İşçilerin yıllık izinlerine ilişkin düzenleme, 4857 sayılı İş Kanunu tarafından belirlenmektedir. Ancak, iş kanununda yapılan bir değişiklikle işçilerin izin haklarına yönelik önemli bir düzenleme yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 14.04.2016 tarihinde kabul edilen ve 26.04.2016 tarihli 29695 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan kanunla, 4857 sayılı Kanunun 56. maddesinin 3. fıkrası değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikle, 4857 sayılı Kanunun 56. maddesinin 3. fıkrasında şu ifadelere yer verilmiştir: "... 53’üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir." Bu değişiklikle:

Memurların Yıllık İzin Süreleri Nasıl Hesaplanmaktadır? Memurların Yıllık İzin Süreleri Nasıl Hesaplanmaktadır?

1. Eski fıkra hükmünde yer alan yıllık izinlerin "en fazla üçe bölünebileceği" hükmü kaldırılmış ve yıllık izinlerin "bölümler halinde" kullanılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, izinlerin en fazla kaç parçada kullanılabileceğine ilişkin bir üst sınır getirilmemiştir.

2. Yeni düzenlemede de eski fıkra hükmünde olduğu gibi izinlerin bölünmesi için "tarafların karşılıklı anlaşması" şartı korunmuştur.

3. Son olarak, eski fıkra hükmünde yer alan ve bölünen iznin bir parçasının "10 günden az olmaması şartı" da korunmuştur.

Bu değişiklikten sonra, yıllık izinler tarafların karşılıklı anlaşması şartıyla ve bir parçası on günden az olmamak kaydıyla herhangi bir sınırlama olmaksızın bölünebilecektir. Ancak, bu durumda bile izin kullanımı en az 10 gün kesintisiz olarak sağlanmalıdır. İşverenin inisiyatifi altında olmayan bu 10 günlük süre, işçinin yıllık izni için asgari bir gerekliliktir.

İşçi, 10 günden daha kısa bir süreyle yıllık izin kullanmak istese dahi, işverenin buna izin vermesi mümkün değildir. İşçinin talep ettiği yıllık izin süresi, işveren tarafından keyfi olarak bölünemez. Ayrıca, işçinin yıl içerisinde kullandığı diğer ücretli ve ücretsiz izinler ile yıllık izin süresine rastlayan resmî tatiller ve pazar günleri, çalışanın yıllık izin hakkından düşülemez. Bu kapsamda, işverenlerin bu kurallara uygun davranması önemlidir.

İhlallerde, İş Kanunu'na göre uygulanacak idari para cezaları gereğince, yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölen her işçi için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacaktır. Örneğin; 14 günlük yıllık izni olan bir çalışan, yıllık iznini 10+1+1+1+1 şeklinde bölebilir. Ancak, bu bölünme işverenin inisiyatifi dışında yapılamaz ve işçinin talebine bağlıdır.