Mevzuata aykırı ve hukuksuz bir şekilde yapılan geçici görevlendirmeler yargıdan dönmeye devam ediyor. Peki bu görevlendirmeler nedeniyle oluşan kamu zararına dur diyecek?

Personel motivasyonu yok sayılıyor

Hastanelerden, 112 istasyonlarından, TSM'lerden il-ilçe sağlık müdürlüğü ve 112 Başhekimliklerine mevzuatlara aykırı olarak yapılan geçici görevlendirmeler personelin motivasyonunu bozup iş yükünü artırıyor. Ayrıca, Hastane ve 112 istasyonlarında ödenen nöbet ücretlerinin artmasına ve kamu zararına neden oluyor. 

Bakanlık kendi genelgesine uymuyor

Sağlık Bakanlığı kendi yayımladığı Genelgelere uyulmasını neden kontrol etmiyor? Çünkü kendi yayımladığı Genelgeye kendisi uymuyor. Tasarruf tedbirlerinin gündemde olduğu bu günlerde usulsüz işlemleri gerçekleştirenlerle ilgili yasal mevzuat neden işletilmiyor? Tasarruf kurallarına uymayan kamu yöneticilerin disiplin soruşturması veya görevi ihmal suçuna benzer bir yaptırım getirilmeli, adam kayırmacılık son bulmalıdır. Sendikaların bu konuda sessiz kalmasını anlamak ise mümkün değil.

2002’deki adalete dönülmelidir!

2002 yılında başlatılan bir uygulama, günümüzde de tekrarlanabilir nitelikte. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 28 Kasım 2001 tarihli ve B100PER00000000/151220 sayılı "Yetki Devri" konulu 2001/87 sayılı Genelgesi, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının yetki ve sorumluluklarının yeniden yapılandırılması amacıyla bir dizi çalışmanın başlatıldığını belirtmektedir. 

Valiliklere devredilmişti

Bu kapsamda, uzman tabipler ve idari personelin il onayları hariç olmak üzere tüm personelin işlem ve onayları ile ilgili yetkilerin, onay yetkilerinin valiliklere, işlem yetkilerinin ise Sağlık Müdürlüklerine devredilmesi kararı alınmıştır. Genelgenin birinci maddesi, "Standart kadrosu dolu olan sağlık kurum ve kuruluşlarına geçici görevle de olsa personel görevlendirilmeyecektir" hükmünü net bir şekilde içermektedir.

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 12 Haziran 2002 tarihli ve B.100.PER.01.0000/96844 sayılı "Görevlendirmeler" konulu 2002/1 sayılı Genelge, ülkemizin her bölgesinde ve her sağlık kuruluşunda etkin, verimli ve sürekli bir sağlık hizmeti sunulabilmesi için gerekli olan yeterli sayıda ve nitelikte insan gücünün istihdam edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Bu amaç doğrultusunda, personel, araç-gereç ve diğer kaynakların doğru ve etkin bir şekilde kullanılması için bazı yetkilerin illere devredilmesi kararlaştırılmıştır.

Yeni düzenleme acilen yapılmalıdır!

Ancak, zaman içinde ilgili genelge hükümlerine gerektiği şekilde uyulmadığı ve bu durumun zaman zaman hizmetlerde aksamalara yol açtığı ve ildeki sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması, kamu otoritesinin güçlendirilmesi, kamu kaynaklarının israf edilmemesi ve etkili bir şekilde kullanılması amacıyla şu adımların atılması gerekmektedir.

Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

1. İlgili (a) genelgede belirtildiği üzere; ilinizde görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin acil ve zorunlu durumlar dışında başka kurumlara görevlendirilmemesi, yapılmış olan görevlendirmelerin iptal edilerek personelin asli görev yerlerine iadesi,

2. Bürokratik işlemlerin azaltılması ve hizmetin daha hızlı bir şekilde sunulması amacıyla yapılan "Yetki Devri" hakkındaki ilgili (b) genelgede belirtilen açıklamalara uyulması, il içi nakillerde standart kadro kriterlerine dikkat edilmesi ve Bakanlığa bağlı olan ve standart kadro kriterlerinin üzerinde sağlık personeli istihdam eden kurumların personelinin, personel eksikliği bulunan kurumlara dağıtılması, ve bu durumun Bakanlığa 31 Temmuz 2002 tarihine kadar rapor edilmesi istenmişti.

2001/87 sayılı Genelge ye ulaşmak için Tıklayınız

2002/1 sayılı Genelge ye ulaşmak için Tıklayınız