Bu üzücü olayların ardından, Tabip Odası, hekimler ve tıp öğrencileri arasındaki intihar vakalarına dikkat çekti.

İntiharların Nedenleri

Açıklamada, Türkiye’de hekimlerin, tıp öğrencilerinin ve sağlık çalışanlarının intihar sebepleri arasında olumsuz yaşam koşulları, mobbing, ağır ve uzun çalışma saatleri, keyfi atamalar, angarya, değersizleşme, tükenmişlik ve geleceksizlik hissiyatının bulunduğu belirtildi. Bu sorunların, sağlık sistemindeki yapısal eksikliklerden ve ülkenin genel sosyoekonomik koşullarından kaynaklandığı vurgulandı. Tabip Odası, bu etmenlerin toplumsal ölçekte birikmiş sorunlar olduğunu ve çözüm için gerekli iradenin gösterilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, hastanelerde liyakatsiz atamalar sonucunda yöneticilerin uyguladığı mobbing ve baskının, hekimlerin işyeriyle sınırlı kalmayan bir sosyal cendereye dönüşmesine neden olduğuna dikkat çekildi. Sağlık kurumlarındaki artan şiddet olaylarının ise tükenmişlik ve yılgınlık hissiyatını daha da artırdığı ifade edildi.

Toplumsal Ölçekte Bir Sorun

Ankara Tabip Odası, sağlık çalışanlarının intiharlarını sadece bireysel sorunlar ve psikolojik nedenlerle açıklamamak gerektiğini vurguladı. Yitirilen her bir meslektaşın bıraktığı notlar ve yakınlarının tanıklıkları, bu intiharların toplumsal bir bağlamda değerlendirilebileceğini ortaya koydu. Artan intihar vakalarının, toplumsal ölçekte bir neden-sonuç ilişkisi kurularak "anomik intiharlar" olarak değerlendirilebileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Verileri

2018 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından cevaplanan bir soru önergesine göre, 2015-2017 yılları arasında kötü çalışma koşulları, baskı, mobbing ve yaşam koşulları nedeniyle toplam 431 sağlık çalışanı intihar etti. Bu dönemde, 2015 yılında 10'u hekim, 71'i hemşire, 99'u diğer sağlık çalışanları olmak üzere 180; 2016 yılında 11'i hekim, 56'sı hemşire, 62'si diğer sağlık çalışanları olmak üzere 129; 2017 yılında ise 3'ü hekim, 53'ü hemşire, 66'sı diğer sağlık çalışanları olmak üzere 122 intihar vakası kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Enflasyonu Yıl Sonunda Hedeflediğimiz Seviyelere İndireceğiz’ Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Enflasyonu Yıl Sonunda Hedeflediğimiz Seviyelere İndireceğiz’

Ankara Tabip Odası, mobbinge karşı atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

- Kamu kurumlarındaki liyakatsiz atamalara son verilmesi,

- Kurumlardaki eş dost kayırmacılığının önlenmesi,

- ILO tarafından imzalanan 190 sayılı işyerlerinde şiddet ve tacizi önlemeyi amaçlayan uluslararası sözleşme ve tavsiye kararının etkin biçimde uygulanması,

- Psikolojik tacizin önlenmesi için iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi,

- Tıp Fakültesi öğrencilerine daha iyi bir eğitim hayatı için eğitimin standardizasyonunun sağlanması, sosyal ve ekonomik destek politikalarının hayata geçirilmesi ve ücretsiz sağlıklı barınma imkânlarının sunulması.

Ankara Tabip Odası, bu sorunların çözümü için toplumsal bir bilinç oluşturulması gerektiğini vurguladı.