Bayhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a hitaben yaptığı açıklamada, grev hakkının olmadığı bir ortamda özgür bir toplu pazarlık hakkının nasıl var olabileceğini sorgulayarak, uzlaşmazlık durumunda başvurulacak hakem kurulunun atamalarının Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirildiğini ve bu kurulun kararlarına itiraz hakkının olmadığını vurguladı.

Bayhan, yanıtlaması talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a şu soruları yöneltti:

Grev hakkının olmadığı bir masada emekçiler açısından özgür bir toplu pazarlık hakkından söz edilebilir mi?Sendikal hakların bölünmez bir parçası olan grev hakkını da içeren başta Anayasa 90, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ILO Sözleşmeleri ile AİHM içtihatlarına uygun olarak grevli toplu sözleşmeli bir kamu görevlileri sendikaları yasası için Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

7. dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu emekçilerinin ve emeklilerin bugüne kadar yaşadığı kayıplar karşılanacak mıdır?

Kamu emekçilerinin 2023 Temmuz maaş artışlarına yapılan brüt 8.133.89 TL tutarındaki ilave seyyanen ödenek, taban aylığına eklenecek midir? Bu ödeme emekli kamu emekçilerine de yansıtılacak mıdır?

Günün ekonomik koşulları, enflasyonist ortam gözetilerek maaşlar yoksulluk sınırı üstüne çıkarılacak mıdır?

Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı seçimden önce 1. Dereceye yükselen tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verileceği ve kamuda mülakatın kaldırılacağı sözü vermiştir. Bu sözün gereği bu dönemki toplu sözleşmede yerine getirilecek midir?

Bakanlığınızın göreve başlamada ve yükselmede kayırmacılığa, ayrımcılığa, torpile karşı liyakati esas alacak bir çalışması var mıdır?

Kamu emekçilerinin sendika seçme ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki baskı ve engellerin kaldırılmasına yönelik bir çalışmanız olacak mıdır? Mevcutta her sekiz kamu emekçisinden birinin sendika üyesi olması yasaklanmış bulunmaktadır. Bu kapsamda 4688 sayılı yasanın 15. Maddesinde “sendika üyesi olamayacaklar” düzenlemesinin değiştirilmesine yönelik yakın zamanda bir adım atılacak mıdır?

Kamu gücünü kötüye kullanarak iktidar yanlısı sendikaların örgütlenmesini sağlarken kamu emekçileri içinde çalışma barışını bozan, baskı uygulayan kamu görevlisi işveren temsilcileri hakkında soruşturma açılacak mıdır? İktidar yanlısı olmayan kamu emekçilerin bireysel ve kolektif örgütlenme özgürlüğü için Bakanlığınız müdahil olacak mıdır?

Mevcut durumda güvencesizlik temelinde vekil, ücretli, taşeron gibi onlarca ad altında sürdürülen, aynı ve benzer işi yapan kamu görevlileri arasında mali, sosyal, özlük haklar bakımından farklı uygulamalara yol açan parçalı istihdama son verilecek midir? Kamu emekçilerinin güvenceli kadrolu istihdamı sağlanacak mıdır?

Hukuki dayanaktan yoksun, “iltisak” ve “irtibat” gibi Ceza hukukumuzda karşılığı olmayan muğlak kavramlarla objektif kararlar alınmasına engel teşkil eden başta 7315 sayılı Kanun olmak üzere güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulamaları son bulacak mıdır?

Kamu hizmetlerinin verilmesi sırasında kamu emekçilerinin yaşadığı şiddeti, iş cinayetlerini önleyecek işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alınması için Bakanlığınız bir çalışma yapmakta mıdır?

Her işyerinde ücretsiz yemekhane, kreş, servis olanakları sağlanacak mıdır?

Kadın kamu emekçilerinin göreve başlamada, görevde yükselme sırasında ve çalışma hayatının tamamında yaşadığı ayrımcı, cinsiyetçi, uygulamaların son bulması için bir çalışmanız olacak mıdır? Günün ekonomik koşullarına göre çok yetersiz seviyelerde kalan çocuk ve eş yardımı tutarları gerçek güncel ihtiyaç düzeyine çıkarılacak mıdır?

TÜİK verilerinin aksine kira ve ısınma gideri astronomik seviyelerde artmıştır. Kiralar son dört yıl içinde altı kattan fazla artış göstermiştir. Bugün ortalama bir kamu emekçisi maaşının en az %70’ini kira giderine ayırmak zorunda kalmaktadır. Bu zor koşullar altında günümüz maliyetleri üzerinden kamu emekçilerine ve emeklilere Kira yardımı ve yakacak yardımı ödemesi yapılacak mıdır?

 “Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi” temel ilkesine uygun olarak emekçiler üzerindeki (başta gelir vergisi ve dolaylı vergiler olmak üzere) ağır vergi yükünün kaldırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir çalışma yürütmeyi düşünüyor musunuz?

OHAL-KHK kararları ile haksız hukuksuz yere işinden, ekmeğinden edilen kamu emekçilerinin geriye dönük tüm haklarıyla beraber işe dönüşü için Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?