir. Ancak rapor alınan yerde, SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkan bulunmaması halinde tek hekimler en çok 10 gün daha hastalık raporu düzenleyebilir.

Devlet Memuru Aynı Yıl İçerisinde Kaç Defa Hastalık İzni (Rapor) Alabilir! (2) Devlet Memuru Aynı Yıl İçerisinde Kaç Defa Hastalık İzni (Rapor) Alabilir! (2)

Tek hekim raporu Takvim yılı nedir?

Mevcut uygulamada, bir takvim yılı içinde (örneğin 01.01.2023-31.12.2023 dönemi bir takvim yılıdır), memurlara tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı 40 günü aşamaz. 40 günü geçen raporlar, sağlık kurulu tarafından verilmelidir.

40 günü aşan raporlar sağlık kurulunca onaylanmalıdır

Tek hekimlerin farklı tarihlerde düzenledikleri raporlar nedeniyle yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni kullanan memurların, bu süreyi aşan raporlarının da geçerli sayılabilmesi için resmi sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir. Yani, eğer bir memurun tek hekim raporları yıl içinde toplam 40 günü aşıyorsa, bu raporların resmi sağlık kurulları tarafından onaylanması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan tek hekim veya sağlık kurullarınca verilen hastalık raporları, belirlenen örneğe uygun olarak elektronik ortamda SGK'ya gönderilmek zorundadır.