Son TURK-İŞ verilerine göre, Türkiye'de haziran ayı açlık sınırının 10.370 TL olduğu açıklanmıştır. Ancak üzücü bir gerçek ortada durmaktadır: Türkiye'deki yaklaşık 15 milyon emekliden yüzde 80'i asgari ücretin altında maaş almaktadır. Bu da demek oluyor ki, emeklilerin yüzde 80'i geçim sıkıntısı çekmektedir. Bu durum, son yirmi yılda emekli maaşlarındaki artışın asgari ücret artışına oranla yetersiz kaldığını gözler önüne sermektedir.

2003 yılında en düşük emekli aylığı 332 TL iken, asgari ücret 226 TL idi. Aradan geçen yirmi yılda asgari ücret tam 50 kat artarken, emekli maaşlarında sadece 16 katlık bir artış görülmüştür. Bu durum, emeklilerin yaşam standartlarının gerilediği ve güçleştiğini net bir şekilde göstermektedir. Günümüzde emeklilerin yüzde 50'si ya çalışmakta ya da iş aramaktadır. Bu durum, emeklilerin yaşlılık dönemlerinde bile hayatta kalmak için büyük bir mücadele verdiğini göstermektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1: Kanun teklifiyle, memur emeklilerine seyyanen zam yapılması ve refah seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2: Kanun teklifiyle, işçi emeklilerine seyyanen zam yapılması ve refah seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 3: Yürürlük maddesidir.

MADDE 4: Yürütme maddesidir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 87- Bu Kanuna göre emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı bağlananlara, (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında ilave ödeme yapılır."

MADDE 2-31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 24- Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında ilave ödeme yapılır."

MADDE 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür