Durum bildirir raporu, iş başvuruları başta olmak üzere bazen de çalışan vatandaşlardan istenen rapor türüdür.

Durum Bildirir Tek Hekim Raporu

Durum bildirir tek hekim raporu, kişinin sağlık durumuyla ilgili son durumun tek bir hekim tarafından imzalanan raporla belgelenmesine denilmektedir. Durum bildirir raporu, vatandaşlar tarafından çoğunlukla sağlık raporu diyede bilinmektedir. Tek hekim durum bildirir raporu için başvuranın, sağlık durumunun temel başlıklar halinde ele alınarak hekim kanaatinin rapora yansıtılması işlemidir.

Durum Bildirir Tek Hekim Raporu

Tek Hekim Sağlık Raporu ve Tek Hekim Hastalık Raporu olmak üzere iki farklı amaca hizmet eden sağlık raporları bulunmaktadır.

Sağlık Raporu: Tek Hekim Sağlık raporu, bir hastanın sağlık durumunun sadece bir doktor tarafından incelenmesi ve resmi bir belge haline gelmesidir. Tek Hekim Sağlık Raporları Sağlık Raporları spor lisansı ve kamu kurumlarında personel alımı vb. amaçlar için düzenlenen raporlardır.

Hastalık Raporu: Her şeyden önce, "Hasta raporu" veya "Hastalık izni" arasında son derece net bir ayrım yapmak çok önemlidir.

Hastalık Raporu: Hasta tedavi süresince istirahat etmesinin önemli olduğuna inanıyorsa doktor tarafından hazırlanan rapordur. Raporun düzenlendiğine dair rapor, memurun bulunmadığı anlamına gelmez.

Hastalık İzni: Memur tarafından düzenlenen "Hastalık Kaydı" belgesinin bağlı olduğu kurum müdürüne sunulmasını müteakip izne dönüştürülmesi işlemidir.

Durumu bildiren tek hekim raporu, hastanın sağlık durumunun en son durumunu gösteren belgedir. Sadece bir hekim tarafından imzalanmış bir rapordur. Bu tür rapor vatandaşlar tarafından genellikle "sağlık raporu" olarak adlandırılır. Tek hekim raporu başvuru sahibinin sağlığını kapsar ve hekimin görüşünü içerir.

Durum bildirir tek hekim raporuyla örneğin öğrencilerin etkinliklere katılıp katılamayacağı, ya da askerin kurum faaliyetlerine katılıp katılmayacağına yönelik muhtemel riskler de raporda yer alır.

Şayet doktor, başvuru sahibinin sağlığına dair yaptığı muayene sonrasında bazı şüpheler görmüşse, tek hekim durum bildirir raporu olumsuz kanaatle sonuçlanabilir. Ya da muayene ettiği hastayı gerek gördüğü branşlara konsültasyon muayenesine gönderebilir. Tek hekimin gönderdiği branşlar tarafından yapılan muayene sonucunda doktorun kanaati netleşir ve rapor düzenleme aşaması sonuçlandırılır.

Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu Geçerlilik Süresi

Durum bildirir tek hekim sağlık raporu geçerlilik süresi konusunda Sağlık Bakanlığı, kişinin sağlık durumundaki değişiklik olup olmamasına dikkat çekmektedir. Bu vesileyle durum bildirir raporunun bir yıl süreyle geçerli olduğu ve e devlet üzerinden indirilerek ilgili kurum veya kuruluşa verileceği bilinmelidir.

Durum bildirir raporu geçerlilik süresi ile ilgili resmi mevzuat 1 Ekim 2019 tarihli sağlık raporları yönergesinde yer almaktadır.

Durum Bildirir Raporu Nedir? Ne İşe Yarar?

Durum bildirir raporu, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere birinci basamak sağlık kuruluşları ve ikinci basamak sağlık kuruluşları tarafından verilen durum bildirir rapordur. Durum bildirir raporlar tek hekim tarafından da verilebildiği gibi, farklı hekimler tarafından da düzenlenebilmektedir.

Kişinin sağlığıyla ilgili en temel muayene sonucunda oluşan hekim kanaati durum bildirir raporunun ana konusunu teşkil etmektedir. Durum bildirir raporu, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere birçok kuruma başvuru sırasında sunulabilmektedir.

Durum Bildirir Raporu Nedir?

Durum Bildirir Raporu Nereden Alınır?

Durum bildirir raporu yukarıdaki paragrafta da belirttiğimiz üzere öncelikle birinci basamak sağlık kuruluşlarından, yani aile sağlığı merkezlerinden alınabildiği gibi ikinci basamakta yer alan devlet hastaneleri ile eğitim araştırma hastanelerinden de alınabilmektedir.

Sadece Aile Hekimleri Tek Hekim Raporu düzenleyebilir diye bir kural yoktur.

Durum Bildirir Raporu;

  • Kurum Hekimleri,
  • Toplum Sağlığı Merkezi Hekimleri,
  • Göz Hastalıkları,
  • Dahiliye,
  • KBB vb.

Branşlar tarafından verilebilir. Hastanelerde görev yapan tüm uzman hekimler, durum bildirir raporu kendileri düzenleyebilmektedir. Böylece; durum bildirir raporu için aile hekimine gitme zorunluluğu ortadan kalkar. Örneğin, sürücü belgesi raporları için yayımlanan yönetmeliğin ilk baskısında, sürücü ve sürücü adaylarının ön sınavlarının Pratisyen Hekimler ve Aile Hekimleri tarafından yapılması planlanmıştır. Bu konuda "Aile Hekimleri Yine Öfkeli: Tek Hekim Raporunu Vermiyoruz, YÖK'ü Tanımıyoruz!" başlıklı haberimizle aile hekimlerinin konuya olan tepkisini okuyabilirsiniz.

Durum Bildirir Sağlık Raporu Örneği

Durum bildirir sağlık raporu örneği vatandaşlar tarafından özellikle Google görseller üzerinde sıklıkla aratılan rapor örneğidir. Örnek bir durum bildirir sağlık raporu şu şekilde olmaktadır:

Durum Bildirir Sağlık Raporu Örneği

Durum Bildirir Sağlık Raporu Nedir?

Durum bildirir sağlık raporu 2019 yılından sonra uygulamaya sokulan, e imzalı olarak elektronik ortamda yani e devlet üzerinden indirilebilen ve burada saklanılan tek hekim ya da birkaç hekim tarafından düzenlenebilen durum bildirir rapor türüdür. Durum bildirir rapor, şahsın sağlığı hakkında genel değerlendirmeleri de ele almaktadır.

Aslına bakılacak olursa, durum bildirir raporu oldukça geniş bir tanıma sahiptir. Vatandaşlar durum bildirir raporu ile ilgili farklı isimlerde sağlık kuruluşlarına başvuru yapabilmektedir. Temel ölçüt olarak sağlık kuruluşuna başvuran vatandaşın sağlığıyla alakalı genel değerlendirmelerin yer aldığı raporlara durum bildirir raporu olarak isim konulmaktadır.

Durum Bildirir Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Durum bildirir sağlık raporu nasıl alınır? sorusu aslında her sağlık kuruluşunda yapılan resmi prosedürden oluşmaktadır. Durum bildirir raporu alabilmek için, kişi sağlık tesisine ön kayıt işlemini yaptırdıktan sonra, ilgili hekimin muayenesinin ardından durum bildirir raporunu alabilmektedir.

Durum Bildirir Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Durum bildirir sağlık raporu birinci basamak sağlık kuruluşları ile ikinci basamak sağlık kuruluşlarında düzenlenmektedir. Birinci basamak sağlık kuruluşları için vatandaşlar aile sağlığı merkezleri ile toplum sağlığı merkezlerine başvuruda bulunabilir.

Öte yandan ikinci basamak sağlık kuruluşları olarak bilinen devlet hastaneleri ile eğitim araştırma hastaneleri de durum bildirir sağlık raporu düzenleyebilmektedir.

3 Hekim Sağlık Raporu Nereden Alınır?

3 hekim sağlık raporu genellikle Eğitim Araştırma Hastaneleri tarafından verilebilmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere 3 Hekim durum bildirir raporu sağlık raporlarından farklı olarak heyete girilmeden ancak 3 hekimin imzası ile düzenlenen rapor çeşididir.

Bazı durumlarda ilgili Kurum veya Kuruluşlar sağlık raporunun yani heyet raporunun yerine 3 hekim durum bildirir raporunu da ilgililerden isteyebilmektedir.

Sağlık Bakanlığı, Devlet Hastaneleri ve Devlet Üniversiteleri için tek doktor sağlık raporu ücreti,

05/09/2022 tarihinde 135 TL olarak belirlendi. Sağlık kurulu raporu miktarı 525 TL olarak tespit ediyor.

Sürücü belgesi için sağlık raporu ücretleri;

Rapor Adı Tutarı
Tek Hekim Raporu 135 TL
2 Hekim Raporu 195 TL
Sağlık Kurulu Raporu 322,50 TL
Silah Sağlık Raporu 600 TL

Sağlık Raporu Nedir?

Kişinin fiziksel veya ruhsal sağlığının belirli bir amaç için ne ölçüde yeterli olduğunun güncel araştırmalara göre değerlendirilmesi ve böylece uygun nitelik, donanım ve uzmanlığa sahip doktorlar için resmi bir tıbbi belge oluşturulmasıdır.

Bu işlemlerde kişi tıbbi muayene, tetkik ve radyasyona tabi tutulabilir. Bireyler, zorunlu oldukları inancıyla herhangi bir işlemin takdirine bağlı olarak onay verirler.

Sağlık raporunu isteyen kişi veya kurumlar değil, DEVLET'tir.

Unutulmamalıdır ki sağlık raporu, hastayı doktora sevk etmek, kişiyi muayene ve sağlık testlerinden geçmeye zorlamak anlamına gelir. Sadece parlamento tarafından onaylanan kanunlarla karar verilir. Daha sonra, ilgili Bakanlığın bir kural çıkarmasına ve özelliklerini düzenlemesine izin verir. Bu nedenle kişi ve kurumun inisiyatif aracılığıyla kişileri muayene ve rapor almaya zorlamasına izin verilmemektedir.

Anayasa'da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde, kişinin varlığının fiziksel ve ruhsal yönlerine her türlü müdahaleye ancak kanunla izin verileceği açıklığa kavuşturulmuştur. Geçerli bir amaca sahip olmak ile demokrasi için gerekli olmanın gereklerinin birbiriyle uyumlu olması şart koşulmuştur.

Ne yazık ki Bakanlıklarda ve kurumlarda çok sayıda yasa ve görüş yazısı çıkıyor. Kişiler sağlık raporu talep ettiklerinde Sağlık Bakanlığı ve ilgili uzman kuruluşlarına danışmadan sağlık muayenesi ve sağlık testi yaptırmak zorundadır.

Durum Bildirir Tek Hekim Raporu Özel Hastane

Durum bildirir tek hekim raporu özel hastane tarafından da verilebilmektedir.

Hangi Kurumlar Tek Hekim Raporu İsteyebilir?
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü