1. Memur Refakat İzni Kaç Gün?

Kanunda belirtilen durumların meydana gelmesi halinde, memurlar 3 ay süreyle refakat izni alabilirler. Gerektiğinde bu süre bir 3 ay daha uzatılabilir ve toplamda 6 ay refakat izni kullanılabilir.

2. Memur Hangi Yakınları İçin Refakat İzni Alabilir?

Memurlar, bakmakla yükümlü oldukları veya refakat etmedikleri takdirde hayatı tehlikeye girecek olan ana, baba, eş, çocuklar ve kardeşleri için refakat izni alabilirler.

3. Refakat İzni Almak İçin Hangi Rapor Gereklidir?

Refakat izni alabilmek için, memurun kurumuna sunacağı sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediğinde hayatî tehlike olup olmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer almalıdır.

4. Refakat İzninde Memur Ücret Alabilir mi?

Gerekli şartları sağlayarak refakat izni alan memur, bu süre zarfında özlük ve aylık haklarını almaya devam eder. Ancak, fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ve nöbet ücreti gibi ödemeler yapılmaz.

5. Refakat Ettiği Yakın İyileşirse Ne Olur?

Refakat edilen yakının iyileşmesi ve sağlık raporunda belirtilen durumun ortadan kalkması halinde, memurun görevine dönmesi gerekmektedir.

6. Kaza Geçiren Yakın İçin Refakat İzni Alınabilir mi?

Memurun bakmakla yükümlü olduğu kişinin kaza geçirmesi durumunda da refakat izni kullanılabilir.

7. Farklı Yakınlar İçin Refakat İzni Alınabilir mi?

Memurlar, kanunda belirtilen yakınları haricindeki kişiler için refakat izni alamazlar. Sadece kanunda sayılan yakınlar için refakat izni alınabilir.

8. Refakat İzni Bitiminde İşe Başlamazsa Ne Olur?

Refakat izninin bitiminde veya refakati gerektiren durumun ortadan kalkması halinde memurun görevine başlaması zorunludur. Göreve başlamadığı takdirde, memura göreve gelmeme fiilinden dolayı ceza verilir.

Kısa Çalışma ve Ödeneği ile İlgili Yeni Yönetmelik Yayınlandı Kısa Çalışma ve Ödeneği ile İlgili Yeni Yönetmelik Yayınlandı

Mevzuat Hükümleri

Refakat iznine ilişkin mevzuat, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105. maddesi ve ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir.

İlgili maddede, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya hayatı tehlikeye girecek yakınlarının ağır bir kaza geçirmesi veya uzun süren bir hastalığının bulunması halinde, bu durumların sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, memura 3 aya kadar izin verilebileceği ve gerektiğinde bu sürenin bir katına kadar uzatılabileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Refakat iznine ilişkin esaslar" başlıklı 10. maddesi, refakat izni kullanımına dair detayları içermektedir.